Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida förhandlar om att flytta till Ursviks Entré i Rissne, Sundbyberg

Sida har ett regeringsuppdrag att flytta huvudkontoret från Valhallavägen i centrala Stockholm för att stärka den statliga närvaron i andra kommuner och bidra till socioekonomisk utveckling. Nu har biståndsmyndighetens verksledning valt att gå vidare med hyresvärden Nordisk Renting, som äger fastigheten Ursviks Entré i Rissne, Sundbyberg.

– Det här kommer att spara pengar, i form av lägre kostnad per kvadratmeter och mindre lokaler, vilket ger mer pengar till bistånd för att utrota fattigdomen i världen, säger Marie Ottosson, överdirektör.

– Vi hade två bra förslag, som båda låg i linje med regeringens beslut att bidra till socioekonomisk utveckling och hålla nere lokalkostnaderna. Nu inleder vi fördjupade hyresförhandlingar med Nordisk Renting om fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbyberg, som kommer att ge de anställda ett flexibelt kontor, inte har många våningar och ligger nära spårbunden trafik, säger Marie Ottosson.

Efter regeringsbeslutet i juni sökte Setterwalls advokatbyrå och fastighetskonsulten Newsec efter möjliga lokaler utifrån kriterierna i regeringsbeslutet och Sidas krav. Totalt 43 förslag kom in, varav två alternativ bedömdes uppfylla regeringens och Sidas krav. Verksledningen beslutade därefter att gå vidare med de två hyresvärdarna och undertecknade avsiktsförklaringar dessa.

Regeringen gav först Sida i uppdrag att flytta till Botkyrka kommun, i södra delarna av Stockholms län. Det fanns dock ingen ledig lokal i Botkyrka där Sida fick plats. En utredning konstaterade att om ett nytt kontor ska byggas, så bör myndigheten genomföra en byggentreprenadupphandling för att inte kringgå Lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Sida har inte mandat att genomföra en byggentreprenadupphandling. Den enda möjligheten är därför att Sida hyr ett befintligt kontor. Därför hemställde vi till regeringen om utökat sökområde, säger Marie Ottosson, överdirektör.

Om Sidas kontor i Stockholm

  • Sida har sitt huvudkontor i Stockholm, men personal finns också stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har Sida kontor i Härnösand och i Visby.
  • 646 medarbetare, tillsvidare- och visstidsanställda, arbetar i dag på huvudkontoret i Stockholm, av totalt 948 anställda. En femtedel av de anställda arbetar på ambassader i Sidas 37 samarbetsländer. Övriga 42 anställda arbetar på kontoren i Visby och Härnösand.
  • Nuvarande huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholms stad. Fram till 2006 låg Sidas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.

Övriga inkomna lokalförslag

  • 43 förslag på lokaler kom in efter regeringens nya beslut den 11 juni och fram till den 3 juli 2020.
  • Av dessa låg 15 i Stockholms stad eller i ett område som inte bedömdes bidra till socioekonomisk utveckling, och föll därmed bort
  • 10 objekt var nybyggnationer och ströks eftersom det då hade krävts en byggentreprenadupphandling, vilket Sida inte har mandat att göra.
  • 5 av objekten var fel utformade och uppfyllde inte Sidas behov (för små eller utspridda i olika byggnader)
  • 5 var byggnader som inte skulle hinna färdigställas till våren 2022.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Publicerad: September 29, 2020