Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida kommenterar DN:s artikel om korruption i Afghanistan

I Dagens Nyheters artikel den 2 september 2021 framförs tre konkreta korruptionsanklagelser. Biståndsmyndigheten Sida har följande kommentarer till detta.

Givarkonsortiet Tawamandi. Ett givarkonsortium, lett av det brittiska biståndsorganet Dfid, riktade stöd till olika civilsamhällesorganisationer i Afghanistan via denna kanal under perioden 2011–2016. Efter att misstankar om oegentligheter framförts, gjordes en utredning och därefter ställdes återkrav. Baserat på detta avslutade Sida insatsen i förtid och bröt avtalet med Dfid.

Det brittiska biståndsorganet hanterade hela korruptionsutredningen och återkraven. Sidas del i de återkrav som ställdes efter utredning och revisionsinsatser var 11 700 US-dollar.

Uppgifter om kick-backs (provisioner) från chefen för APPRO. I DN-artikeln framgår att uppgiftslämnaren kontaktat EU och USAID med information om så kallade kick-backs, alltså provisioner, för att få ta del av biståndsprojekt. Det framgår inte av artikeln om han kontaktat Världsbanken med dessa uppgifter. Uppgifterna har inte framförts till Sida.

Sidas korruptionsutredningsgrupp har efter att DN-artikeln publicerats varit i kontakt med Världsbankens utredningsgrupp INT som bekräftar att de inte kunnat identifiera någon anmälan till dem vad gäller de fall som nämns i artikeln. Det är viktigt att framhålla, att Afghanistan är en utmanande miljö vad gäller korruption och att alla substantiella misstankar om korruption tas på allvar och utreds i enlighet med väl utvecklade rutiner.

Fingerad statistik från afghanska utbildningssdepartmentet för att få mer bistånd. Detta är ett sedan tidigare väl känt och uppmärksammat korruptionsfall från 2015. Utmaningarna som identifierades inom utbildningssektorn resulterade i att Världsbanken beställde en utredning som genomförs av en oberoende firma. Återbetalningskrav riktades mot den afghanska staten och dessa resulterade också i återbetalningar till ARTF motsvarande 2,9 miljoner US-dollar.

Dagens Nyheters artikel belyser också hur korruptionen är ett allvarligt utvecklingshinder i ett land som Afghanistan. Sida instämmer till fullo i detta. Vad som inte framgår av artikeln är biståndets viktiga roll att också stärka mekanismerna för att förebygga korruption. Fri media och civilsamhällets roll att uppmärksamma korruption, statens finansiella kontrollsystem, antikorruptionsorgan – allt detta är i Afghanistan också sådant som biståndet har haft en mycket viktig del i att stärka.

Publicerad: September 2, 2021