Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Armenien

I Armenien arbetar Sida för att stärka demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter, förbättra miljön och minska klimatutsläppen. Arbetet bidrar också till att förbättra försörjningsmöjligheterna för landets befolkning.

Sidas bistånd i Armenien

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Nytt politiskt ledarskap

Ett nytt politiskt ledarskap håller på att ta tag i stora, utvecklingshämmande problem som korruption, svag rättssäkerhet samt bristande respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Ökade intäkter från turism

Innan coronapandemin var den ekonomiska tillväxten god,1 med ökade intäkter från turistnäringen och moderniseringar inom it-sektorn. Det ekonomiska uppsvinget har gjort att många har fått det bättre.

Korruptionen minskar

Även om korruptionen fortfarande är hög, går utvecklingen i rätt riktning. Landet har gått från plats 105/180 år 2018 till plats 60 år 2020 i Transparency Internationals korruptionsindex.2

Många utmaningar kvarstår

Miljön behöver skyddas bättre

Armenien saknar ett välfungerande nationellt system för att hantera avfall, vilket gör att där finns många oreglerade soptippar. Dessutom drivs landets gruvor på ett ohållbart sätt.

Rättssäkerheten brister

Rättsväsendet i Armenien kritiseras för att inte vara oberoende, bland annat ställs poliser och militärer sällan till svars om de begår brott.

Ekonomisk tillbakagång

Den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-pandemin försvåras av en åldrande befolkning, hög utflyttning och spänningarna mellan Armenien och Azerbaijan som får investerare att tveka.3

Reformsamarbete i Armenien

Armenien ligger i bergskedjan Kaukasus som löper mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Beläget i en jordbävningszon drabbades landet hårt av ett kraftigt skalv 1988. Efter skalvet och kriget om regionen Nagorno-Karabach på 1990-talet försämrades levnadsvillkoren dramatiskt i Armenien. Hälften av landets medborgare hamnade under fattigdomsgränsen. Sedan dess har förhållandena förbättrats avsevärt, men fortfarande råder stora skillnader i välfärd mellan stad och landsbygd.

Ekonomisk utveckling

Jordbrukssektorn dominerar i Armenien, men IT-sektorn växer för varje år. Den totala exporten har ökat med 70 procent sedan 2015.4 Arbetslösheten är hög5 och på landsbygden lever fortfarande många under den nationella fattigdomsgränsen. Korruption inom affärslivet, rättsväsendet och statsförvaltningen är fortfarande en utmaning.

Fler jobb till utsatta grupper

Hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar,6 får många att lämna Armenien. I ett samarbete med schweiziska biståndsmyndigheten Helvetas stödjer Sida kvinnor, ungdomar och andra utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden.

Om Helvetas program på deras webbplats

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati

Den demokratiska utvecklingen i Armenien är eftersatt, respekten för mänskliga rättigheter brister och kvinnor diskrimineras systematiskt. I World Economic Forums index över jämställdhet 2021 hamnar Armenien på plats 114 av 146 länder, vilket är en stor försämring jämfört med året före.7 Det återstår fortfarande att se vad den nya regeringens reformarbete innebär för Armeniens demokratiska utveckling.

Index för jämställdhet hos World Economic Forums webbplats

Stöd till valet 2021

I juni 2021 hölls ett extraval i Armenien, till följd av den politiska krisen i efterdyningarna av kriget i Nagorno Karabach. Sida gav stöd till valprocessen via FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Via bland annat Folke Bernadotteakademien (FBA) kunde svenska valobservatörer bevaka att valet gick demokratiskt riktigt till.

Folke Bernadotteakademins webbplats

Ökad insyn i politiken

Armeniens regering säger sig vilja göra upp med korruption, ett svagt rättssystem och diskriminering av kvinnor. Via FN:s utvecklingsprogram (UNDP) bidrar Sida till att öka insynen i politiken och till att förbättra rättssäkerheten. Programmet främjar även jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter i parlamentet och i de lagar som stiftas.

Om programmet på UNDP:s webbplats

Starkare rättigheter för kvinnor och hbtqi-personer

Den politiska utvecklingen har bidragit till att hbtqi-personer är fortsatt utsatta i Armenien. Sida stödjer därför civilsamhällesorganisationer som arbetar för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter på olika sätt, bland annat genom att påverka opinionen och politiker. De ger även rättshjälp åt personer som utsatts för våld och attacker.

Stödjer organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är till viss del eftersatta i Armenien. Tillsammans med Euroasia Partnership Foundation (EPF) stödjer Sida organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, anti-diskriminering, icke-våld, anti-korruption och miljöfrågor.

Euroasia Partnership Foundations webbplats

Förbättrad miljö och klimat

Avfallshanteringen i Armenien är undermålig och landet saknar ett heltäckande fungerande system för återvinning. Den ekonomiskt viktiga gruvindustrin behöver bli mer hållbar både ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. En stor del av Armeniens energibehov täcks av rysk olja och gas.

Minskad energiförbrukning och bättre avfallshantering

Armeniens energisektor är underutvecklad och landets energibehov tillgodoses till stor del av kärnkraftverket Medzamor – ofta kallat världens mest riskabla kärnkraftverk. För att minska beroendet av energi från kärnkraft stödjer Sida via fonden E5P (Eastern European Energy Efficiency and Environmental Partnership) Sida ett flertal projekt som syftar till att minska energiförbrukningen och förbättra miljön i Armenien. Projekt för förbättrad avfallshantering och energieffektiv gatubelysning håller på att genomföras och ett projekt för miljövänliga stadsbussar i Jerevan har startat.

Om projektet på Europeiska investeringsbankens (EIB) webbplats

Minskar energiförbrukningen med LED-lampor

Gatubelysningen i Armeniens städer är ofta inte energieffektiv och fungerar dåligt. I Armeniens andra största stad, Gyumri, bidrar Sida tillsammans med Europeiska banken för återuppbyggnad (EBRD) med att renovera stadens belysning. –Genom att byta ut äldre kvicksilverbaserade armaturer mot mer energisnåla LED-armaturer, minskas både energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.

Om programmet på EBRD:s webbplats

Uppdaterad: November 3, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning