Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida stödjer ny satsning på skolan i Tanzania

Lagom till skolstarten får 16 miljoner skolbarn i Tanzania möjlighet till bättre utbildning genom ett Sida-stöd på 760 miljoner kronor. Satsningen innebär att lärare anställs där lärarbristen är som störst och att skolor får bättre tillgång till läromedel. Projektet är världens första "betalning för resultat"-program inom utbildning.

– Vägen till att minska fattigdomen går via utbildning och därför är detta en viktig satsning. Barn som gått i skolan och fått en utbildning kan lättare få jobb och ta sig ur svåra omständigheter av egen kraft, säger Ulf Källstig, Afrikachef på biståndsmyndigheten Sida.

Skolpojkar i Tanzania på en mur

Skolbarn

Några skolpojkar i Tanzania. Pojkar hoppar ofta av skolan och kommer att vara i fokus i en ny utbildningssatsning. Foto: Clement Mabula / Unsplash

Gett stort stöd tidigare

För sex år sedan blev skolan avgiftsfri i Tanzania och sedan dess har nästan alla barn över hela landet fått möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Antalet elever har ökat med nära en miljon över hela landet och många av barnen kommer från de allra fattigaste familjerna. Sida gav ett stort stöd på nära 1,2 miljarder till den satsningen. Avtalet har nu gått ut men det tanzaniska utbildningsdepartementet har bett Sida om fortsatt finansiering för att förbättra och förstärka det nationella utbildningssystemet.

Positiva resultat av stödet

Utvärderingar har visat att det tidigare stödet har bidragit till att fördela resurser mer effektivt och till att fler flickor fortsätter längre i skolan. Detta trots en stark press på utbildningssystemet då antalet skolor och lärare inte var dimensionerat för så många nya elever. Utmaningar finns kvar och kunskapsnivån behöver höjas rejält. För att motivera eleverna att gå kvar i skolan kommer stödet att kopplas till konkreta resultat. Detta ska bidra till att resurser ännu bättre når de som är fattigast och höja utbildningens kvalitet.

Ska stötta pojkar att stanna i skolan

– Samtidigt som fler flickor fortsätter längre i skolan är avhoppen stora i vissa distrikt. Speciellt avhoppen bland pojkar är oroande, i vissa områden har 57 procent av pojkarna hoppat av skolan, säger Ulf Källstig.

Det nya stödet riktar in sig på de platser där många hoppat av, men stärker också samtidigt det nationella systemet.

– Stödet ger förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar så att både pojkar och flickor ska kunna stanna kvar i skolan, säger Ulf Källstig.

Projektet är det första så kallade ”betalning för resultat”-programmet inom utbildningssektorn i världen.

Projektet är det första så kallade ”betalning för resultat”-programmet inom utbildningssektorn i världen.

– Det är först när man visat upp konkreta resultat på det vi kommit överens om som stöden betalas ut, vilket ger Tanzanias regering incitament att uppnå viktiga förbättringar, säger Ulf Källstig.

Utbildning – en mänsklig rättighet

Utbildning är en mänsklig rättighet, och enligt Sidas bedömning är ett förbättrat nationellt system som ger utbildning av hög kvalitet en förutsättning för ökad demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och till mer hållbara livsval.

– Tillströmningen av barn till skolorna har gett Sida unika möjligheter att arbeta med de mest utsatta grupperna i landet, barn från de fattigaste hushållen, i stor skala, säger Ulf Källstig.

– Vårt mål är att stödja en rättvis utbildning och vi strävar efter att fördela resurser så att det får störst effekt för de mest utsatta och marginaliserade barnen. Barn med funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska också särskilt uppmärksammas, fortsätter Ulf Källstig.

Politisk vilja finns

Stöd genom den tanzaniska staten har minskat på grund av det minskade demokratiska utrymmet i landet under de senaste fem åren. Samarbetet med staten fokuseras på förbättrad utbildning och att stärka och bygga upp ett socialt trygghetssystem. Sida bedömer att det finns en politisk vilja att utveckla utbildningssystemet.

Sidas stöd är på 760 miljoner. Det motsvarar cirka 2 procent av Tanzanias totala budget för grundutbildning under de fem år som programmet pågår.

Publicerad: August 27, 2021