Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Georgien

Georgien är ett av Europas fattigaste länder. Sidas reformsamarbete med landet vill stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter samt främja landets miljöarbete, men också bidra till att landet närmar sig EU.

Sidas bistånd till Georgien 2020

Totalt bistånd 135215609 SEK, Reformsamarbete 135215609 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Ekonomin går framåt

Små och medelstora företag bidrar till att den georgiska ekonomin går framåt och i Världsbankens Doing Business Report från 2020 rankas landets ekonomi högst i regionen.1

Socialförsäkringar har byggts ut

Det georgiska socialförsäkringssystemet har gjorts om från grunden flera gånger och omfattar i dag till exempel ålderspensioner, a-kassa samt sjuk- och föräldrapeng.

Könsrelaterat våld minskar

Bara 6 procent av kvinnorna har blivit utsatta för könsrelaterat våld av en partner; 27 procent har utsatts av någon som inte är deras partner.2 De fall av könsrelaterat våld som anmäls utreds i större utsträckning och leder till fler fällande domar.

Många utmaningar kvarstår

Rättsväsendet är inte oberoende

Trots framsteg när det gäller rättssäkerheten i Georgien står rättsväsendet ännu inte helt oberoende från politiska intressen.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är fortfarande hög och många tvingas till lågt betalda och osäkra informella jobb. Bland ungdomar är 39 procent arbetslösa.3

Problem med föroreningar

Georgien har fortfarande ytterst begränsad kapacitet och infrastruktur för att hantera föroreningar av luft, vatten och mark.

Reformsamarbete i Georgien

Georgien blev en självständig stat 1991 när Sovjetunionen upplöstes. Landets ekonomi kollapsade och regionala konflikter bröt ut. Efter en turbulent politisk period började landet genomföra omfattande reformer som ledde till minskad fattigdom och korruption. Stora utmaningar kvarstår dock och under de senaste åren har reformtakten saktat av.

Georgien ligger i Södra Kaukasus där Europa möter Asien. De utdragna konflikterna med utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien är fortfarande olösta. Det leder till isolering, fattigdom i konfliktområdena och att många tvingas på flykt.

Ekonomisk utveckling

Jordbruket fortsätter att vara en av Georgiens viktigaste näringsgrenar, men präglas av småskalighet och dålig produktivitet. Fler jobb, stärkta rättigheter för anställda och en större variation av de tjänster och produkter som exporteras är nyckelområden för fortsatt utveckling av Georgiens ekonomi.

Anpassning till EU:s regler

Frihandelsavtalet med EU fungerar som en ekonomisk motor och av landets totala handel 2020 skedde 23 procent med EU.4 I ett samarbete med International Finance Corporation främjar Sida företags anpassning till EU:s regelverk inom livsmedelssäkerhet.

Lättare för företag att exportera

Företagandet i Georgien behöver bli modernare. Bolagen saknar ofta tillgång till kapital. Genom att rikta stöd och lån till små och medelstora bolag förbättras företagens finansiering samt möjligheter att nå ut på den internationella marknaden.

Ökad effektivitet i jordbruket

Jordbrukssektorn är i stort behov av modernisering. Organisationen Georgian Farmer’s Association stärker jordbrukarnas gemensamma röst samt främjar samarbetet för ökad produktion, effektivitet och omsättning. Organisationen samlar omkring 4000 jordbrukare.

Georgian Farmer’s Associations webbplats

Mänskliga rättigheter

Den positiva utvecklingen kring mänskliga rättigheter i Georgien fortsätter, även om det finns stora utmaningar gällande skyddet av hbtqi-personers och minoriteters rättigheter. Brister i rättsväsendets oberoende och opartiskhet bidrar till politisk instabilitet och polarisering i samhället.

Könsrelaterat våld är fortfarande en utmaning, även om det minskat de senaste åren. Både kvinnor och män i Georgien har blivit mer positiva till jämställdhet sedan 2013.5

Ny rättspraxis vid våld i hemmet

Könsbaserat våld i hemmet ses på många håll i Georgien fortfarande som en privat fråga som ska lösas utan utomståendes inblandning. Stöd till bland andra Kvinna till Kvinnas arbete har förändrat attityder och bidragit till en ny rättspraxis gällande häktning av misstänkta för våld i hemmet.

Om arbetet i Georgien på Kvinna till Kvinnas webbplats

Mänskliga rättigheter i den autonoma republiken Abchazien

Abchazien i Kaukasien är en självständig republik i Georgien. Utsattheten för människorna där är stor, särskilt för kvinnor. Sida stödjer flera projekt i utbrytarregionen för att stärka civilsamhället och öka medvetenheten om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Reformerad statlig förvaltning

Den statliga förvaltningen i Georgien behöver reformeras. Genom den så kallade Governance Reform Fund bidrar Sida till en bättre lagstiftning samt en effektivare myndighetsutövning.

Om Governance Reform Fund på UNDP:s webbplats

Miljö och klimat

Georgiens miljöproblem är delvis ett arv från Sovjettiden då utsläpp från industrin inte renades. Än i dag är luftföroreningar ett problem i industritäta områden. Även många vattendrag är nedsmutsade, särskilt floden Mtkvari och Svarta havet.

Ökad miljömedvetenhet

Miljöarbetet hos georgiska myndigheter är kraftigt eftersatt. Samarbeten mellan Keep Georgia Tidy och bland andra Håll Sverige Rent och Gästrike Återvinnare har ökat miljömedvetenheten hos invånarna. Åtta kommuner har dessutom sjösatt nya avfallsplaner.Keep georgia Tidy samlar flera miljöorganisationer inom det civila samhället i Georgien.

Keep Georgia Tidys webbplats

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten går orenat ut i landets floder. Tillsammans med Världsbanken och georgiska myndigheter bidrar Sida i utvecklingen av vattenreningsverk i kommunerna Telavi och Tskaltubo. Verket använde mekanisk och biologisk rening och är tänkt att utgöra modell för utvidgning av vattenreningssystemet till landets övriga kommuner.

Världsbankens arbete i Georgien

Säker hantering av radioaktivt material

Efter Sovjets kollaps blev radioaktivt material kvar i Georgien. Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att stödja en säker hantering av radioaktivt material.

Om projektet på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Uppdaterad: 10 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning