Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Viktiga rekommendationer efter FN-mötet Stockholm+50

Rätten till en ren miljö – och nya sätt att mäta välfärd. Det var två viktiga rekommendationer som blev resultatet av den globala miljö- och utvecklingskonferensen Stockholm+50. Konferensen ägde rum den 2-3 juni och avslutades med tio rekommendationer som kan snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

Förändra det ekonomiska systemet

Anna Axelsson har samordnat Sidas förberedelser inför FN-mötet. Hon tycker att två av rekommendationerna som antogs är särskilt spännande: att genomföra rätten till en ren miljö och att förändra det rådande ekonomiska systemet.

– Förändring av det ekonomiska systemet skulle kunna handla om att införa alternativa sätt att mäta utveckling som skulle kunna komplettera eller ersätta bruttonationalprodukten, BNP. Att förutom ekonomisk tillväxt även sätta hälsostatus, utbildningsnivå och minskade löneskillnader mellan män och kvinnor och andra mått på välfärd som mål för ett lands utveckling, säger Anna Axelsson.

Anna Axelsson på Stockholm+50

Följer upp

Sidas samordnare Anna Axelsson är nöjd med Stockholm+50. Arbetet med att följa upp konferensens rekommendationer och de idéer som blev resultatet av sidoevent och möten har bara börjat, säger hon. Foto: Sida

4000 personer samlades på FN-mötet

Stockholm+50 samlade närmare 4000 personer på temat ”A healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity” på Stockholmsmässan i Älvsjö den 2-3 juni. Resultatet av mötet är ”Stockholmsagendan” som innehåller tio rekommendationer och en rad initiativ.

Ungefär hälften av deltagarna kom från civilsamhället, akademin och näringslivet. Från Sida deltog 30 personer.

Ren miljö kan bli rättighet

Rätten till en ren miljö har antagits av FN:s människorättsråd (2021), men inte av FN:s generalförsamling – ännu. Här tror Anna Axelsson att Stockholmsagendan kan bidra till att den antas av generalförsamlingen och får samma status som andra mänskliga rättigheter.

– Det skulle stärka möjligheterna att jobba med frågor om klimat, miljö och biologisk mångfald ur ett rättighetsperspektiv. Och det skulle till exempel kunna bli lättare att driva rättsprocesser mot företag som förorenar, säger hon.

Sociala aspekter positivt för omställningen

Om fler länder inför mått på utveckling och välfärd där sociala aspekter ingår, så kan det leda till att exempelvis hälsa, jämställdhet och utbildning påverkar länders beslut i mycket högre grad än nu. Det skulle vara positivt för omställningen.

Låt oss inte glömma att när vi förstör en skog skapar vi BNP. När vi överfiskar skapar vi BNP. BNP är inte ett sätt att mäta rikedom i den nuvarande situationen i världen.

Antonio Guterres FN:s generalsekreterare

Att dagens mått på BNP inte är tillfredsställande visade ett uttalande från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres under Stockholm+50. ”Vi måste sätta verkligt värde på miljön och gå längre än bruttonationalprodukten som ett mått på mänskliga framsteg och välbefinnande. Låt oss inte glömma att när vi förstör en skog skapar vi BNP. När vi överfiskar skapar vi BNP. BNP är inte ett sätt att mäta rikedom i den nuvarande situationen i världen”, sa han bland annat.

Viktigt med ungdomars perspektiv

Under konferensen gav Sida stöd till två ungdomsplattformar för att stärka deras inflytande över konferensen och deltagande på plats. Unga deltog i nästan samtliga diskussioner och event under konferensen och generationsfrågan återspeglas nu i Stockholmsagendan. Anna Axelsson är nöjd med att ungdomars perspektiv i beslutsfattande blev en rekommendation under mötet.

– Det är viktigt att den generation som påverkas mest av de beslut som fattas i dag får inflytande över sin framtid, säger Anna Axelsson.

Carin Jämtin och ungdomsdelegater

Ungdomsdelegater

Under Stockholm+50 träffade Carin Jämtin ungdomsdelegaterna Felipe Gomez Gallo, Barsha Lekhi och Michael V L Chhandama för ett samtal om drivkrafter, engagemang och arbete på hemmaplan. Sida finansierar de ungdomsplattformar de är engagerade i. Foto: Sida

Många aktörer måste bidra

Anna Axelsson menar att det är svårt att förutsäga vilken påverkan rekommendationerna kommer att för omställningen, eftersom det är så många som behöver bidra för att de ska bli verklighet. Alla aktörer med någon form av mandat i relation till miljö- och klimatfrågor och hållbar utveckling - regeringar, kommuner, företag, organisationer, med flera - behöver agera och bidra.

Rekommendationerna ska också tas vidare i andra forum, till exempel i FN:s arbete under klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald och inom EU – där finns en möjlighet att de kan omsättas i handlingsprogram och åtaganden.

– Det bygger på vilja, engagemang och resurser. För Sida ger konferensen och dess rekommendationer en kompassriktning för arbetet framåt, säger Anna Axelsson.

Arbetet har bara börjat

Arbetet med att följa upp konferensens rekommendationer och de idéer som blev resultatet av alla sidoevent och möten har bara börjat. I oktober bjuder Sida in alla intresserade till ett seminarium för att diskutera hur vi tar idéer och rekommendationer från Stockholm+50 vidare tillsammans med våra samarbetspartner. Håll utkik på vår seminariesida!

Sida under Stockholm+50

Sida ordnade flera så kallade sidoevent om bland annat finansiering, vattenförsörjning och jämställdhet tillsammans med samarbetsorganisationer som Världsbanken, Global Water Partnership Organisation och International Development Law Organization.

Här hittar du sidoeventen
Inför och efter Stockholm+50 ordnade vi även andra event på Sida tillsammans med flera samarbetspartner, till exempel "A day at Sida" om hur ursprungsbefolkningar kan bidra till omställning.

Publicerad: June 23, 2022