Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hållbar energi

Att ha tillgång till energi är viktigt för människors möjlighet att förbättra sina liv och ta sig ur fattigdom. Sida fokuserar på att öka människors tillgång till hållbar energi i framförallt Afrika söder om Sahara. När fler använder förnybar energi minskar också klimatpåverkan.

Så går utvecklingen framåt

Ökad kunskap om klimatförändringar

Medvetenheten kring hur fossila bränslen bidrar till klimatförändringar har ökat de senaste åren. Allt fler människor inser och accepterar att vi av klimatskäl måste bygga ut hållbara energisystem och ställa om användningen av fossila bränslen till förnybar energi.

Ökad tillgång till elektricitet

Sedan 2010 har antalet människor utan tillgång till elektricitet minskat med drygt 400 miljoner. Ansträngningar att öka tillgången till el har gett resultat, framför allt i Asien.

Billigare förnybar energi

Andelen förnybar energi ökar globalt för varje år. Priset på solenergi fortsätter att minska och på många ställen i världen är det den billigaste energikällan för att producera el.

Många utmaningar kvarstår

Långsam utveckling av elnät

Fortfarande saknar cirka 790 miljoner människor tillgång till elektricitet. Enligt de Globala målen ska alla ha tillgång till elektricitet till år 2030, men i dag går utvecklingen för långsamt. Det gäller särskilt länder i Afrika söder om Sahara. Även om en utbyggnad sker beräknas befolkningsökningen leda till att mer än en halv miljard människor fortfarande kommer sakna elektricitet år 2030.

Höga elavgifter

Höga elavgifter är ett problem för människor som lever i fattigdom, inte minst i länder i Afrika söder om Sahara, där kostnaden för el ofta ligger långt över det globala genomsnittet.

Fossila utsläpp

Energisektorn står för två tredjedelar av alla fossila utsläpp globalt (från kol, bensin, diesel och naturgas). Utsläpp av växthusgaser orsakar klimatförändringar som i sin tur hotar ekosystem och riskerar att driva folk på flykt.

Berättelser om biståndet

Eldar står i förgrunden och tittar in i kameran. Bakom honom syns hans klasskamrater.

Bättre studiero med mer effektiv elanvändning

När Eldar Halilović skola i Vogošća renoverades för att minska energiåtgången ledde det till stora förbättringar i inomhusmiljön.

Reningsverket syns ovanifrån.

Ny rötgaskammare i Baranovichi ger stora miljöeffekter

Från illaluktande slam till förnybar energi. Tack vara en Sida-stöttad insats är det verklighet i Baranovichi i Belarus. Landet har fått det första reningsverket som förvandlar avfall till energi – och det har redan gett effekt.

Sidas arbete med hållbar energi

Omkring 790 miljoner människor världen över saknar fortfarande tillgång till elektricitet, varav de flesta bor i Afrika söder om Sahara och södra Asien. Tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och modern energi (att till exempel laga mat på en spis istället för över en öppen eld) skapar förutsättningar för utveckling. Med elektriskt ljus hemma är det till exempel möjligt för barn att läsa sina läxor på kvällen och på så vis få bättre studieresultat. Hälsokliniker kan exempelvis kyla vaccin och bedriva en bättre akutvård.

Ungefär 35 procent av världens befolkning är beroende av ved, träkol och annan biomassa för att laga mat och värma sina hus. Det skapar dålig inomhusluft som beräknas leda till cirka åtta miljoner dödsfall varje år, varav de flesta är kvinnor och barn. Bristen på energi och bränsle leder även till konflikter, skövling av skog och ekosystem och ökar risker för kvinnor och barn som samlar in bränslet.

Att människor får tillgång till energisystem som både är hållbara, både för hälsan och för miljön, bidrar till en hållbar utveckling.

Ökad tillgång till hållbar energi

När människor har tillgång till energi kan de lättare förbättra sina liv. Tillgång till el gör att sjukhus kan ge bättre vård, att skolor kan ge bättre utbildning, att människor enklare kan kommunicera med varandra och få tillgång till viktig information. El skapar också större möjlighet för människor att försörja sig

Många människor i världen lagar fortfarande mat över öppen eld med biomassa som bränsle. Det leder till luftföroreningar och negativ klimatpåverkan. Trots satsningar på att förbättra och effektivisera matlagningsförhållanden för människor som lever i fattigdom har mycket små förändringar skett.

Satsning på förnybar energi

Fortfarande används traditionella matlagningsmetoder av 2.8 miljarder människor, både på landsbygden som i städer. Genom programmet ”Beyond the Grid Fund for Zambia” stöttar Sida satsningen på förnybar energi i Zambia som ger människor tillgång till elektricitet och moderna matlagningsmetoder.

Programmet tecknar bland annat kontrakt med energiföretag vilket innebär en ekonomisk trygghet och leder till att fler företag vågar ta risken som det innebär att etablera sig på en ny marknad eller skala upp produktionen av förnybar energi. Tillgången till elektricitet hjälper barnen att studera bättre och förbättrar möjligheten att tjäna pengar, till exempel på försäljning av olika varor och tjänster som laddning av mobiltelefoner.

Beyond the Grid Funds webbplats

Effektiv energi minskar klimatpåverkan

I många av Sidas samarbetsländer är de befintliga energisystem inte så effektiva, vilket gör att onödigt mycket energi används och att elen blir dyr. Att effektivisera redan befintliga energisystem är en viktig åtgärd för att såväl säkra tillgång till hållbar energi i framtiden som att minska klimatpåverkan.

I samarbetet med östra Europa har Sida sedan 2010 bidragit till att 36 projekt för ökad energieffektivisering har beviljats. Sammanlagt beräknas projekten leda till att utsläppen av koldioxid minskar med uppemot en miljon ton årligen.

Engagerar Investerare

Ett stort hinder för en mer hållbar energisektor i Sidas samarbetsländer är att kunskapen och kapaciteten att planera, reglera och besluta om hållbara projekt är mycket begränsad. Det leder också till att möjliga investerare inte engagerar sig, vilket gör att länder går miste om viktig finansiering. Sidas kapacitetsuppbyggnadsprogram för förnybar energi syftar till att utbilda tjänstemän i Sidas samarbetsländer i hur de kan öka användningen av förnybar energi.

Driver på investering i hållbar energi

Sida har ett långt samarbete med Världsbankens program Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) som syftar till att öka kunskapen och kapaciteten för hållbar energiplanering i utvecklingsländer. Sida driver även på för att Världsbanken ska investera mer i hållbar energi.

Energy Sector Management Assistance Programs webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Under 2019 betalades cirka 960 miljoner kronor ut till stöd för hållbar energi. Huvuddelen av stödet gick till förnybar energiförsörjning och distribution av elektricitet. Arbetet styrs främst av 15 strategier i Afrika, den globala strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser och samarbeten i Östeuropa och Västra Balkan.

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning