Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moldavien

Sveriges reformsamarbete i Moldavien ska stärka banden mellan Moldavien och EU inom ekonomisk utveckling. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer fullt utvecklad rättsstat är andra viktiga områden liksom miljö, minskad klimatpåverkan och ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

Sidas bistånd i Moldavien 2021

Totalt bistånd 139992000 SEK, Reformsamarbete 139992000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Ekonomin går bättre

Ekonomin har de senaste 20 åren vuxit med 4,6 procent per år, även om covid-19 och allvarlig torka ledde till en nedgång 2020. Fattigdomen minskade fram till 2018, men utvecklingen har stannat av.1

Viktiga steg för stärkt demokrati

Landets regering har inlett processer för att stärka demokratin, rättssäkerheten och respekten för mänskliga rättigheter.

Närmare EU

Moldavien har ökat samarbetet med EU:s medlemsländer, vilket har stor betydelse för att människor ska få det bättre både socialt och ekonomiskt. EU är nu Moldaviens viktigaste handelspartner.

Många utmaningar kvarstår

Rättssäkerheten brister

Rättssäkerheten fortsätter att vara svag och nödvändiga politiska förändringar dröjer. Det drabbar särskilt marginaliserade grupper som kvinnor och funktionshindrade.

Utbredd korruption

Även om korruptionen har minskat hör Moldavien till de 40 procent av alla länder där korruptionen är mest utbredd.2

Kvinnor och minoriteter diskrimineras

Diskriminering av kvinnor, personer med funktionsnedsättning, romer och hbtqi-personer är fortfarande vanligt i Moldavien.3

Andrei sitter på en trappa och tittar bort från kameran. Bakom honom syns en byggnad, snö och träd.

Berättelser om biståndet

"De hjälpte mig med praktiska saker men gjorde också så att jag kände mig mindre rädd och ensam"

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtqi-personer stöd.

Reformsamarbete i Moldavien

Moldavien, inklämt mellan Rumänien och Ukraina, var fram till 1991 en del av Sovjetunionen. Landet lyckas inte skydda och stödja mänskliga rättigheter, korruptionen är fortfarande utbredd och landets rättsväsende är i stort behov av förändring. Många i arbetsför ålder flyttar till andra länder.

Sida har sedan 2014 gett stöd inom olika områden som ekonomisk integration med EU, stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat. Andra viktiga områden för Sidas stöd är miljö, minskad klimatpåverkan och ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

Ekonomisk integration med EU och marknadsekonomi

För att stärka landets ekonomi har regeringen de senaste åren genomfört flera lagändringar. En stor del av ekonomin utgörs i dag av pengar som skickas till familj och släktingar av människor som flyttat från Moldavien. Tillgången till arbetskraft är begränsad.

Sidas arbete främjar till exempel kvinnligt företagande; innovation och digitalisering och anpassningar till EU:s regelverk.

Starkare privat sektor

Korruption, politisk instabilitet och begränsad tillgång till utbildad arbetskraft hindrar företag i Moldavien från att utvecklas. Genom stöd till International Finance Corporation (IFC) bidrar Sida till reformer för att förbättra företagens investeringsmöjligheter.

Sida stödjer också Moldova Competitiveness Project (MCP). Genom att fokusera på att utveckla arbetskraft, handel och investeringar, stärker projektet Moldaviens företag.

Stödjer småföretag och branschorganisationer

Brister inom rättssystemet och den ökande migrationen hämmar utvecklingen för små och medelstora företag. Tillsammans med organisationen USAid och Storbritanniens biståndsmyndighet stödjer Sida moldaviska branschorganisationer inom informationsteknologi, textil/mode, turism och jordbruk. Genom Europeiska utvecklingsbanken ges ett särskilt stöd som gynnar kvinnligt entreprenörskap.

European Bank for Reconstruction and Developments webbplats

Stärker IT-sektorn

Informations- och kommunikationssektorn står för mer än 10 procent av BNP och skulle kunna betyda mycket för att bryta fattigdomen i landet.4 Sida stöttar flera projekt som främjar nya lösningar och idéer och digitalisering. Målet är att öka konkurrenskraften inom sektorn.

Ett exempel är Tekwill som höjer kvaliteten inom IT-sektorn. IT-sektorn växer genom lokala startupper och existerande företag uppmuntras att expandera och attrahera internationella IT-företag att investera i Moldavien. Projektet skapar fler jobb och gör att IT-kompetens stannar i landet.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Rättsväsendets brister är fortfarande ett av de största hindren för demokratisk utveckling i Moldavien. Kvinnor, hbtqi-personer, romer och personer med funktionsnedsättningar fortsätter att utsättas för hot, våld och diskriminering. Könsrelaterat våld är ett stort problem. Två av fem kvinnor över 15 år har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld.5

Att stärka Hbtqi-personers rättigheter, verka för oberoende medier och jämställdhet är viktiga områden i Sidas arbete.

Rättvisa rättegångar och juridiskt stöd till kvinnor

Ett svagt rättsväsende försvårar arbetat för mänskliga rättigheter och långsiktig fattigdomsminskning. Sverige stödjer flera civilsamhällesorganisationer i landet som verkar för rätten till rättvisa rättegångar. Sida samarbetar även med UNDP i en ny insats med syftet att värna rättssäkerheten för kvinnor, romer och personer med funktionsnedsättningar. Women’s Law Centre arbetar med information och kampanjer, utbildningar för personal inom rättsväsendet samt skydd och juridiskt stöd till kvinnor.

Stödjer civilsamhälle och företag i Transnistrien

Sida stödjer flera initiativ för att minska spänningarna mellan Moldavien och utbrytarregionen Transnistrien. Bland annat går stödet till ett FN-samarbete för att stärka mänskliga rättigheter, lokala civilsamhällesorganisationer och projekt för att utveckla samarbetet mellan småföretagare i Transnistrien och övriga Moldavien.

Stärker demokratin genom rådgivning

Sida stödjer Legal Resources Centre from Moldova (LRCM), en organisation som bidrar till stärkt demokrati och rättssäkerhet genom forskning och rådgivning. Organisationen jobbar för rättvisa, mot korruption och för mänskliga rättigheter och det civila samhället.

LRCM:s webbplats 

Miljö och klimat

Moldavien är mycket sårbart för klimatförändringar. Landets rika biologiska mångfald hotas också av att landområden styckas upp och överexploateras. Miljölagstiftningen halkar efter, vilket leder till miljöförstöring, föroreningar och ohållbar användning av naturresurser. Landet är också starkt beroende av att importera energi.6 Majoriteten av befolkningen bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin försörjning, men jordbruket behöver moderniseras och anpassas till klimatförändringen.7

Mer engagemang för klimatet

Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor är låg. Sidas stöd till EcoVisio och EcoContact bidrar genom workshops och lokala miljöinitiativ till att stärka miljöengagemanget hos såväl civilsamhällesorganisationer och företag som institutioner och människor i allmänhet. EcoContact har också utvecklat ett bidragssystem som stöd till miljöorganisationer på landsbygden.

Starka kvinnor ger ett hållbarare samhälle

Fattigdomen är stor bland kvinnor på landsbygden. På landsbygden är också sårbarheten större för klimatförändringar. Sida stödjer ett projekt som bygger hållbara och motståndskraftiga samhällen genom att stärka kvinnor.

FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar med grupper av kvinnor i 30 samhällen i Moldavien.

Om arbetet i Moldavien på UNDP:s webbplats

Skyddar floden Nistru

Vattenkraftsverket i floden Nistru har drabbats av problem som till exempel förändrat vattenflöde, kraftigt varierande vattennivåer och att slammet på botten flyttar sig. Sida stödjer ett projekt med målet att skydda Nistrufloden mot påverkan från vattenkraften.

Om projektet i Nistru på UNDP:s webbplats

Om utvecklingssamarbetet i Moldavien på Sweden Abroads webbplats

Uppdaterad: June 29, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning