Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Genomförande och uppföljning

Under en pågående insats ansvarar samarbetspartnern för genomförande och uppföljning, men Sida följer också upp insatsen löpande – från början till slut.

Ilustration av hur biståndet genomförs och följs upp

Sidas uppföljning har två syften:

  • se vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till målen
  • blicka framåt för att se om insatsen är på rätt spår eller om något behöver justeras.

Uppföljningen är en cyklisk process som anpassas efter varje enskild insats, baserat på avtalet och den löpande utvecklingen av insatsen.

Uppföljningen kan se olika ut beroende på insatsens förutsättningar och kontext. Följande steg ingår vanligtvis i uppföljningen:

Rapportering

De krav på rapportering som Sida ställer på partnerorganisationen specificeras i insatsavtalet. Vanligtvis inkluderar rapporteringen minst en årlig plan och budget, en narrativ och en finansiell rapport samt en årlig oberoende revision.

Sidas ställningstagande till rapport

När Sida fått in en rapport om en insats dokumenterar vi att vi tagit emot den. Därefter gör vi en bedömning av rapporten i ett ställningstagande.

Utvärdering

Utvärderingar genomförs av samarbetspartnern med hjälp av externa utvärderare och i samråd med Sida. Sida beställer också egna utvärdering som genomförs av externa utvärderare, Utvärderingar ska ge en objektiv bedömning av ett pågående eller avslutat projekt, program eller policyinsats, samt ge rekommendationer om förbättringar. De ökar förståelsen för hur och varför vissa resultat uppnåddes – eller inte – och om resultaten är relevanta och hållbara. Utvärderingar används för att stödja lärande, beslutsfattande och öka transparens.

Årsmöten

Sida och samarbetspartnern möts årligen för att diskutera uppnådda resultat och lärdomar från en pågående insats. Vi gör då också möjliga anpassningar av insatsen, som kan behövas i det fortsatta genomförandet. Sida välkomnar att partnerorganisationen kombinerar årsmötet med andra finansiella givare.

Dialog

Sida strävar efter att ha en löpande dialog med samarbetspartnern under tiden insatsen pågår. Utvecklingssamarbete och partnerskap ska baseras på gemensamma mål, tillit, ömsesidig ansvarsskyldighet och dialog. Den löpande dialogen hjälper oss bygga en ärlig och öppen relation till våra partners, där vi kan dra lärdom av både framgångar och motgångar. Lärdomarna gör det också möjligt för oss att göra anpassningar av en pågående insats när det behövs.

Fältbesök

Sida genomför fältbesök för att bygga starka relationer med våra samarbetspartners. Det ger oss också en bättre förståelse för insatsen och kontexten där den implementeras. Fältbesök är ett viktigt verktyg som komplement till den information som Sida får från rapporter och genom att delta i årsmöten med våra samarbetspartners.

Sammanfattande resultatuppdatering

Varje år gör Sida en fördjupad analys av insatsen. Då beslutar vi också vad vår uppföljning, utvärdering och lärande ska fokusera på under nästkommande år. Den sammanfattande resultatuppdateringen ska baseras på information som vi fått genom löpande uppföljning och utvärdering av insatsen, såsom fältbesök, möten, dialog och rapporter.

Samarbeta med Sida

Sidas val av samarbetspartner följer en särskild process. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till.

Så blir en insats till 

Hur går det till när ett projekt eller program blir till? Projekt och program är andra ord för det vi på Sida brukar kalla för en insats. I den här texten beskriver vi hur den typiska processen ser ut när en insats blir till, från första förslag till avtal.

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning är ett viktigt förhållningssätt som syftar till att svenskt bistånd på bästa sätt ska bidra till att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Uppdaterad: October 6, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning