Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd

Sida ska bidra till att sju miljoner människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”. Direktstödet på en halv miljard kronor ska ska ge människor som lever i fattigdom bättre tillgång till mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning. Stödet utbetalas till kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker vården.

Hälften av Tanzanias befolkning är extremt inkomstfattig – lever på mindre än 1,90 dollar per dag – och fler kvinnor än män lever i fattigdom. Möjligheterna till anställning är begränsade, samtidigt som covid-19-pandemin gett ytterligare negativa ekonomiska effekter.

Sida har 2016–2020 bidragit till ett motsvarande stöd, men som inte täckte hela landet. Utvärderingarna har visat på att stödet har lett till minskad inkomstfattigdom, förbättrad tillgång till mat, ökat deltagande i skolgång och att förutsättningarna för hushållens möjlighet att öka sin egen inkomst har stärkts. Nu 2020–2024 påbörjas fas två av projektet, med fortsatta kontantstöd kombinerat med offentliga arbetstillfällen och insatser för att skapa försörjning, och som utvidgas till att omfatta extremt fattiga i hela landet.

– Det innebär att sju miljoner extremt fattiga kvinnor, flickor, pojkar och män i Tanzania under tre till fyra år per familj kan få 90–460 kronor i månaden – ungefär som ett barnbidrag – till mat, skolgång, boende och hjälp att starta mikroföretag. Detta är ett mycket bra sätt att nå de fattiga för att de ska få en drägligare tillvaro och skapa bättre förutsättningar för sig själva och sina familjer, säger Ulf Källstig, chef för Sidas Afrikaavdelning och fram till i somras biståndschef för Sida i Tanzania.

Stödet betalas ut varannan månad till kvinnan i de hushåll som inkluderar en vuxen kvinna. Stödets storlek avgörs utifrån hur många barn och personer med funktionsvariationer som finns i familjen. För att få stöd behöver de större barnen i familjen gå i skolan och de mindre barnen gå på hälsokontroller, och hushållet ska också delta i offentliga arbetstillfällen. Ytterligare stöd ges till hushåll som startar mikroföretag eller utbildar sig för att hitta anställning.

– Offentliga arbetstillfällen inkluderar projekt som beslutas av byinvånarna utifrån behoven i byn. Det kan vara exempelvis trädplantering, bygge av bro för att göra det möjligt för skolbarnen att komma till skolan säkert också under regnperioden, eller att gräva en damm för fiskodling som hela byn får del av. Det finns också kombination av offentliga arbetstillfällen och start av eget litet företagande – allt från biodling för produktion av honung till verksamhet inom turistnäringen, säger Ulf Källstig.

Sverige bidrar genom Sida med 550 miljoner kronor, jämte en rad andra länder och Tanzanias egen regering, medan Världsbanken lånar ut 3,8 miljarder kronor, där en viss andel inte behöver betalas tillbaka.

En kvinna får pengar från en person som sitter bakom ett bord.

Kontantstödet betalas ut till kvinnan i hushållet

Kvinnor får kontantstöd inom ramen för PSSN-programmet som Sida stödjer i Tanzania. Foto: Gisela Strand/Sida

Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania

 • Sidas samarbete regleras av strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania 2020–2024 och omfattar tre miljarder kronor för hela perioden.
 • Tanzania har under flera år varit en av de främsta mottagarna av svenskt bistånd men i den nuvarande strategin har stödet minskats med cirka 20 procent jämfört med tidigare.
 • Sida stödjer flera insatser som syftar till att motverka utvecklingen med att kränkningar av de mänskliga rättigheterna blir allt vanligare, exempelvis Legal and Human Rights Center som jobbar med ”barfotaadvokater”, volontärer med juridisk kunskap, för att lösa marktvister och bistå vid skilsmässor och driva mål mot staten när de anser att nya lagar inte följer grundlagen. Tanzania Human Rights Defenders Coalition skyddar försvarare av mänskliga rättigheter.
 • Sida stödjer Union of Tanzania Press Clubs som samlar lokala journalister i hela Tanzania genom 28 pressklubbar i lika många regioner.
 • Education Programme for Results ska stärka landets grundskola, exempelvis genom att se till att skolpengen når skolorna i tid, att de lärare som finns är jämnt fördelade mellan skolor och att ta fram statistik.
 • Sida prioriterar flickors utbildning, bland annat genom stöd till Karibu Tanzania Organisation som exempelvis erbjuder folkhögskoleutbildning för unga mödrar.
 • Sida stödjer flera insatser för att utveckla jordbrukssektorn. Tanzania Horticultural Association arbetar exempelvis med att utbilda jordbrukare i hållbara odlingsmetoder, skapa förutsättningar för dem att sälja sina produkter och uppmuntra till att odla mer frukt, grönsaker, kryddor och blommor, vilket ger högre avkastning än majs och kassava.
 • Genom en garanti bidrar Sida även till Private Agricultural Sector Support som bistår jordbrukare i att ta fram affärsplaner och erbjuder även lån.
 • Sida stödjer arbetet med att öka tillgången till el på landsbygden, både genom att bygga nya nät, förtäta de kraftnät som redan finns och genom att stödja småskalig elproduktion.
 • WWF driver flera projekt i Tanzania där återplantering och skogsskydd används som ett sätt för människor att försörja sig.
 • Forskning. Just nu samarbetar 12 svenska universitet med tre universitet i Tanzania där de tillsammans forskar på bland annat livsmedelsförsörjning, vatten och sanitet samt företagsekonomi med fokus på jordbruk och turism.

Publicerad: January 4, 2021