Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kuba

I Kuba arbetar Sida för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Sida bidrar till att stärka förutsättningarna för bättre levnadsvillkor och för en bättre miljö. Kuba är en enpartistat och människors rättigheter och möjligheter att påverka är kraftigt begränsade.

Så går utvecklingen framåt

Ekonomi i förändring

Kuba håller på att förnya och förändra ekonomin genom reformer och tillåter nu småföretagande inom fler yrkesområden än tidigare. Ökat småföretagande ger människor en inkomst och bidrar till utveckling av samhället.

USA lättar på sanktioner

USA:s regering har lättat på en del av sanktionerna mot landet, bland annat reserestriktioner. Det är även möjligt att skicka pengar till Kuba från USA. Men många sanktioner kvarstår.

Makten närmare folket

Kuba går från att vara centralstyrt till att ge kommuner ökad grad av självstyre. Kommuner får ett större ansvar och makt över sin utveckling.

Många utmaningar kvarstår

Enpartistat begränsar befolkningen

Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val. Medborgerliga och politiska rättigheter är kraftigt begränsade.

Ekonomisk kris

Kuba befinner sig i den djupaste ekonomiska krisen sedan Sovjetunionens sammanbrott. Den förvärras av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Krisen drabbar människor hårt.

Hbtqi-personer är utsatta

Det kubanska samhället präglas av patriarkala strukturer och sexism. Hbtqi-personer är en utsatt grupp, trots att diskriminering är förbjudet sedan 2019.1

Utvecklingssamarbete i Kuba

Den kubanska grundlagen slår fast att inga andra partier är tillåtna än Kubas kommunistparti, som haft makten sedan revolutionens slut 1959.

Medellivslängden hör till den högsta i regionen2 och alla kan läsa och skriva.3 Kubanerna har låga inkomster och många är beroende av de subventioner som regimen ger. Generellt saknar de flesta människor möjlighet att själva förbättra sin livssituation.

I juli 2021 skedde de mest omfattande protesterna i Kuba på över 20 år och som till stor del sammankallades via sociala medier. Tusentals människor demonstrerade för att bland annat visa sitt missnöje över bristen på mat och mediciner, hanteringen av pandemin och bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Myndigheterna bemötte demonstranterna kraftfullt. Internet stängdes ned och många demonstranter greps.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratisk utveckling

Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val. Medborgerliga och politiska rättigheter, såsom yttrandefrihet, är kraftigt begränsade. Oliktänkande frihetsberövas och trakasseras av polis och säkerhetstjänst. Aktivister hindras från att resa och staten håller politiska fångar.

Motverkar könsrelaterat våld

Även om Kuba präglas av patriarkala strukturer där män har makten är landet mer jämställt än andra länder i regionen. Könsrelaterat våld är dock vanligt och hbtqi-personer diskrimineras. Sida stödjer flera kubanska organisationer som arbetar för att minska det könsrelaterade våldet, bland annat via Diakonia.

Diakonias webbplats

Medborgarna är med och planerar

Kubas kommuner håller på att få ett större ansvar för den egna utvecklingen. För att stötta processen stödjer Sida ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och det kubanska centrat för lokal och kommunal utveckling (CEDEL). Kommunala tjänstemän har fått fortbildning inom områden som är viktiga för att förbättra den kommunala planeringen och förvaltningen. Det handlar om att planera och genomföra projekt på kommunal nivå samt att inkludera medborgarna i planeringen. Projektet har etablerat två utbildningscentra.

Miljö, klimat och hållbart användande av naturresurser

I likhet med andra små ö-stater är Kuba mycket sårbart för klimatförändringar. Översvämningar och torka har blivit vanligare.

Landet har en rik biologisk mångfald; växter, däggdjur, reptiler, fiskar och fåglar som ger viktiga ekosystemtjänster, möjligheter för människor att försörja sig och inkomst från turism. Den biologiska mångfalden är hotad till följd av exempelvis förändrad markanvändning, avskogning och överutnyttjande av naturresurser.

Kuba har mål för att minska förlusten av biologisk mångfald, stärka hållbart användande av naturresurser och bevara ekosystem och arter. I planen för att begränsa klimatpåverkan ingår bland annat att anpassa jordbruket.

Stärker kapaciteten centralt och lokalt

Sidas arbete inom miljö, klimat och hållbart användande av naturresurser är nytt och flera nya samarbeten är på gång. Arbetet ska bidra till att stärka landets möjlighet och förmåga att öka motståndskraften mot klimatförändringar, att använda naturresurser mer hållbart och bevara biologisk mångfald.

Vi uppdaterar med fler exempel på projekt inom detta område längre fram.

Miljöperspektiv i många projekt

Flera av de projekt vi stödjer i Kuba inom andra områden har även fokus på klimat och miljö. I ett projekt där vi samarbetar med kommuner för att stärka det lokala självstyret ingår även utbildning inom hållbar avfallshantering. Projektet drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med det kubanska centrat för lokal och kommunal utveckling (CEDEL) vid ministeriet för vetenskap, teknologi och miljö.

Om projektet kring avfallshantering på Openaid

Med fler grödor ökar biologisk mångfald

Storskaliga så kallade monokulturer där endast en gröda odlas dominerar i Kuba. Hälften av den produktiva odlingsmarken används för att odla sockerrör. Diakonia stödjer bondekooperativ i att odla fler olika grödor på sin mark. Det leder till ökad motståndskraft mot klimatförändringar och bidrar till den biologiska mångfalden samtidigt som det tryggar människors livsmedelsförsörjning, ger en mer varierad kost och skapar produktiv sysselsättning på landsbygden.

Om projektet med bondekooperativ på Openaid

Företag bidrar till grön omställning

För att ställa om samhället är det viktigt att fler entreprenörer och småföretag satsar på områden som gynnar klimat och miljö. Sida har inlett ett samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att stimulera småföretagande och innovationer som bidrar till en grön omställning. I ett första steg identifieras de provinser där man ska jobba och vilket stöd småföretagare behöver för att kunna utvecklas.

Om arbetet i Kuba på UNDP:s webbplats

Bättre levnadsvillkor och möjlighet till försörjning

Turismen har nästintill utraderats till följd av pandemin och pengar som familjemedlemmar skickar hem från utlandet har minskat drastiskt. Kubaner upplever den värsta livsmedelsbristen på 25 år. Mer än två tredjedelar av Kubas befolkning är beroende av ekonomiskt stöd från familjemedlemmar som lämnat landet.4 Uppemot 80 procent av allt livsmedel importeras.5 Många av de sanktioner USA införde då Donald Trump var president i USA finns till stor del kvar. Elavbrott, stigande livsmedelspriser samt brist på varor och bränsle, drabbar befolkningen hårt.

Stödjer småföretagare och jordbrukare

På senare år har en ny sektor med småföretagare och privatanställda växt fram. Genom samarbetet med Diakonia bidrar Sida till att lokala kubanska organisationer stödjer småföretagare och jordbrukare. Genom stödet har småbrukare kunnat utbilda sig i ekologisk odling och delta i nätverk med andra småbrukare. Familjer i städer har börjat odla egna grödor för att få en mer varierad kost.

Diakonias webbplats

Modernare bankväsende

För att bidra till utvecklingen av ett internationellt bankväsende samarbetar Näringslivets internationella råd (NIR) med kubanska banker och genomför ett utbildningsprogram för bankanställda. Utbildningen är sex veckor lång och går igenom områden såsom makroekonomi, penningpolitik, marknadsföringsledning, strategisk analys och ledarskap samt personalhantering. Bankanställda får även vässa sina kunskaper i riskhantering, internationell handel, internationell bankverksamhet, kreditprocesser och kreditriskhantering.

Om programmet på NIR:s webbplats

Uppdaterad: September 19, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning