Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kosovo

Omkring en tredjedel av Kosovos befolkning lever i fattigdom, det gör landet till ett av Europas fattigaste. Sidas stöd för mänskliga rättigheter, demokratisering och hållbar utveckling syftar till att skapa förutsättningar för det unga landet att närma sig EU.

Sidas bistånd till Kosovo 2019

Totalt bistånd

119 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

119 mnkr

Viktiga temaområden i Kosovo

Ekonomisk utveckling
Demokrati och mänskliga rättigheter
Miljö och klimat

Så går utvecklingen framåt

Regionens högsta tillväxt

Kosovo har under en längre tid haft den högsta ekonomiska tillväxten i regionen.

Mer pengar till skola och sjukvård

2018 infördes en ny skattelag som ger mer pengar till viktiga sektorer som skola och sjukvård.

Starkare rättigheter för folket

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering har skrivits in i Kosovos konstitution.

Många utmaningar kvarstår

Ekonomin är ojämlik

Den ekonomiska tillväxten i landet har, från ett utvecklingsperspektiv, inte bidragit till rättvis social utveckling och heller inte kommit de mest utsatta till del.

Korruptionen ökar

Kosovo är ett av Europas mest korrupta länder och korruptionen i landet ökar.

Utbrett våld mot kvinnor

Könsbaserat våld och brott mot mänskliga rättigheter är fortfarande utbrett.

Berättelser om biståndet

Hållbart skogsbruk ger friskare skog i Kosovo

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick.

Iskra står på en gräsmatta och tittar in i kameran. Bakom henne syns träd och buskar.

Utvecklingssamarbetet i Kosovo

Kosovo som är ungefär lika stort som Skåne är Europas yngsta land – 2018 firade Kosovo tio år av självständighet. Flera länder, däribland grannlandet Serbien som Kosovo tidigare var en del av, vägrar erkänna staten Kosovo. Relationerna länderna emellan fortsätter att vara infekterad. Samhället präglas av fattigdom och patriarkala strukturer där arbetslösheten är stor och diskriminering och våld mot kvinnor är utbrett.

Ekonomisk utveckling

Kosovos önskan om ett EU-medlemskap har ett starkt folkligt stöd. Viktiga steg framåt togs 2015 när landet undertecknade ett associationsavtal med EU, men vägen till ett EU-medlemskap är fortfarande lång.

Förbättrade arbetsförhållanden

Arbetslösheten i Kosovo är hög och arbetsmarknaden präglas i stor utsträckning av diskriminering och patriarkala strukturer. Tillsammans med FN:s projektleveransorganisation UNOPS arbetar Sida med att främja värdiga arbetsförhållanden och säkra arbeten.

Lättare att starta företag

Många kvinnor och unga står utanför arbetsmarknaden. Därför stödjer Sida Innovation Centre Kosovo vars syfte är att stärka entreprenörskap, innovation och skapa fler jobb.

Innovation Centre Kosovos webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kosovo är politiskt instabilt och landet har upplevt flera regeringskriser på kort tid. Dessutom är landet ett av Europas mest korrupta. På Transparency Internationals korruptionsindex för 2019 ligger Kosovo på plats 101 av 198 länder.

Om korruptionsindex på Transparency Internationals webbplats

Stärker civilsamhället

I Kosovo finns få möjligheter för medborgarna att göra sina röster hörda. Genom ett samarbete med Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) bidrar Sida till att utbilda och stärka civilsamhällesorganisationer.

Kosovar Civil Society Foundations (KCSF) webbplats

Ett steg närmare EU

Trots att både regering och opposition står bakom ett EU-tillträde upplever många att de reformer som krävs inte genomförs i tillräckligt snabb takt. Sida stödjer institutet GAP som arbetar för god samhällsstyrning, bedriver forskning och erbjuder policyrekommendationer i syfte att föra Kosovo närmare EU.

GAP:s webbplats

Jämställdhetsperspektivet i lagstiftningen

Kosovo är ett patriarkalt samhälle, och trots bra lagstiftning genomsyras landet av bristen på jämställdhet. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden och i beslutsfattande roller. Sidas stöd till Agency for Gender Equality bidrar till organisationens arbete med att få in jämställdhetsperspektivet i statliga policyer och ramverk.

Agency för Gender Equalitys webbplats

Miljö och klimat

Kosovo har stora miljöproblem. Elproduktionen sker nästan uteslutande i kolkraftverk och illegal skogsavverkning leder till erosion av landskapet. Hanteringen av avfall och avloppsvatten brister. Eftersom Kosovo inte är medlem i FN omfattas de inte av de internationella initiativen för att minska klimatförändringar och miljöproblem.

Ökat skydd för biologisk mångfald

Kosovos miljölagstiftning är undermålig. I ett samarbete med landets miljöministerium bidrar Sida till att utbilda aktörer på statlig och kommunal nivå i miljöfrågor. Målet är en miljölagstiftning som går i linje med EU:s direktiv. Stödet bidrar också till att öka skyddet av biologisk mångfald och förbättra förvaltningen av naturområden.

För ett hållbart skogsbruk

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Via organisationen Connecting Natural Values with People stödjer Sida lokala skogsbrukarföreningar som organiserar landsbygdsbor för ett hållbart och decentraliserat skogsbruk.

Connecting Natural Values with Peoples webbplats

Uppdaterad: 5 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning