Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Georgien

Georgien är ett av Europas fattigaste länder. Sidas reformsamarbete bidrar till att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter, jämställdhet samt bidra till klimatmässigt hållbar utveckling och att landet närmar sig EU.

Sidas bistånd i Georgien

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Ekonomin växer

Små och medelstora företag bidrar till att ekonomin trots kriserna går framåt och företagsklimatet rankas högst i regionen.1

Könsrelaterat våld minskar

Förändring av normer, lagstiftning, ett aktivt civilt samhälle och effektivare institutioner ger effekt. Allt fler fall av könsrelaterat våld anmäls, utreds och leder till fällande domar.

Miljömässigt ansvarstagande stärks

Den allmänna medvetenheten om miljö- och klimatfrågor i Georgien ökar. Civilsamhällets arbete bidrar till en ökad debatt om frågorna och näringslivet visar ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor.

Många utmaningar kvarstår

Rättsväsendet är inte oberoende

Trots framsteg när det gäller rättssäkerheten är delar av rättsväsendet opartiskt och har en lång väg till oberoende. Av landets institutioner har rättsväsendet lägst trovärdighet.2

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är fortfarande hög och många tvingas till lågt betalda och osäkra informella jobb. Bland ungdomar i åldersgruppen 20–24 år är arbetslösheten över 40 procent.3

Problem med föroreningar

Georgien har fortfarande ytterst begränsad kapacitet och infrastruktur för att hantera föroreningar av luft, vatten och mark.

Reformsamarbete i Georgien

Georgien blev en självständig stat 1991 när Sovjetunionen upplöstes. Landets ekonomi kollapsade och regionala konflikter bröt ut. Efter en turbulent politisk period började landet genomföra omfattande reformer som ledde till minskad fattigdom och korruption, men under de senaste åren har takten saktat av. Effekterna av den utdragna Covid-pandemin och kriget i Ukraina försvårar levnadsförutsättningarna för de som har sämst ställt och många faller tillbaka i fattigdom.

De utdragna konflikterna med utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien är fortfarande olösta.

Sverige arbetar aktivt med att nå de allra fattigaste och EU-närmandet har ett stort folkligt stöd bland georgierna. Det svenska stödet bidrar till en mer demokratisk utveckling och en ekonomisk utveckling som gynnar flera. Stödet fokuserar också på mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet och klimatmässigt hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling

Jordbruket är en av Georgiens viktigaste näringsgrenar, men sektorn präglas av småskalighet och dålig produktivitet. Den georgiska strategin för små och medelstora företag har gjort betydelsefulla framsteg vad gäller tillgång till finansiering samt stöd till inträde på en internationell marknad. Georgien ligger på en sjunde plats i Världsbankens senaste Doing Business Report, vilket är högst i regionen.4

Anpassning till EU:s regler

Frihandelsavtalet med EU fungerar som en ekonomisk motor. I samarbete med Economic Policy Research Center genomfördes under 2021 bland annat ett utbildningsprogram om konstruktion och säkerhet i enlighet med EU-standarder för 17 företag inom arkitektur- och designsektorn.

Economic Policy Research Centers webbplats

Ökade exportmöjligheter

Georgiska företag saknar ofta tillgång till kapital.5 Genom att rikta stöd och lån till små och medelstora bolag förbättras företagens finansiering och underlättar tillgång till krediter för nystartade företag. Ett särskilt fokus riktas mot kvinnliga entreprenörer i tjänstesektorn.

Läs mer på TBC Banks webbplats

Säkrare livsmedel

Jordbrukssektorn är i stort behov av modernisering. Sida samarbetar med Georgiens ministerium för miljöskydd och jordbruk genom projektet Georgia Agribusiness Competetiveness. Bland annat har man tagit fram manualer för märkning och innehållsförteckning.

Georgia Agribusiness Competitiveness

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvecklingen kring mänskliga rättigheter i Georgien är positiv, även om det finns stora utmaningar gällande skyddet av hbtqi-personers och minoriteters rättigheter. Brister i rättsväsendets oberoende bidrar till politisk instabilitet och motsättningar i samhället. Könsrelaterat våld är en utmaning, även om det minskat de senaste åren.5 Både kvinnor och män i Georgien har blivit mer positiva till jämställdhet sedan 2013.6

Minskat könsrelaterat våld

Våld i hemmet minskar, men är underrapporterat på grund av de traditionella normer och attityder som råder. Särskilt utsatta är kvinnor på landsbygden, internflyktingar, etniska minoriteter och hbtqi-personer. Inom ramen för den FN-ledda jämställdhetsprogrammet UN Joint Programme för Gender Equality (UNJP) infördes en ny lag som underlättar för personer som utsatts för våld att få tillgång till statligt finansierade tjänster.

Om UN Womens arbete i Georgien

Mänskliga rättigheter stärks

Ny lagstiftning och utveckling av nationella institutioner främjar arbetet för icke-diskriminering och jämställdhet i Georgien. Men fortfarande finns enorma utmaningar i hur lagen efterlevs i praktiken. Sveriges stöd har stärkt den nationella lagstiftningen vad gäller internationella och nationella åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet och ickediskriminering.

Förbättrad samhällsstyrning

Genom UNDP-fonden Governance Reform Fund bidrar Sida till en förbättrad samhällstyrning baserat på behov. Stödet har bidragit till framsteg inom nationella statistiksystem, uppföljning av hållbarhetsmålen och förstärkning av statsförvaltningen. Transparency International Georgia och Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) arbetar med stärkt ansvarsutkrävande och korruptionsbekämpning.

Miljö och klimat

Georgiens miljöproblem är delvis ett arv från Sovjettiden då utsläpp från industrin inte renades. Än i dag är luftföroreningar ett problem i industritäta områden. Även många vattendrag är nedsmutsade, särskilt floden Mtkvari och Svarta havet.

Ökad miljömedvetenhet

Miljöarbetet hos georgiska myndigheter är kraftigt eftersatt. Samarbeten mellan Keep Georgia Tidy och bland andra Håll Sverige Rent och Gästrike Återvinnare har ökat miljömedvetenheten hos allmänheten och särskilt bland barn och ungdomar. Åtta kommuner har dessutom sjösatt nya avfallsplaner. Keep Georgia Tidy samlar flera miljöorganisationer inom det civila samhället i Georgien.

Keep Georgia Tidys webbplats

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten går ofta orenat ut i landets floder. Tillsammans med Världsbanken och georgiska myndigheter bidrar Sida till i utvecklingen av två vattenreningsverk i östra Georgien. Det innebär att avloppsvatten från 30 000 hushåll nu renas genom en mekanisk och biologisk reningsprocess och inte längre går ofiltrerat ut i Alazanifloden.

Om arbetet i Georgien på Världsbankens webbplats

Uppdaterad: June 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning