Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ukraina, hälsa och antikorruption i fokus under Sveriges EU-ordförandeskap

När nyårsklockorna ringde in det nya året övertog Sverige ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd för de kommande sex månaderna. Sida deltar i arbetet med att stärka EU:s roll som världens största biståndsgivare med utgångspunkt i våra erfarenheter och kunskaper om effektivt utvecklingssamarbete.

Sveriges prioriteringar speglar globala utmaningar

I december 2022 presenterade regeringen de frågor som man vill prioritera under ordförandeskapet. De sammanfattas under parollen ”ett grönare, säkrare och friare Europa”. Regeringens allmänna prioriteringar för det svenska ordförandeskapet speglar några av de utmaningar som såväl Europa som övriga världen tampas med:

  • säkerhet
  • grön omställning
  • energiomställning
  • demokratiska värden
  • rättsstatsprincipen
  • konkurrenskraft

Specifikt för utvecklingssamarbetet prioriterar Sverige under ordförandeskapet:

  • kriget i Ukraina och dess globala konsekvenser
  • globala hälsofrågor
  • korruption som ett utvecklingshinder

Sida är redan djupt involverat i olika typer av stöd till Ukraina och likadant är det med global hälsa och arbetet mot korruption.

Ola Andersson EU-samordnare på Sida

– Att Sverige nu har tagit över ordförandeskapet känns väldigt spännande. Flera av de svenska prioriteringarna berör Sida på olika sätt. Vi är till exempel redan djupt involverade i olika typer av stöd till Ukraina och likadant är det med global hälsa och arbetet mot korruption, säger Ola Andersson, EU-samordnare på Sida.

Utöver detta har Sida under ordförandeskapet särskilt fokus på den internationella agendan för ett effektivt utvecklingssamarbete samt hur vi kan mobilisera pengar för att hantera de utmaningar som världen står inför.

Fokus på effektivt bistånd och finansiering

EU ger bistånd till runt 150 av världens 195 länder och är världens största biståndsgivare. Sida har ett omfattande samarbete med EU-kommissionen, de europeiska utvecklingsbankerna och andra medlemsstater.

Under ordförandeskapet kommer Sida att fortsätta driva på för att EU-stödet ska användas så effektivt som möjligt och att de länder, organisationer och samhällen som tar emot bistånd ska få en större roll i hur det utformas och genomförs, bland annat genom att bidra med erfarenheter från arbetet i samarbetsländerna.

Ett annat fokusområde för Sida är utmaningen att mobilisera privat kapital som kan finansiera utveckling i EU:s samarbetsländer.

– Sida kommer att dela med sig av erfarenheter inom utvecklingsfinansiering och samarbeta med EU-kommissionen bland annat genom att anordna en konferens kring detta, berättar Torgny Svenungsson, EU-samordnare på Sida.

Värderingar som demokrati och jämställdhet genomsyrar allt

Dessutom är det svenska ordförandeskapet en viktig plattform för att globalt föra fram EU:s ledande roll på det humanitära området. Här ingår EU:s akuta insatser för att rädda liv vid nödsituationer. Sverige är under sitt ordförandeskap även värd för det europeiska humanitära forumet.

Sist men inte minst ska biståndet och utrikespolitiken i stort fortsätta att genomsyras av EU:s grundläggande värderingar inom demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta gäller även klimat- och miljöfrågor, inklusive biologisk mångfald.

I en tid av konflikter och klimathot är det extra viktigt att Sverige och EU står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och klimat- och miljöfrågor.

Ola Andersson EU-samordnare på Sida

– Vi lever i en tid av konflikter och klimathot, där demokratiska värderingar urholkas i delar av världen och där det har blivit uppenbart att människans exploatering av naturens resurser inte är hållbar. Därför är det extra viktigt att Sverige och EU står upp för grundläggande mänskliga rättigheter, demokrati och klimat- och miljöfrågor, säger Ola Andersson.

Publicerad: January 11, 2023