Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kosovo

Omkring en femtedel av Kosovos befolkning lever i fattigdom, det gör landet till ett av Europas fattigaste. Sidas reformsamarbete för mänskliga rättigheter, demokratisering och hållbar utveckling syftar bland annat till att skapa förutsättningar för det unga landet att närma sig EU.

Sidas bistånd i Kosovo

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Viss politisk stabilitet

Egen majoritet i parlamentet för premiärministern och det styrande partiet bidrar till en viss politisk stabilitet i landet. Valdeltagandet var högt i de senaste valen som också bedömdes som relativt fria, både nationellt och lokalt.1

Närmar sig EU

Trots stora utmaningar med att flera länder inte erkänner Kosovo som en självständig nation, finns ett politiskt och medborgerligt engagemang för att genomföra EU-vänliga reformer.

Minskad korruption

Trots att korruptionen i Kosovo är utbredd, minskar den och landet placeras högre upp på listan där världens länder rankas efter korruption.2

Många utmaningar kvarstår

Miljön lågt prioriterad

Miljöorganisationerna i Kosovo är svaga och miljöfrågor fortsätter generellt att vara lågt prioriterade av såväl politiker som allmänheten, men ett ökat engagemang är synligt hos unga.3

Fortfarande spänt mellan Kosovo och Serbien

Ett allvarligt hinder för landets utveckling är de fortsatta spänningarna med grannlandet Serbien som inte erkänner Kosovo som en självständig nation.

Utbrett våld mot kvinnor

Könsbaserat våld och brott mot mänskliga rättigheter är fortfarande utbrett. Pandemin har förvärrat situationen ytterligare.4

Iskra står på en gräsmatta och tittar in i kameran. Bakom henne syns träd och buskar.

Berättelser om biståndet

Hållbart skogsbruk ger friskare skog i Kosovo

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick.

Reformsamarbete i Kosovo

Kosovo är Europas yngsta land och är ungefär lika stort som Skåne. Tidigare var landet en del av grannlandet Serbien. Relationen mellan länderna fortsätter att vara infekterad. Samhället präglas av fattigdom och patriarkala strukturer. Arbetslösheten är hög och diskriminering och våld mot kvinnor är utbrett.

Ekonomisk utveckling

Det finns ett starkt folkligt stöd för att gå med i EU och under 2021 tog Kosovo ytterligare steg mot ett EU-medlemskap. Omfattande reformer ska genomföras enligt den handlingsplan som regeringen antagit och vilken godkänts av EU. Men vägen till EU är fortfarande lång, bland annat beroende på att flera länder, däribland fem EU-länder, ännu inte erkänt Kosovo som en självständig nation.

Bättre arbetsförhållanden

Arbetslösheten i Kosovo är hög och inkomsterna har minskat på grund av pandemin.5 Kvinnor diskrimineras och står i stor utsträckning utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med ILO och andra lokala organisationer arbetar Sida med att förbättra människors arbetsförhållanden och göra arbeten säkrare.

Små och medelstora bolag stärks

Kosovo återhämtade sig relativt snabbt från de negativa effekterna av pandemin.6 Det berodde bland annat på stora ekonomiska stödinsatser från regeringen till företag och hushåll samt insatser som barn- och mödraskapsbidrag för de allra mest utsatta. Sida samarbetar med organisationerna Swisscontact och Connecting Natural Values with People som stödjer små och medelstora företag som i första hand sysselsätter kvinnor och ungdomar inom bland annat textil-, trä- och hälsokostbranschen.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kosovo är politiskt instabilt och landet har upplevt flera regeringskriser på kort tid. Dessutom brottas landet med stora korruptionsproblem, även om det gjorts framsteg här och landet har klättrat från en 104:e till en 87:e plats på listan över länders korruption.7

Stärker civilsamhället

Civilsamhällets organisationer och deras synlighet förbättrades något under 2021. Särskilt stort är behovet av att lyfta situationen för mänskliga rättigheter, särskilt bland minoriteter som romer, ashkali och egyptier. Sida samarbetar med bland andra Community Development Fund som stödjer 14 civilsamhällesorganisationer som verkar inom mänskliga rättigheter, men också inom utbildning och miljörättigheter.

Community development Funds webbplats

Ett steg närmare EU

Trots att både regering och opposition vill att Kosovo går med i EU, upplever många människor att de reformer som krävs inte genomförs i tillräckligt snabb takt. Sida stödjer tankesmedjan GAP som arbetar för god samhällsstyrning, bedriver forskning och erbjuder policyrekommendationer i syfte att föra Kosovo närmare EU. Genom myndighetssamarbeten, för effektiva och öppna institutioner, bidrar Sida också till ökade förutsättningar för Kosovo att närma sig EU. Ett samarbete mellan svenska och kosovanska naturvårdsverket förbättrar till exempel landets uppfyllande av EU-kriterierna inom miljö.

GAP:s webbplats

Miljö och klimat

Kosovo har stora miljöproblem. Nästan all el produceras i kolkraftverk och skog avverkas illegalt. Hanteringen av avfall och avloppsvatten brister. Eftersom Kosovo inte är medlem i FN omfattas landet inte av de internationella initiativen för att minska klimatförändringar och miljöproblem.

Ökat skydd för biologisk mångfald

Kosovos miljölagstiftning är undermålig. I ett samarbete med landets miljöministerium bidrar Sida till att utbilda aktörer på statlig och kommunal nivå i miljöfrågor. Målet är en miljölagstiftning som går i linje med EU:s direktiv. Stödet bidrar också till att öka skyddet av biologisk mångfald och förbättra förvaltningen av naturområden.

För ett hållbart skogsbruk

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Via organisationen Connecting Natural Values with People (CNVP) stödjer Sida lokala skogsbrukarföreningar som organiserar landsbygdsbor för ett hållbart och decentraliserat skogsbruk.

CNVP:s webbplats

Uppdaterad: July 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning