Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida-stöd till solel för miljontals människor på afrikanska landsbygden

I dag saknar nästan 70 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara elektricitet. Efter framgångarna med satsning på småskalig el i Zambia utvidgas därför nu konceptet till Burkina Faso, Liberia och Mocambique. 500 miljoner kronor ska ge mellan 5 och 15 miljoner människor på landsbygden och i slumområden tillgång till el inom fem år.

– Elektricitet är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Genom att tänka nytt och helt hoppa över steget med ett fast elnät gör vi det lättare att läsa läxor, ladda mobiler och datorer och kyla mat. El skapar också jobb, genom möjligheten att driva butiker och andra småföretag, säger biståndmyndigheteten Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

På landsbygden i projektländerna saknar nästan alla människor tillgång till ett elnät. De energikällor som finns är ofta dyra och skadliga för miljö och klimat, exempelvis engångsbatterier, fotogen och dieselaggregat. Men att bygga ut det traditionella elnätet är dyrt och tar tid, därför tittar man allt mer på småskaliga lokala lösningar. Ofta handlar det om små solcellssystem för hushåll där man "hyrköper" sin elanläggning och betalar en månadsavgift eller för sin förbrukning tills man äger sin anläggning. Betalningar och koll på förbrukning sköts med mobiltelefonen.

– I stora delar av Afrika hoppade man över ett fast telefonnät och gick direkt på mobiltelefonen. Nu gör vi samma sak med elförsörjningen. Genom solelsystem för hemmet eller mikronät för byar kan miljontals människor få tillgång till el som inom överskådlig tid annars hade varit utan, säger Anders Arvidson, handläggare på Sida och ansvarig för projektet.

Satsningen Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) sträcker sig över fem år. Företag inom den småskaliga energisektorn lämnar anbud där de presenterar sin affärsmodell, hur många man vill nå, och vad varje eluppkoppling kostar konsumenten. Sedan kontrakteras de företag som bedöms ha de bästa och mest långsiktigt hållbara affärsmodellerna– även efter att det första stödet från Sida är förbrukat. Det handlar alltså om tjänster som kan stå på egna ben och vara lönsamma i sig. Kontraktet finansierar en del av kostnaden men merparten kommer från företagens egna kapital och externa investerare. Värdet av den elutbyggnad som sker beräknas till 2 miljarder kronor, fyra gånger mer än Sidas stöd.

– Det är det här som är så bra och viktigt, säger Anders Arvidson. Om vi bara skulle finansiera eluppkopplingar utan fortsatt support skulle det inte förändra på sikt. Vårt mål är att stimulera hållbara affärsmodeller där företagens expansion fortsätter när kontrakten med BGFA löper ut.

Modell för projektet är Beyond the Grid Fund for Zambia (BGFZ) som nu kommit halvvägs i sin femåriga projektperiod. Målet på totalt 1 miljon människor som fått tillgång till el kommer sannolikt att överträffas med råge. Hittills har 450 000 människor fått tillgång till el, det motsvarar dubbelt så många elanslutningar som planerats för tidpunkten. När projektet avslutas 2021 beräknas 1,6 miljoner zambier som annars inte haft elektricitet ha fått tillgång till billig och hållbar el.

– BGFZ har verkligen gått över förväntan. Det visar att småskalig el till enskilda ger storskaliga effekter. Men trots de stora siffrorna är det mötet med de som fått tillgång till el som berör mest. Elektricitet förändrar människors liv på ett sätt som kan vara svårt för oss att förstå, säger Anders Arvidson.

NEFCO, ett finansinstitut som ägs av de nordiska länderna gemensamt, kommer att genomföra projektet och avtalet tecknas vid en ceremoni på Sidas huvudkontor den 22 februari, 2019, där bland andra Sidas generaldirektör Carin Jämtin närvarar.

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) syftar till att öka tillgången till energi, förbättra fattiga människors utkomstmöjligheter och katalysera ekonomisk aktivitet på landsbygden och i slumområden i Burkina Faso, Liberia, Mocambique och Zambia. Målet är att mellan fem och femton miljoner fattiga konsumenter – vilka redan idag lägger en mycket stor del av sin disponibla inkomst på undermåliga former av energi – ska få tillgång till ekonomiskt överkomliga och tillförlitliga förnybara energitjänster.

Om NEFCO

Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO är en internationell finansiell institution (IFI) som bildades 1990 av de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att främja grön tillväxt och klimatåtgärder som stöder de nordiska ländernas hållbarhetsmål genom att fokusera på små och medelstora resultatinriktade miljöprojekt. Genom sitt utbredda nätverk har NEFCO visat en förmåga att sammanföra finansiärer och intressenter i relevanta projekt både i den privata och i den offentliga sektorn.

Power Africa

Beyond the Grid Fund for Africa är en del av den Sida-stödda satsningen Power Africa. Med hjälp av innovativa metoder mobiliseras privat kapital för investeringar i förnybar energi och energieffektivitet i Afrika söder om Sahara.

Publicerad: 22 februari 2019