Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Belarus

Det belarusiska utrikesministeriet meddelade i juli 2021 att Sidas verksamhet i landet måste upphöra. Efter det belarusiska beskedet har Sida vidtagit åtgärder för att värna partnerorganisationers säkerhet i det svåra läge som råder i landet. Sida anpassar också verksamheten efter de praktiska förutsättningarna för arbete i Belarus.

Reningsverket syns ovanifrån.

Berättelser om biståndet

Ny rötgaskammare i Baranovichi ger stora miljöeffekter

Illaluktande slam blir förnybar energi. Tack vara en Sida-stöttad insats är det verklighet i Baranovichi i Belarus. Landet har fått det första reningsverket som förvandlar avfall till energi – och det har redan gett effekt.

Sidas arbete i Belarus

Aleksandr Lukasjenko och hans regering styr sedan 1994 Belarus med auktoritära metoder. Det finns en opposition som verkar både i landet och i exil, men under svåra omständigheter. Alla presidentval som hållits sedan 1994 har fått kritik för allvarliga demokratiska brister.

Det belarusiska civilsamhället har efter presidentvalet 2020 organiserat sig för att förändra systemet. Men regimen har svarat med förföljelser, hot och stängning av organisationer. En stor del av civilsamhället har tvingats fly landet och många aktiva sitter fängslade.

Belarus har även flera miljö- och klimatutmaningar, bland annat förorenade vattendrag och utsläpp. Den miljörörelse som har vuxit sig stark under senare år omfattas också av förtrycket och förföljelsen av civilsamhället

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är mycket omfattande i Belarus. Exempelvis finns stora brister när det gäller föreningsfrihet, yttrandefrihet, valgenomförande, rättssäkerhet, fackliga rättigheter, kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter samt möjligheterna för politisk opposition och oberoende medier att verka. Belarus är också det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.

Belarusiskt universitet i exil

I Belarus är tillgången till fri och oberoende högre utbildning begränsad. Sida stödjer, tillsammans med Litauen och EU, European Humanities University (EHU) i Vilnius. EHU är ett belarusiskt universitet i exil i Vilnius sedan 2004. EHU utgör ett viktigt bidrag till ett pluralistiskt civilt samhälle i Belarus, vilket stöds av det faktum att en stor del av studenterna tidigare har återvänt till Belarus efter avslutade studier där många av dem återfinns i civilsamhället och det lokala näringslivet.

European Humanities Universitys webbplats

Inflytande för civilsamhället

Situationen för det civila samhället i Belarus är svår. Trots detta står det civila samhället starkt och relativt enat i sin strävan efter en demokratisk förändring av samhället, även när en stor del av civilsamhället arbetar i exil. Forum Civ förmedlar stöd till organisationer och initiativ i Belarus med målet att öka civilsamhällets inflytande inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö. Stödet bidrar bland annat till att skapa nya nätverk och rum online för hbtqi-personer, bekämpa hatbrott och skapa bättre villkor för funktionsvarierade människor i Belarus.

Forum Civs webbplats

Motverka mäns våld mot kvinnor

Sidas arbetar för att ge jämställdhet högre politisk prioritet i Belarus. Fram till 2021 stödde Sida organisationen MÄN och FN-organet UNFPA. De arbetade för att motverka mäns våld mot kvinnor, och gav bland annat stöd till våldsutsatta kvinnor samt arbetade för att påverka maskulinitetsnormer och könsstereotypa attityder.

Integrering med EU och ekonomisk utveckling

Belarus har en lång väg att gå för att närma sig EU och det saknas dessutom politisk vilja till detta. Det återstår bland annat mycket arbete innan landet kan leva upp till EU:s förväntningar när det gäller respekten för demokrati och mänskliga rättigheter.

Den officiella arbetslösheten är mycket låg. I verkligheten är dock delar av befolkningen undersysselsatt och många saknar helt arbete utan att vara registrerade som arbetslösa. Den ekonomiska utvecklingen har varit negativ under en lång period och den negativa utvecklingen fortsätter.

Forskning om grön ekonomi

I samarbete med Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) och den oberoende tankesmedjan Belarusian Economic Research and Outreach Centre (BEROC) bidrar Sida till modern ekonomisk forskning som bland annat handlar om att skapa förståelse för hur miljöutmaningar kan omvandlas till ekonomiska möjligheter, så kallad grön ekonomi.

Stockholm Institute of Transition Economics webbplats

Bättre miljö och minskad klimatpåverkan

Det finns många utmaningar med Belarus miljölagstiftning och miljöförvaltning. Bland dem finns användningen av gamla energislag och eftersatta investeringar i miljöinfrastruktur. Föroreningar från industri, jordbruk och den storskaliga köttindustrin är också särskilt problematiska.

Förbättrad avloppsrening vid Östersjön

Sida har varit en av de viktigaste bidragsgivarna till investeringar inom lokal miljöinfrastruktur i Belarus. Stöd har till exempel gått till att förbättra 13 avloppsreningsverk i landet. Det beräknas resultera i lägre utsläpp, bland annat i Östersjön där flera floder som går genom Belarus mynnar ut.

Starkare miljöorganisationer

Sida är en av få finansiärer till de miljöorganisationer som fortfarande arbetar i Belarus. De har en viktig roll när det gäller att påverka beslut som riskerar att få negativa miljö- och klimatmässiga konsekvenser. Sidas stöd till civilsamhällets miljöengagemang kanaliseras genom Forum Civ. Sida har fram till 2021 också gett stöd till Coalition Clean Baltic som är ett nätverk av miljöorganisationer runt Östersjön. Stödet till CCB syftade till att öka medvetenheten kring god vattenkvalitet, att stärka kapaciteten hos miljöorganisationer i landet och att bidra till att en aktiv allmänhet deltar i utvecklandet av miljölagstiftning.

Uppdaterad: April 7, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning