Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida stöttar genomförandet av Parisavtalet under COP27

Den 6-18 november äger FN:s klimatmöte COP27 rum i Sharm el-Sheikh, Egypten. Sida medverkar i mötet, både i och utanför förhandlingsrummet, för att stötta genomförandet av Parisavtalet.

Sida deltar i förhandlingar om klimatanpassning

Inför COP27 är det tydligt att världens länder behöver öka takten i klimatarbetet. Samtidigt som FN:s klimatpanel slår fast att utsläppen behöver minska med nära 50 procent till 2030 för att vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, så ser i dagsläget utsläppen snarare ut att öka med 10 procent. Ett stort fokus på COP27 kommer att vara att snabba på konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt ökar behovet av att länder och samhällen anpassar sig till klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatanpassning innebär att rusta länder och samhällen så att de bättre kan stå emot till exempel torka, extrema regn och översvämningar.

Vi behöver rusta samhällen så att de kan stå emot torka, extrema regn och översvämningar.

Det kan till exempel handla om att återställa förstörda våtmarker, förbättra vägar och byggnader så att de kan stå emot översvämningar eller hitta sätt att använda vatten mer effektivt. Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan som orsakade katastrofala översvämningar och jordskred visar hur stora behoven av klimatanpassning är.

Emmanuel Idrissa Kongo vid sin majsodling

Lagrar vatten för att odla grönsaker

Det finns mer än tusen små dammar i Burkina Faso. De är en fantastisk resurs när klimatförändringar gör regnet mindre förutsägbart. För Emmanuel Idrissa Kongo i byn Boussouma har ett dammprojekt betytt ökad bevattning och större skördar. Foto: ProvalAB

Mer finansiering behövs för klimatanpassning

– De låg- och medelinkomstländer som Sida samarbetar med är inte stora utsläppare, men de är extremt sårbara för klimatförändringarnas effekter och drabbas redan hårt av väderrelaterade kriser som torka och översvämningar. Därför behöver vi förebygga och öka motståndskraften mot klimatförändringar. Det är en viktig pusselbit om vi ska kunna lyfta människor ur fattigdom, säger Louise Herrmann, klimatrådgivare på Sida.

Hon representerar Sida i den svenska delegationen och deltar i förhandlingarna om Parisavtalets artikel 7 som handlar om klimatanpassning. Sverige förhandlar genom EU, som har en röst i förhandlingarna.

Trots stora behov är det bara en liten del av klimatfinansieringen globalt som går till att anpassa samhällen till en förändrat klimat.

– En viktig fråga under COP27 är hur man ska öka finansieringen av klimatanpassning. Särskilt på lokal nivå i de minst utvecklade länderna, och till små önationer, som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter.

Under 2021 bidrog Sida med ungefär 3,25 miljarder kronor till aktiviteter relaterade till att anpassa samhällen till klimatförändringarnas effekter.

– Det är viktigt att klimatanpassningen utgår från situationen i det specifika landet eller regionen och ländernas egna prioriteringar och behov, samt att flera delar av samhället involveras i arbetet, poängterar Louise Herrman.

En viktig fråga är att öka finansieringen av klimatanpassning. Särskilt i de minst utvecklade länderna och i små önationer.

Louise Herrmann Klimatrådgivare, Sida

Sida deltar även utanför förhandlingsrummet

Utöver förhandlingarna arrangeras hundratals sidoevent och seminarier för att driva på genomförandet av Parisavtalet. Sida deltar i och bevakar ett 30-tal seminarier som arrangeras av våra samarbetsorganisationer. 

Sida deltar till exempel i ett panelsamtal som handlar om att mobilisera privat kapital. Det arrangeras tillsammans med USAID, nordiska givare och det globala nätverket Convergence. Paneldeltagarna ska diskutera hur privata aktörer kan göra investeringar som bidrar till klimatåtgärder i låg- och medelinkomstländer.

Sidas roll i genomförandet av Parisavtalet

Enligt Sidas klimat- och miljöpolicy ska Sida bidra till att genomföra Parisavtalet. Sida stödjer tre prioriterade områden. Syftet är att öka motståndskraften, minska fattigdomen och bidra till att mänskliga rättigheter efterlevs. De tre är:

  1. klimatanpassning och utsläppsminskning
  2. hållbart nyttjande, restaurering och bevarande av skog, mark, vatten och marina resurser
  3. minskning av föroreningar av luft, mark och vatten


För att kunna genomoföra Parisavtalet krävs pengar. År 2021 betalade Sida ut 4,12 miljarder kronor till anpassning, utsläppsminskning eller en kombination av anpassning och utsläppsminskning. Sida samarbetar med till exempel organisationer, näringsliv och akademiska institutioner för att överföra teknik till låg- och medelinkomstländer och bidra till kapacitetsutveckling.

De fem länder som fick störst klimatfinansiering via Sida år 2021 var:

  • Mocambique
  • Kenya
  • Burkina Faso
  • Mali
  • Somalia

Offentliga medel kan också användas för att mobilisera privat kapital. Sida utfärdar till exempel garantier som gör att banker och andra investerare vågar satsa pengar på klimatåtgärder i låg- och medelinkomstländer.

Kortfakta om COP 27

COP27 är FN:s officiella klimatmöte 2022. COP27 bygger vidare på resultaten av förra klimatmötet (COP26) som hölls i Glasgow hösten 2021. Under två veckor förhandlar deltagarna om hur det globala klimatarbetet under Parisavtalet ska genomföras.

Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, hantera skador och förluster till följd av klimatförändringarna, bygga motståndskraft och anpassning till effekterna av klimatförändringarna, och att uppfylla åtagandena att finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

När pågår konferensen? 

Den 6-18 november.

Vem deltar?

Statschefer, ministrar och förhandlare tillsammans med klimataktivister, forskare, det civila samhället och företag träffas för att diskutera lösningar som kan bidra till klimatomställningen.

Exempel på Sidas arbete med miljö och klimat

Sida ger stöd till en stor bredd av organisationer på global, regional, nationell och lokal nivå. Sida har ett tydligt fokus på att stärka ländernas egen kapacitet och förmåga till en miljömässigt hållbar utveckling. Här följer några exempel på projekt som Sida stödjer.

Förändrar samhällen med hållbart skogsjordbruk

Småbrukare i Afrika söder om Sahara drabbas hårt av klimatförändringars effekter: extrema väderförhållanden, skadedjur och vattenbrist. Det gör det svårare att producera mat och leder till ökad fattigdom. Kvinnor är särskilt utsatta. Sida stödjer Vi-skogens program Agroforestry for Livelihood Empowerment (ALIVE). Det fokuserar på att förändra samhället för att stärka mänskliga rättigheter och ekonomin hos småbrukarfamiljer genom ett marknadsstyrt, hållbart skogsjordbruk. Programmet genomförs genom bondeorganisationer i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda.

Vikten av våtmarker

Världsbankens Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP) ökar kunskapen om hur viktigt det är med exempelvis mangrove-miljöer och våtmarker. Samarbetsländerna har fått verktyg för att bedöma hur mycket som fiskas och var. De har också fått resurser för att förvalta och skapa mer hållbara sätt att fiska på och motverka skadliga fiskesubventioner.

Ökad tillgång till förnybar el

Två av tre i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el.4 Skogen huggs ner för att bli ved till matlagning och fossila bränslen driver enkla ljuskällor på kvällarna. Sida stöttar Power Africa, ett initiativ som ökar människors tillgång till förnybar energi, vilket leder till mindre utsläpp och renare luft inomhus.

Minskade subventioner för fossila bränslen

Ett hinder för övergången till förnyelsebara bränslen är att fossila bränslen subventioneras, bland annat av Världsbanken. Sida driver på för att Världsbankens program Energy Sector Management Assistace program (ESMAP) ska öka stödet till reformer med målet att förändra energisektorn, minska subventionerna och bli mer energieffektiva.

Stöd till hållbara energiföretag

I många länder har företag svårt att finansiera sin verksamhet, trots att de har affärsidéer som skulle kunna öka tillgången till hållbar energi. I Bosnien och Hercegovina samarbetar Sida, United States Agency for International Development (USAID) och banken ProCredit för att små och medelstora företag inom förnyelsebar energi och hållbara energilösningar ska kunna låna pengar för att starta eller utveckla sina verksamheter.

Mindre tryck på skogens resurser

Avskogning är ett omfattande problem i Burkina Faso. Här jobbar organisationerna Tree Aid, Svenska Naturvårdsverket (SNV) och FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) med att flytta besluten om hur skogen ska förvaltas närmare befolkningen. Projektet främjar också småskaligt skogsföretagande och minskar trycket på skogsresurserna.

Skyddar biologisk mångfald

Via FN:s utvecklingsprogram (UNDP) bidrar Sida till insatser som stärker en miljömässigt hållbar utveckling. Det sker bland annat genom stöd till projekt med fokus på skydd av biologisk mångfald, hållbar förvaltning av vatten och marina resurser och förbättrade livsmedelssystem.

Förvaltar delade vattenresurser

Ofta saknas fungerande sätt att förvalta vattenresurser som delas av mer än ett land. Sida stödjer flera projekt för att länder som delar vattendrag ska samarbeta. Stödet till Mekong River Commission har lett till bättre förutsättningar för att använda och förvalta en av Asiens största floder på ett hållbart sätt. Sidas stöd till Världsbankens fond Cooperation in International Waters in Africa har bidragit till ett internationellt vattensamarbete i Afrika söder om Sahara. Arbetet har nått cirka 27 miljoner människor.

Bättre avfallshantering i Gaza

Efter kriget i Gaza 2014 är en stor del av vattenresurserna förorenade eller har för höga salthalter, och bör inte drickas. Den oförutsägbara tillgången till energi gör det svårt att driva reningsverk, vattenverk och mindre avsaltningsanläggningar. Sida stödjer Palestinas reform och utbyggnad av vattensektorn. Stödet har bidragit till att flera hundra tusen fått bättre tillgång till sanitet och en säkrare avfallshantering. Mer och mer av det hushållsavfall som samlas in deponeras på anpassade sopstationer jämfört med för bara några år sedan.

Publicerad: November 4, 2022