Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida stödjer utsatt befolkning i Sudan med pengar i mobilen

Antalet människor i Sudan som är i behov av humanitärt stöd har fördubblats på grund av den svåra ekonomiska situationen och effekterna av covid-19-pandemin. För att underlätta för befolkningen ger Sida ett stöd på 218 miljoner kronor. Stödet är ett kontantstöd som går direkt till mottagarnas mobiltelefoner och omfattar 80 procent av befolkningen.

– Det är tuffa reformer som nu måste göras för att få Sudans ekonomin på fötter igen. Det här stödet ska fungera som en slags ”krockkudde”, som ska mildra effekterna för befolkningen och se till att reformerna inte skapar social oro nu när landet äntligen är på väg mot demokrati, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Sida har tecknat ett avtal med Världsbanken om stöd till det så kallade Sudan Family Support Program. Stödet är ett viktigt led i det internationella samfundets ansträngningar att stabilisera Sudans bräckliga ekonomi, och är även ett tydligt ställningstagande för Sudans demokratiska övergång.

Ökar människors möjlighet att bestämma över sin ekonomi

Förra året tvingades den sudanesiske auktoritäre ledaren Omar al-Bashir bort efter folkligt missnöje och landet har nu slagit in på en väg mot demokrati. Allt sedan den civilledda övergångsregeringen tillträdde i augusti 2019 har Sudans regering tillsammans med Världsbanken, Internationella Valutafonden (IMF) och det övriga internationella samfundet sökt efter lösningar på den ekonomiska krisen. Krisen har under flera års tid kraftigt minskat människors köpkraft och har lett till att antalet människor i behov av humanitärt stöd har fördubblats från 5,5 miljoner under 2017 till dagens 11 miljoner.

Programmet innebär att 80 procent av Sudans befolkning på 41 miljoner människor under ett år kommer att få ett kontantstöd som motsvarar fem amerikanska dollar per person i månaden. Sida bedömer att programmet Sudan Family Support Program är ett viktigt steg i att förbättra befolkningens möjligheter att ta sig igenom en svår period.

– Ett kontantstöd, även om det är begränsat, som utbetalas direkt till personen via mobilen, ökar människors möjlighet att själva bestämma över sin ekonomi och att betala för det som just de behöver vad gäller exempelvis mat, hyra av bostad och skolavgifter, säger Carin Jämtin.

– Den här typen av stöd blir allt vanligare inom biståndet eftersom det är kostnadseffektivt. Det minskar antalet mellanhänder men också risken för korruption, vilket är väldigt viktigt. Pengarna ska hamna i rätt händer och inte i någon annans ficka.

I de fall betalning inte kan ske genom mobilöverföringar, kommer Världsbanken att göra manuella överföringar, alltså ge människor pengar i handen.

Ekonomiska reformer kompletteras av stöd till utsatta

Utöver att programmet kommer att ge finansiellt stöd till Sudans mest sårbara befolkning, så utgör det en viktig del i det ekonomiska reformpaket som Sudans regering förhandlat fram tillsammans med IMF. Här ingår en möjlighet för Sudan att få historiskt stora skuldavskrivningar, om de ekonomiska reformerna genomförs.

I andra länder har liknande ekonomiska reformer vid många tillfällen lett till politisk instabilitet och civil oro. I Sudan är det särskilt känsligt och utmanande är att få bort de stora bränslesubventioner som slår extra hårt mot redan utsatta grupper. Därför är det viktigt att de ekonomiska reformerna kompletteras med ett finansiellt stöd till de mest sårbara. Sudan Family Support Program fyller just detta syfte.

Sudans mycket instabila ekonomi anses vara en kvarleva från den tidigare regimen. Att stödja reformarbetet är viktigt för att stödja Sudans svåra övergång till demokrati och civilt styre. Det är också tydligt steg för att välkomna Sudan tillbaka in i den internationella gemenskapen efter att i årtionden stått utanför den.

Sveriges totala stöd till Världsbankens Sudan Family Support Program uppgår till ungefär 225 miljoner kronor, där Utrikes- och Miljödepartementet även bidrar med knappa sju miljoner kronor. Hela kostnaden för programmet bedöms uppgå till lite drygt två miljarder amerikanska dollar. Programmet stöds av ett femtontal andra givare, inklusive EU, Tyskland, Norge, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Italien och Nederländerna. Sudan Family Support Program kommer att implementeras av Världsbanken i samarbete med Sudans finansministerium och Sudans myndighet för digital utveckling.

Sudan är ett av Sidas samarbetsländer sedan många år tillbaka och i december 2019 sköt regeringen till ytterligare 400 miljoner kronor till utvecklingssamarbetet just för att stödja landets utveckling mot demokrati.

Kontantstöd bryter fattigdomscykeln

Kontantstöd är ett effektivt sätt att bryta den cykel som gör att nya generationer föds in i ett liv i fattigdom. En rad studier har visat att kontanterna både kan motverka akut misär och göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom.

Människor med små inkomster som får kontantstöd ökar sin konsumtion med 25 procent mer än värdet av kontantstödet och de äter mer näringsriktig mat. Sjukligheten bland barn minskar med mellan 5 och 15 procent, fler barn kan gå i skolan eftersom familjerna har råd att köpa skoluniformer och skolmaterial och färre barn tvingas arbeta. Dessutom skjuts ungdomars sexuella debut upp, samtidigt som de väntar med att skaffa sitt första barn.

Siffrorna kommer från Unicefs forskningscenter Innocenti som har sammanställt oberoende forskning från åtta olika afrikanska länder om effekterna av sociala trygghetssystem. Sida ger stöd till Innocentis forskning om effekterna av kontantstöd i samarbete med FN-organet FAO och North Carolina FH.

Sida har de senaste åren ökat stödet till sociala trygghetssystem i linje med regeringens prioritering. 2015 hade Sida stöd till social trygghet i fem länder. I dag stödjer Sida pågående program för social trygghet i tretton länder; Kenya, Tanzania, Zambia, Mali, Mocambique, Etiopien, Burkina Faso, Uganda, Sudan, Somalia, Kambodja, Rwanda och Guatemala (garanti) samt i den globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling.

Publicerad: October 13, 2020