Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kosovo

Omkring en tredjedel av Kosovos befolkning lever i fattigdom, det gör landet till ett av Europas fattigaste. Sidas reformsamarbete för mänskliga rättigheter, demokratisering och hållbar utveckling syftar till att skapa förutsättningar för det unga landet att närma sig EU.

Sidas bistånd i Kosovo 2021

Totalt bistånd 128691364 SEK, Reformsamarbete 128691364 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Regionens högsta tillväxt

Kosovo har under en tioårsperiod haft den högsta ekonomiska tillväxten i regionen 1. Dock har covid-19-pandemin lett till att den ekonomiska utvecklingen stannat av under 2020.2

Mer pengar till skola och sjukvård

2018 infördes en ny lag om skatt på fastigheter som stärker kommunernas ekonomi och ger mer pengar till viktiga sektorer som skola och sjukvård.3

Starkare rättigheter för folket

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering har skrivits in i Kosovos konstitution.

Många utmaningar kvarstår

Ökad fattigdom

Fler människor har fått det svårare på grund av covid-19-pandemin. Ekonomin har försvagats och många är arbetslösa och har fått lägre inkomst. Landets ekonomi bidrar inte till en rättvis social utveckling.4

Korruptionen ökar

Kosovo är ett av Europas mest korrupta länder och den nytillträdda regeringen vann valet mycket tack vare löften om att bekämpa korruptionen.5

Utbrett våld mot kvinnor

Könsbaserat våld och brott mot mänskliga rättigheter är fortfarande utbrett. Pandemin har förvärrat situationen ytterligare.

Iskra står på en gräsmatta och tittar in i kameran. Bakom henne syns träd och buskar.

Berättelser om biståndet

Hållbart skogsbruk ger friskare skog i Kosovo

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick.

Reformsamarbete i Kosovo

Kosovo är ungefär lika stort som Skåne och är Europas yngsta land. Tidigare var Kosovo en del av grannlandet Serbien som inte vill erkänna staten Kosovo. Relationen mellan  länderna fortsätter att vara infekterad. Även flera andra länder vägrar erkänna Kosovo som stat. Samhället präglas av fattigdom och patriarkala strukturer. Arbetslösheten är hög och diskriminering och våld mot kvinnor är utbrett.

Ekonomisk utveckling

Det finns ett starkt folkligt stöd för att gå med i EU. Landet tog viktiga steg mot ett EU-medlemskap 2015. Då undertecknade Kosovo ett avtal med EU kring bland annat ekonomiskt stöd och samarbete, frihandel, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning och samarbete inom exempelvis straffrättsliga och polisiära frågor. Vägen till EU-medlemskap är fortfarande lång då regeringen inte prioriterat detta.

Bättre arbetsförhållanden

Arbetslösheten i Kosovo är hög och inkomsterna har minskat på grund av covid-19-pandemin.6 Kvinnor diskrimineras och står i stor utsträckning utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med FN:s projektleveransorganisation UNOPS arbetar Sida med att förbättra människors arbetsförhållanden och göra arbeten säkrare.

UNOPS webbplats

Lättare att starta företag

Många kvinnor och unga står utanför arbetsmarknaden. Därför ger Sida stöd till Innovation Centre Kosovo vars syfte är att stärka entreprenörskap och innovation samt skapa fler jobb.

Innovation Centre Kosovos webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kosovo är politiskt instabilt och landet har upplevt flera regeringskriser på kort tid. Dessutom är landet ett av Europas mest korrupta. På Transparency Internationals korruptionsindex för 2020 ligger Kosovo på plats 104 av 180 länder.7

Stärker civilsamhället

I Kosovo finns få möjligheter för medborgarna att göra sina röster hörda. Genom ett samarbete med Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) bidrar Sida till att utbilda och stärka civilsamhällesorganisationer.

KCFS webbplats

Ett steg närmare EU

Trots att både regering och opposition vill att Kosovo går med i EU, upplever många människor att de reformer som krävs inte genomförs i tillräckligt snabb takt. Sida stödjer institutet GAP som arbetar för god samhällsstyrning, bedriver forskning och erbjuder policyrekommendationer i syfte att föra Kosovo närmare EU.

GAP:s webbplats

Jämställdhetsperspektivet i lagstiftningen

Kosovo är ett mansdominerat samhälle, och trots bra lagstiftning är landet fortfarande ojämställt. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden och i beslutsfattande roller. Sidas stöd till Agency for Gender Equality bidrar till organisationens arbete med att få in jämställdhetsperspektivet i statliga policyer och ramverk.

Agency för Gender Equalitys webbplats

Miljö och klimat

Kosovo har stora miljöproblem. Nästan all el produceras i kolkraftverk och skog avverkas illegalt. Hanteringen av avfall och avloppsvatten brister. Eftersom Kosovo inte är medlem i FN omfattas landet inte av de internationella initiativen för att minska klimatförändringar och miljöproblem.

Ökat skydd för biologisk mångfald

Kosovos miljölagstiftning är undermålig. I ett samarbete med landets miljöministerium bidrar Sida till att utbilda aktörer på statlig och kommunal nivå i miljöfrågor. Målet är en miljölagstiftning som går i linje med EU:s direktiv. Stödet bidrar också till att öka skyddet av biologisk mångfald och förbättra förvaltningen av naturområden.

För ett hållbart skogsbruk

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Via organisationen Connecting Natural Values with People (CNVP) stödjer Sida lokala skogsbrukarföreningar som organiserar landsbygdsbor för ett hållbart och decentraliserat skogsbruk.

CNVP:s webbplats

Uppdaterad: January 19, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning