Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Civilsamhället

Folkrörelser, kvinnogrupper och fackförbund är några av civilsamhällets aktörer. De har nyckelroller i ett samhälles utveckling. Därför är de också viktiga i biståndet. En stor del av Sidas stöd går till civilsamhällesorganisationer.

Engagemang på många olika sätt

Det civila samhället utgörs av enskilda människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Intressena kan exempelvis vara kvinnors, barns och minoritetsgruppers rättigheter liksom klimat- och miljöfrågor. Civilsamhället består även av olika typer av sociala rörelser, religiösa sammanslutningar, föreningar och grannskapskommittéer.

Många aktörer inom civilsamhället erbjuder också tjänster som förbättrar människors levnadsvillkor, exempelvis genom folkbildning, mikrokrediter eller bostadskooperativ. 

Driver på för demokrati och mänskliga rättigheter

Civilsamhället har en viktig roll i samhällets utveckling och därför också inom biståndet. Civilsamhället kan bidra till att länder utvecklas demokratiskt, att respekten för människors rättigheter ökar och att fattigdomen minskar. Det kan också stötta människor som drabbas av kriser och katastrofer.

Det civila samhället är självstyrande, bygger på frivillighet och är åtskilt från staten och marknaden. Därför har det en särskilt viktig roll i att påverka politiken, granska makthavare och försvara de mänskliga rättigheterna. 

Experter på sitt samhälle

En av civilsamhällets viktigaste styrkor är att dess aktörer är förankrade i samhället där de arbetar. Det är civilsamhällesaktörerna som har bäst kännedom om samhället och människorna som bor där. De har kunskap om de utmaningar som finns och hur de kan lösas. Lokalbefolkningen har ofta förtroende för och litar på sina civilsamhällesorganisationer. Det här är en viktig anledning till att Sida arbetar nära civilsamhället.

I många länder i världen går i dag den demokratiska utvecklingen åt fel håll. Då är det inte ovanligt att civilsamhällesorganisationer får svårare att driva sina frågor, speciellt de som arbetar för mänskliga rättigheter. Det kan till exempel handla om begränsande lagar, påtryckningar, hot och våld. Det gör det extra viktigt för Sida att arbeta för ett starkt civilsamhälle. 

Stöd via svenska organisationer

En stor del av Sidas utvecklingssamarbete fokuserar på att försvara och stärka det civila samhället i våra samarbetsländer. 2019 gick 39 procent av det totala biståndet till civilsamhället. En betydande del går via svenska organisationer som Sida har ett så kallat strategiskt partnerskap med.

Sida stödjer civilsamhället på flera olika sätt, bland annat genom samarbetet med runt 15 svenska organisationer. Några exempel är ForumCiv, Olof Palmes Internationella Center och Kvinna till Kvinna. De svenska strategiska partnerorganisationerna stödjer i sin tur lokala civilsamhällesorganisationer i samarbetsländerna.

Stöd till människor i kris

Sida samarbetar också med civilsamhällesorganisationer inom det humanitära biståndet. De lokala organisationerna fyller en särskilt viktig funktion, då de ofta är först på plats vid en kris, arbetar nära den krisdrabbade befolkningen och har kunskap om den situationen i området.

Inom det humanitära biståndet samarbetar Sida med ett tiotal svenska och internationella humanitära civilsamhällesorganisationer, som i sin tur arbetar med lokala organisationer.

Uppdaterad: 18 maj 2021