Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. "Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit", säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Göran Holmqvist chef för Sidas avdelning HUMASIEN

Göran Holmqvist

Sida har efter den senaste tidens oroväckande utveckling valt att avbryta de delar av det svenska stödet i Myanmar som via FN-organ riktats till statliga aktörer. Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet med oberoende aktörer fortsätter däremot. Fokus för svenska biståndet är fred, demokrati och hälsovård i landet.

– Sidas kontakter och samarbeten med statliga aktörer har redan sedan tidigare varit väldigt begränsade, i enlighet med den svenska regeringens strategi för biståndet, säger Göran Holmqvist, chef på Sida för avdelningen Asien, Mellanöstern och Humanitärt bistånd

– Vi har inga direkta avtal mellan Sverige och statliga aktörer och den kontaktytan vi haft via exempelvis FN-organ har varit mycket begränsad och noga avvägd i förhållande till de förutsättningar som rådde innan militärens maktövertagande.

Efter en demokratisk öppning hölls val 2015 och landet fick en i huvudsak civil regering efter 50 år av militärt styre. Militären behöll dock ett betydande inflytande över landets institutioner också efter 2015. Den 1 februari återtog militären makten i Myanmar.

Vi avbryter stödet till statliga aktörer.

Göran Holmqvist chef på Sida för avdelningen Asien, Mellanöstern och Humanitärt bistånd

– Därför avbryter vi stöd eller delar av stöd som innebär resursöverföringar till statliga aktörer. På motsvarande sätt avbryter vi stöd eller delar av stöd som syftar till att stärka kapaciteten hos statliga aktörer, säger Göran Holmqvist.

Detta innebär exempelvis att stödet avbryts via FN:s utvecklingsprogram UNDP för två stöd som handlat om mekanismer för ansvarsutkrävande och för att stärka demokratiska institutioner, däribland parlamentet. Även ett program för antikorruption via FN-organet UNODC avslutas. Dessa båda program frystes av FN direkt efter militärkuppen och FN ser nu över principerna för sitt engagemang i landet.  

För pågående stöd till hälsofonden Access to Health samt till FN:s befolkningsfond UNFPA görs specifika undantag för begränsat samarbete med olika departement när det gäller livräddande insatser i konfliktområden där annan hälsovård saknas, exempelvis ambulanstransporter och covid-skyddsutrustning för fältpersonal.

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Viktiga områden för Sidas arbete är hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter, fredliga inkluderande samhällen samt demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Sveriges bistånd till Myanmar 2019 var 306 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 262 miljoner och humanitärt stöd 43 miljoner.

Publicerad: February 16, 2021