Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Georgien

Georgien är ett av Europas fattigaste länder. Sidas arbete syftar bland annat till att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter samt främja landets miljöarbete, men också bidra till att landet närmar sig EU.

Sidas bistånd till Georgien 2019

Totalt bistånd

117 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

117 mnkr

Viktiga temaområden i Georgien

Ekonomisk utveckling
Mänskliga rättigheter
Miljö och klimat

Så går utvecklingen framåt

Ekonomin går framåt

Små och medelstora företag bidrar till att den georgiska ekonomin går framåt och i Världsbankens Doing Business Report från 2020 rankas landets ekonomi högst i regionen.

Socialförsäkringar har byggts ut

Det georgiska socialförsäkringssystemet har gjorts om från grunden flera gånger och omfattar i dag till exempel ålderspensioner, a-kassa samt sjuk- och föräldrapeng.

Det könsrelaterade våldet minskar

De fall som anmäls utreds dessutom i större utsträckning och leder till fler fällande domar.

Många utmaningar kvarstår

Rättsväsendet är inte oberoende

Trots framsteg inom rättssäkerheten i landet står det klart att rättsväsendet ännu inte är fullt oberoende från politiska intressen.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är fortfarande hög och många tvingas till lågt betalda och osäkra informella jobb.

Svårt att hantera föroreningar

Georgien har fortfarande ytterst begränsad kapacitet och infrastruktur för att hantera förorening av luft, vatten och mark.

Utvecklingssamarbetet i Georgien

Georgien blev en självständig stat 1991 när Sovjetunionen upplöstes. Landets ekonomi kollapsade och regionala konflikter bröt ut. Efter en turbulent politisk period började landet genomföra omfattande reformer som ledde till minskad fattigdom och korruption, men stora utmaningar kvarstår och under de senaste åren har reformtakten saktat av. Georgien ligger i Södra Kaukasus där Europa möter Asien. De utdragna konflikterna med utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien är fortfarande olösta och leder till isolering, fattigdom i konfliktområdena och tvingar många på flykt.

Ekonomisk utveckling

Jordbruket fortsätter att vara en av Georgiens viktigaste näringsgrenar, men präglas av småskalighet och dålig produktivitet. Fler jobb, stärkta rättigheter för anställda och en större variation av de tjänster och produkter som exporteras är nyckelområden för fortsatt utveckling av Georgiens ekonomi.

Anpassning till EU:s regler

Frihandelsavtalet med EU fungerar som en ekonomisk motor och av landets totala export 2019 gick över 20 procent till EU. I ett samarbete med International Finance Corporation främjar Sida företags anpassning till EU:s regelverk inom livsmedelssäkerhet.

Lättare för företag att exportera

Företagandet i Georgien är i behov av modernisering och bolagen saknar ofta tillgång till kapital. Med riktat stöd och lån till små och medelstora bolag nås tydliga resultat inom såväl finansiering samt förbättrade möjligheter att nå ut på den internationella marknaden.

Ökad effektivitet i jordbruket

Jordbrukssektorn är i stort behov av modernisering. Organisationen Georgian Farmer’s Association samlar cirka 4000 jordbrukare och stärker deras gemensamma röst samt främjar samarbetet för ökad produktion, effektivitet och omsättning.

Georgian Farmer’s Associations webbplats

Mänskliga rättigheter

Den positiva utvecklingen kring skydd och främjande av mänskliga rättigheter i Georgien fortgår, även om stora utmaningar kvarstår, till exempel gällande skyddet av hbtq-personers och minoriteters rättigheter. Brister i rättsväsendets oberoende och opartiskhet är ett grundproblem som bidrar till politisk instabilitet och polarisering i samhället.

Könsrelaterat våld är fortfarande ett problem, även om det minskat de senaste åren. Trenden är att både kvinnor och män i Georgien har blivit mer positivt inställda till jämställdhet under de senaste sju åren.

Ny rättspraxis vid våld i hemmet

Könsbaserat våld i hemmet anses på många håll i landet fortfarande vara en privat fråga som ska lösas utan utomståendes inblandning. Stöd till bland andra Kvinna till Kvinnas arbete har förändrat attityder och bidragit till en ny rättspraxis gällande häktning av misstänkta för våld i hemmet.

Om arbetet i Georgien på Kvinna till Kvinnas webbplats

Mänskliga rättigheter i Abchazien

I Abchazien är utsattheten stor, särskilt för kvinnor. Sida stödjer flera insatser i utbrytarregionen för att stärka civilsamhället och öka medvetenheten om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Reformerad statlig förvaltning

Den statliga förvaltningen i Georgien är i fortsatt behov av reformer. Genom den så kallade Governance Reform Fund bidrar Sida till att öka kvaliteten i lagstiftningen samt i utvecklingen av en effektivare myndighetsutövning.

Om Governance Reform Fund på UNDP:s webbplats

Miljö och klimat

Georgiens miljöproblem är delvis ett arv från Sovjettiden då inga försök gjordes att rena utsläpp från industrin. Än i dag är luftföroreningar ett problem i industritäta områden. Även många vattendrag är nedsmutsade, särskilt floden Mtkvari och Svarta havet.

Ökad miljömedvetenhet

Miljöarbetet hos georgiska myndigheter är kraftigt eftersatt. Samarbeten mellan Keep Georgia Tidy som samlar flera georgiska miljöorganisationer inom det civila samhället  och bland andra  Håll Sverige Rent och Gästrike Återvinnare har ökat miljömedvetenheten och beredskapen och nya avfallsplaner har sjösatts i åtta kommuner.

Keep Georgia Tidys webbplats

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten går orenat ut i landets floder. Tillsammans med Världsbanken och georgiska myndigheter bidrar Sida i utvecklingen av vattenreningsverk i två kommuner, Telavi och Tskaltubo, som renar mekaniskt och biologiskt och som är tänkt att utgöra modell för utvidgning av vattenreningssystemet till landets övriga kommuner.

Säker hantering av radioaktivt material

Efter Sovjets kollaps lämnades radioaktivt material i landet. Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att stödja utveckling av rutiner, kapacitet och en anläggning för en säker hantering av radioaktivt material.

Om projektet på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning