Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Replik: Sida bekämpar fattigdomen – på regeringens uppdrag

Här svarar Sida på ledaren i Mariestads-Tidningen ”Biståndet används fel” som publicerades den 1 september 2022.

I dag handlar bistånd om att stärka människor ta sig ur fattigdom och förtryck i världen, att bygga jämlika samhällen och stärka institutioner, att genom lån och garantier göra det möjligt att få tillgång till exempelvis solcellslösningar till dem som inte har tillgång till el.

Sida styrs av regeringen och granskas av bland andra Riksrevisionen för att se till att varje skattekrona används på ett klokt, genomtänkt och bra sätt. OECD:s biståndskommitté DAC lyfter fram Sida i sin senaste granskning 2019 som ledande biståndsaktör för den höga kvalitet det svenska biståndet håller – särskilt vad gäller förebygga konflikt, och i arbetet med klimatförändringar och jämställdhet.

I Riksrevisionens granskning av kärnstöd, alltså flexibla stöd till multilaterala organisationer, är deras slutsats att regeringens och UD:s hantering kan utformas mer ändamålsenligt, medan Sidas hantering i huvudsak är ändamålsenligt utformad.

Biståndsmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag med civilsamhällesorganisationer, som gör viktiga insatser i sina lokalsamhällen. Ett exempel är konferenser, där ny teknik och kunskap diskuteras. Konferensen ledartexten nämner handlade om agroekologi-jordbruk, som bygger på lokala förutsättningar och kretsloppstänkande. Sidas delfinansiering av en konferens innebär inte att vi ställer oss bakom alla olika åsikter som framförs.

Att granska Sidas arbete är lätt. På Openaid.se finns beredningar, avtal, kontroller och uppföljningar på hur våra samarbetsorganisationer genomför sina insatser.

Regeringens beslutade stöd i Palestina syftar till en fredlig, hållbar och folkrättsgrundad tvåstatslösning på konflikten. Det svenska biståndet ska främja demokrati och mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet, miljö och klimat, samt en inkluderande ekonomisk utveckling. Insatserna genomförs med civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer.

Det mycket begränsade direktstödet till den palestinska myndigheten handlar om miljö- och klimatåtgärder, som sophantering, tillgång till rent vatten och energi för befolkningen.

Det svenska biståndet har stor betydelse för människor i fattigare länder som har brist på inkomst, på tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning och demokrati. Vi utvecklar ständigt våra metoder – och välkomnar all seriös debatt.

Torbjörn Pettersson

Chef för avdelningen HR och kommunikation på Sida

Publicerad: September 19, 2022