Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Irak

Efter år av konflikter finns det sociala spänningar och stora ekonomiska utmaningar i Irak. Landet är hårt drabbat av klimatförändringar. Biståndet ska bidra till landets långsiktiga utveckling inom fred och demokrati, klimat och miljö. Ge ökad respekt för människors rättigheter och jämställdhet samt fortsätta bygga upp viktiga samhällstjänster.

Varför bistånd i Irak?

Fortsatta spänningar och människor på flykt

Över en miljon människor har fortfarande inte kunnat återvända till sina hem efter den senaste konflikten med IS och befinner sig i andra delar av landet.1 De lever ofta under svåra förhållanden med begränsat tillgång till vård och skolor. Civila och militära mål attackeras fortfarande regelbundet vilket påverkar säkerheten och gör det svårt för människor att återvända hem. Det uppstår också spänningar i de samhällen som människor återvänder till med risker för ett utanförskap och nya konflikter.

Ojämlikhet och korruption genomsyrar samhället

Korruptionen är djupt rotad i landets ekonomi och politik vilket berövar befolkningen grundläggande rättigheter som exempelvis tillgång till rent vatten, sjukvård, elektricitet, infrastruktur och arbete.2 Irak är ett av världens minst jämställda länder.3 Kvinnors möjligheter att påverka samhället är begränsade.4

Klimatförändringar leder till torka

Klimatförändringarnas effekter ökar genom fler värmeböljor med temperaturer över 50 grader, mindre regn och längre och svårare perioder av torka.5 Utbredd vattenbrist och bristande infrastruktur inom vatten och energi drabbar befolkningen och jordbruket. Det bidrar till att människor förlorar sina traditionella försörjningsmöjligheter som leder till ökad fattigdom och påverkar landets stabilitet.

Exempel på vad Sida har bidragit till

5 miljoner människor på flykt har återvänt

Ett omfattande återuppbyggnadsarbete har bidragit till att cirka 5 miljoner människor kunnat återvända till sina hem i områden som varit ockuperade av IS.6 Fortfarande lever över en miljon människor som flyktingar i det egna landet.7

Förbättrad jämlik tillgång till samhällstjänster

Uppbyggnad och renovering av förstörd infrastruktur, till exempel elverk, hälsokliniker, och skolor, ger människor ökad tillgång till samhällstjänster. Genom 3000 projekt och program bidrar biståndet till att motverka könsrelaterat våld och stärka sammanhållningen mellan människor.

Klimatsmart jordbruk ökar motståndskraften

Jordbruk i befriade områden har fått förbättrade bevattningssystem. Hållbara odlingsmetoder och val av grödor ökar både produktiviteten och människors inkomster samtidigt som motståndskraften mot klimatförändringarna ökar.

Utvecklingssamarbete

I Irak bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Landet får även humanitärt stöd, som minskar under 2023. Irak är ett medelinkomstland som är mycket sårbart och starkt påverkat av årtionden av väpnad konflikt. Säkerhetsläget är instabilt och bekämpandet av IS är fortsatt en utmaning. Fattigdom, brist på mat och samhällsservice är stora utmaningar för befolkningen. Utbredd korruption och bristande respekt för mänskliga rättigheter hindrar landets utveckling. Klimat- och miljöutmaningarna blir allt svårare och det råder allvarlig vattenbrist.

Sidas utvecklingssamarbete i Irak bidrar till att minska fattigdomen och skapa bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och ökad respekt för människors rättigheter. Jämställdhet, anpassning till klimatförändringar och arbete för hållbar fred är viktiga områden.

Fredliga och inkluderande samhällen

Det irakiska samhället är sargat efter alla år med väpnade konflikter. Över en miljon människor har inte kunnat återvända till sina hem.7 Kvinnor är särskilt utsatta i konfliktsituationer, samtidigt som deras deltagande i fredsbyggande processer är begränsat.

Sida bidrar till att stärka människors rättigheter och möjligheter att leva i fred tillsammans, hitta långvariga lösningar för de som befinner sig på flykt både i och utanför landet. Återuppbyggnad av förstörd infrastruktur och att alla människor ska ha tillgång till samhällstjänster är viktiga områden. Här är några exempel på projekt och program som Sida stödjer:

Stärker rättssystemet och kvinnors ekonomiska egenmakt

Sidas stöd till FN:s utvecklingsfond (UNDP) och programmet Funding Facility for Stabilization (FFS) bidrar till att förbättra och hitta tillbaka till ett fungerande rättssystem. I Ninewa har 22 polisstationer och tre domstolar rustats upp tack vare bidrag från Sida. Polisen har kunnat återvända till området och armén har dragit sig tillbaka. Inom projektet har Sida även stöttat kvinnor som driver företag så de har kunnat återuppbygga och utveckla sina verksamheter efter kriget.

Bygger upp skolor och hälsokliniker

Genom programmet FFS bidrar Sida även till att människor kan återvända till sina hem genom att bygga nytt och restaurera skolor, hälsokliniker, vattensystem och elnät. Återuppbyggnaden har ännu inte nått alla delar av landet och flera områden saknar fortfarande grundläggande samhällsservice.10 FFS finns i alla regioner som har varit ockuperade av IS.

Om arbetet i Irak på UNDP:s webbplats

Ökar kvinnors deltagande i fredsbyggande

FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet innebär att FN:s medlemsstater är skyldiga att ha en handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) jobbar tillsammans med statliga aktörer och civilsamhället för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande. Civilsamhällesorganisationer bidrar med expertkunskap om psykosocialt stöd till flickor och kvinnor som lever som flyktingar i det egna landet. Att hindra att unga i riskzon rekryteras till väpnade grupper är en annan viktig del av arbetet.

Om arbetet i Irak på UN Women webbplats

Röjer minor

Irak är ett av världens mest mintäta länder.9Förutom att döda och skada människor hotar minorna jordbruksmark, vägar och vattentäkter och hindrar människor från att återvända hem. Sida stödjer minröjning och utbildning i hur människor kan undvika minor genom FN:s minröjningsprogram (UNMAS) samt organisationerna Danish Demining Group (DDG) och Mines Advisory Group (DRC/MAG).

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Kränkningar mot människors rättigheter är vanliga och få förövare ställs till svars. Både lagstiftningen och rättssystemet diskriminerar kvinnor.10 Kvinnor drabbades också mycket hårt under konflikten med IS.

Biståndet i Irak ska bidra till demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, stärka civilsamhället, oberoende media, minska korruptionen och öka människors deltagande och inflytande i politiken och de beslut som fattas. Att förebygga sexuellt och könsrelaterat våld, stärka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) är viktigt liksom att öka kvinnors ekonomiska egenmakt genom förändrade strukturer, normer och attityder.

Här är några exempel på projekt som Sida stödjer:

Stöttar civilsamhället

Civilsamhällets möjligheter att verka i Irak begränsas. Sida samarbetar med Norweigan People’s Aid (NPA) för att bidra till att stärka det civila samhället så att människor som lever i fattigdom kan gå samman och att ställa ansvariga i regeringens institutioner till svars. Civila samhället har genom stödet fått ökad påverkan på politiska beslut, bland annat har kvinnor och unga har fått ökat inflytande i beslutsfattande. Frågor som drivs är bland annat ID-handlingar till internflyktingar, ny lagstiftning om antidiskriminering och frihet från könsrelaterat våld.

Om arbetet i Irak på NPA:s webbplats

Förebygger könsrelaterat våld

Mer än en halv miljon kvinnor i Irak lever med hög risk för att utsättas för könsrelaterat våld.11FN:s befolkningsfond (UNFPA) ger fler kvinnor och flickor tillgång till vård, stärker kvinnors rättigheter, förebygger könsrelaterat våld och ger fler kvinnor och ungdomar möjlighet att engagera sig politiskt och kräva demokratiskt utrymme. UNFPA är en stark röst för förbättrad lagstiftning inom mänskliga rättigheter.

Om arbetet på UNFPA:s webbplats

Ökar insynen i politiken

FN-missionen för Irak (UNAMI) samarbetar med Iraks valmyndighet (IHEC) och ger stöd och råd till den irakiska regeringen. Samarbetet stärker valmyndighetens tekniska kapacitet och ökar insynen i politiken vilket på längre sikt gynnar kvinnor, unga och marginaliserade gruppers deltagande i framtida val. IHEC har ett nära samarbete med civilsamhällesorganisationer och oberoende media.

Om samarbetet på UMAMI:s webbplats

Miljö, klimat och hållbar utveckling

Irak är hårt drabbat av klimatförändringar som leder till ökande temperaturer och torka. Det råder en allvarlig vattenbrist i landet och förvaltningen av de vattenresurser som finns är ineffektiv.12 Därför har Sidas fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling ökat sedan 2022.

Biståndet ska öka landets möjligheter att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna. Stödet skall bidra till att bättre ta hand om och använda ekosystemen hållbart liksom att värna om den biologiska mångfalden. Särskilt fokus ligger på en grön omställning, att använda naturresurser mer hållbart, vatten och lantbruk och ökad användning av förnybar energi. Sida undersöker hur investeringar i grön omställning kan skalas upp genom att mobilisera privat kapital och garantier till snabb och nödvändig klimatomställning

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Klimatanpassat lantbruk och effektivare bevattning

Majoriteten av Iraks vattenresurser används i lantbruket. Sida bidrar, genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), till att göra jordbrukets bevattningssystem mer effektiva. FAO samarbetar med experter från landet som ger råd och stöd till lantbrukare för mer klimatanpassad odling. Att stärka institutioner som ansvarar för vattenförvaltning och fördelning av vattenresurser ingår även i projektet.

Om projektet på FAO:s webbplats

Uppdaterad: April 19, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning