Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moldavien

Rysslands invasion av Ukraina har drabbat Moldavien hårt och landet står inför stora utmaningar. Sidas arbete ska minska spänningar och utveckla rättsstaten. Sida stödjer insatser som ska minska korruption och diskriminering och öka jämställdheten. Att stärka banden till EU och utveckla klimat- och miljöarbetet i landet är också viktigt.

Så går utvecklingen framåt

Starkare demokratiska principer

Med sikte på ett framtida EU-medlemskap har landets regering antagit en ambitiös reformplan för att förbättra rättsväsende, handel, offentlig förvaltning och bekämpa korruption.

Kvinnor med högre utbildning

Även om ojämlikheten är stor mellan män och kvinnor vad gäller möjligheter och lön har en relativt stor andel kvinnor en högre utbildning och arbetar både inom den privata och offentliga sektorn.1 

EU-kandidatland

Sedan juni 2022 är Moldavien ett kandidatland för EU-medlemskap, vilket driver på förändringar och reformer.

Många utmaningar kvarstår

Rysslands invasion orsakar kriser

Pandemin, energikris och stigande inflation orsakar flera kriser samtidigt. Moldavien är ett av de länder som drabbats hårdast av kriget i Ukraina då många människor har tvingats fly från Ukraina till Moldavien efter Rysslands invasion.2

Utbredd korruption

Korruptionen är utbredd och påverkar i stort sett alla samhällssektorer.3

Hög diskriminering

Diskriminering av kvinnor, personer med funktionsnedsättning, romer och hbtqi-personer är ett problem i Moldavien.4

Andrei sitter på en trappa och tittar bort från kameran. Bakom honom syns en byggnad, snö och träd.

Berättelser om biståndet

"De hjälpte mig med praktiska saker men gjorde också så att jag kände mig mindre rädd och ensam"

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtqi-personer stöd.

Utvecklingssamarbete i Moldavien

Sidas arbete i Moldavien ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att få det bättre.

Landet lyckas inte skydda och stödja mänskliga rättigheter, korruptionen är utbredd och landets rättsväsende är i stort behov av förändring.Många som är i arbetsför ålder flyttar till andra länder, vilket är ett växande hot mot landets långsiktiga utveckling.

Sida har sedan 2014 bidragit till att stärka demokratin och rättsväsendet i landet. Stöd går även till att öka respekten för mänskliga rättigheter och öka jämställdhet mellan könen. Andra viktiga områden är klimat och miljö och en ekonomisk utveckling som gynnar alla. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har arbetet med att skapa fred blivit centralt. 

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Rättsväsendets brister är fortfarande ett av de största hindren för demokratisk utveckling i Moldavien. Kvinnor, hbtqi-personer, romer och personer med funktionsnedsättningar fortsätter att utsättas för hot, våld och diskriminering. Många kvinnor utsätts för könsrelaterat våld.6

Sverige är en stark förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter i Moldavien. Vi samarbetar med organisationer för att förbättra rättsväsendet, motverka korruption, stärka hbtqi-personers rättigheter och jämställdhet. Vi motverkar desinformation och stödjer oberoende medier. Detta är några av de projekt som Sida stödjer:

Rättvisa rättegångar och juridiskt stöd till kvinnor

Ett svagt rättsväsende försvårar arbetet för mänskliga rättigheter och att människor långsiktigt ska få det bättre. Sverige stödjer flera organisationer i civilsamhället som strävar efter rättvisa rättegångar och att alla ska behandlas lika inför lagen. Sida samarbetar även med FN:s utvecklingsfond (UNDP) med att värna rättssäkerheten för kvinnor, romer och personer med funktionsnedsättningar. Women’s Law Centre arbetar med information och kampanjer. De erbjuder också skydd och juridiskt stöd till kvinnor och utbildningar för personal inom rättsväsendet.

Stödjer civilsamhälle och företag i Transnistrien

Sida stödjer flera initiativ för att minska spänningarna mellan Moldavien och utbrytarregionen Transnistrien. Bland annat går stöd till FN:s utvecklingsfond (UNDP) för att stärka mänskliga rättigheter, civilsamhällesorganisationer och projekt. Målet är att utveckla samarbetet mellan småföretagare i Transnistrien och övriga Moldavien.

Stärker demokratin genom rådgivning

Sida stödjer Legal Resources Centre from Moldova (LRCM), en organisation som bidrar till stärkt demokrati och rättssäkerhet genom forskning och rådgivning. Organisationen jobbar för rättvisa, mot korruption och för mänskliga rättigheter och det civila samhället.

Om arbetet med att stärka demokratin på LRCM webbplats

Fredliga och inkluderande samhällen

Rysslands invasion av Ukraina har drabbat samhället hårt och landet står inför stora utmaningar. Moldavien är ett transitland för ukrainska flyktingar från kriget. Därför har fredsarbete blivit centralt för Sidas arbete i Moldavien.

Sidas mål är att skapa bättre förutsättningar för försoning och förebygga alla former av konflikter och våld. De människor som är mest utsatta och diskriminerade får stöd för att kunna kräva sina rättigheter. Detta är några av de projekt som Sida stödjer:

Stöd till kvinnor och flickor på flykt

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har det internationella samfundet, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och lokalsamhällen aktivt deltagit i arbetet med att hjälpa människor på flykt. Arbetet diskuteras, samordnas och planeras löpande för att nå fram till så många människor som möjligt och till de som mest behöver det.

Genom FN:s enhet för kvinnors rättigheter och egenmakt (UN Women) stöttar Sida människor som drabbats av kriget, med särskilt fokus på kvinnor och flickor på flykt. Kvinnor kan även förbättra sina färdigheter inom informations- och kommunikationsteknologi för att få ett jobb i Moldavien eller fortsätta sitt arbete online.

Om arbetet i Moldavien på UN Womens webbplats

Vinterbonade hus ger flyktingar skydd

Ecovisio har arbetat med förse flyktingar med boende sedan juni 2022. Bland annat har de restaurerat och vinterbonat övergivna hus med ekologiska material i sex byar i närheten av Chisinau. Husen övergavs då de tidigare ägarna flyttat från landet. Nu bor flyktingar i husen med ägarnas samtycke.

Ecovisio webbplats

Stärker samhällen på båda sidor av floden

Sida stöder flera projekt tillsammans med East Europe Foundation genom initiativet Engaging Citizens, Empowering Communities – som bland annat hjälper till så att människor som lever på båda sidor av Nistru-floden får kontakt och kan samarbeta. Arbetet gör att utsatta grupper deltar mer i politiken.  

Om arbetet på East Europe Foundation’s webbplats

Miljö, motståndskraft mot klimatförändringar och hållbar användning av naturresurser

Moldavien är mycket sårbart för klimatförändringar. Landets rika biologiska mångfald hotas också av att landområden styckas upp och överexploateras. Miljölagstiftningen halkar efter, vilket leder till miljöförstöring, föroreningar och ohållbar användning av naturresurser. Landet är också starkt beroende av importerad energi.7 Majoriteten av befolkningen bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin försörjning, men jordbruket behöver moderniseras och anpassas till klimatförändringen.8

Sida samarbetar främst med organisationer i det civila samhället och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att landet mer och mer ska följa EU:s förordningar och internationella avtal. Sida bidrar också till att allmänheten och näringslivet tar ett större miljöansvar. Vi stödjer förbättringar inom vatten och avlopp, avfallshantering, energieffektivitet och förnybar energi. Detta är några av de projekt som Sida stödjer:

Stärka kvinnors makt och inflytande över miljön

Fattigdomen är stor bland kvinnor på landsbygden. Här är också sårbarheten större för klimatförändringar. Sida stödjer ett projekt i regi av UNDP som ökar kvinnors kunskaper om hållbara och motståndskraftiga jordbruks- och skogsbruksmetoder som ska bidra till deras försörjning och öka deras makt över sitt eget liv. Det bidrar till att bygga hållbara och motståndskraftiga samhällen. Det finns kvinnogrupper i 30 samhällen.

Om projektet som stärker kvinnors egenmakt på UNDP:s webbplats

Övervakning av radioaktivt avfall

Sida stöttar ett samarbete mellan svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och Moldaviens myndighet för reglering av nukleär och radiologisk. Tillsammans har de tagit fram ett övervakningsprogram som övervakar lagringsplatsen för det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk. I närheten av lagringsplatsen ligger flera byar. Övervakningen gör det möjligt att reagera snabbt om radioaktiva ämnen skulle läcka ut i mark och vatten. 

Ökar engagemanget för klimatet

Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor är låg. Sidas stöd till EcoVisio och EcoContact bidrar genom workshops och lokala miljöinitiativ till att stärka miljöengagemanget i samhället. Projekten riktar sig till såväl civilsamhällesorganisationer och företag som institutioner och människor i allmänhet. EcoContact har också utvecklat ett bidragssystem till miljöorganisationer på landsbygden.

Skyddar floden Nistru

Vattenkraftverket i floden Nistru har drabbats av förändrat vattenflöde, kraftigt varierande vattennivåer och att slammet på botten flyttar sig. Sida stödjer ett projekt med målet att skydda Nistrufloden mot påverkan från vattenkraften.

Om flod-projektet på UNDP:s webbplats 

Ekonomisk utveckling för alla

För att stärka ekonomin har regeringen under de senaste åren infört ett antal viktiga lagändringar. En stor del av Moldaviens ekonomi är beroende av penningöverföringar från de människor som flyttat från Moldavien. Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett hinder för tillväxt.

Sida prioriterar att utveckla marknadsekonomin för att landet ska få full nytta av frihandelsavtalet (DCFTA) mellan Moldavien och EU. Målet är att människor ska få det bättre, fler ska få arbete samtidigt som samhället blir bättre rustat att stå emot kriser. Sidas arbete bidrar till att förbättra företagens konkurrenskraft, säkerställa större tillgång till marknader och modernisering för att öka handeln med EU. Detta är några av de projekt som Sida stödjer:

Främjar kvinnligt företagande

Genom projektet Women in Business stödjer Sida kvinnliga företagare i hela landet. Ekonomiskt stöd, utbildning och mentorskap ges till företag som drivs eller ägs av kvinnor. Även nystartade företag som drivs av kvinnor och företag där de flesta anställda är kvinnor får stöd.

Om Women in Business Programme Moldova på EBRD:s webbplats 

Finansierar nya idéer, lösningar och gröna metoder

Utvecklingen av små och medelstora företag i Moldavien hindras av brister i rättssystemet. Sida har tillsammans med USAID finansierat Future Technology Activity (FTA) som genom att satsa på innovation, digitalisering och gröna metoder ökar effektiviteten och konkurrenskraften inom en rad olika branscher. Bland annat mode- och klädbranschen, kreativa industrier inom digital produktion och informations- och kommunikationsteknik.

Future Technology Activity (FTA) på Facebook

Stöd till företag på båda sidor av Nistru-floden

Genom projektet Building Capacities for Trade Transnistria stöder Sverige tillsammans med Storbritannien samarbete mellan människor på båda sidor om floden Nistru som ligger på gränsen till utbrytarregionen Transnistrien. Projektet gör att fler företag från Transnistrien (särskilt mikroföretag och små och medelstora företag) får ökade möjligheter att exportera sina produkter.

Om programmet på UNDP:s webbplats

Stärker IT-sektorn

Informations- och kommunikationssektorn kan göra stor skillnad för att bryta fattigdomen i landet. Sida stöttar flera projekt som främjar nya lösningar, idéer och digitalisering. Målet är att öka konkurrenskraften. Ett exempel är Tekwill som höjer kvaliteten inom IT-sektorn. IT-sektorn växer genom lokala startups och att företag uppmuntras att expandera och attrahera internationella IT-företag att investera i Moldavien. Projektet skapar fler jobb och gör att IT-kompetens stannar i landet.

Tekwill’s webbplats

Stärker den digitala ekonomin

Sida stödjer nya idéer och lösningar inom IT och entreprenörskap i Cahul i södra Moldavien genom ett partnerskap med EU-delegationen. Projektet kallas EU4Moldova: Start-up City Cahul. Genom att öka de digitala möjligheterna och konkurrenskraften kan fler människor vara en del av ekonomin. 

Om partnersjapet på EU4Moldova webbplats

Uppdaterad: February 13, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning