Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Replik: ”Bättre kunskap integrerar och inkluderar funktionsnedsättning i biståndet”

I en debattartikel i Dala-Demokraten den 18 november får Sida kritik bland annat för att vårt arbete inte omfattar personer med funktionsnedsättning i tillräckligt hög grad. Birgitta Weibar är ansvarig för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Här svarar hon funktionsrättsorganisationen MyRight.

MyRight är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter. Sida anser precis som MyRight att personer med funktionsnedsättning är en central grupp rättighetsbärare. Vi håller även med om att Sida kan bli bättre på att rikta biståndet direkt till personer med funktionsnedsättning och tydligare integrera och inkludera dem i utvecklingssamarbetet. Det gäller till exempel inom utbildning, sysselsättning och hälsa, men även inom det humanitära biståndet för att lindra akut nöd.

Funktionsnedsattas behov i fokus

MyRight tar upp att utvärderingar har lyft fram att Sidas personal behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning ingår redan i våra utbildningar om multidimensionell fattigdomsanalys och rättighetsperspektiv.

MyRight skriver att 0,5 procent av Sidas biståndsinsatser hade personer med funktionsnedsättning som primär målgrupp, samtidigt som 20 procent av världens fattigaste lever med någon form av funktionsnedsättning. Måttet som används är inte avsett för att mäta målgrupp. Det är en markör som visar om det är ett huvud eller delsyfte. För Sidas insatser 2020 hade 0,34 procent funktionsnedsättning som huvudsyfte och 22 procent som delsyfte. Siffrorna visar om det finns konkreta mål och indikatorer för att säkerställa inkludering och hur centrala de är. Vi utformar samtliga våra biståndsinsatser utifrån ett icke-diskriminerande perspektiv.

Trots förbättringspotential gör Sida en hel del:

  • Stöd till biståndsinsatser som handlar om personer med funktionsnedsättning på såväl global och regional nivå som på landnivå.
  • Ökat stöd till globala initiativ, som International Disability Alliance och FN:s partnerskap för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNPRPD. FN-organet fokuserar på våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor samt personer med psykosociala, intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar – grupper som tillhör de allra mest marginaliserade.
  • Stöd till Unicef med skydd av barn med funktionsnedsättning, till exempel för att undvika att de placeras på en institution och för att förbättra alternativa barnomsorgsformer, i Europa och Asien. Arbetet omfattar också föräldrastöd, ökad tillgång till stöd för psykisk hälsa, kampanjer för social integration och kontantöverföringar.
  • Sida samarbetar med Svenska Afghanistankommittén som ger stöd till organisationer som leds av personer med funktionsnedsättning och jobbar mot stigma och för mer stöd till lokalsamhälle och föräldrar.

Några resultat:

  • I Tanzania har det svenska stödet bidragit till att regeringen har tagit fram en inkluderande utbildningsstrategi och att lärare vidareutbildas i att inkludera elever med funktionsnedsättning.
  • I Kambodja har Sida bidragit till att barn med funktionsnedsättning får tillgång till utbildning.
  • Under 2020 nåddes 52 000 barn med funktionsnedsättning av Unicefs arbete för stärkt mental hälsa och psykosocialt stöd i 55 länder.
  • Inom det humanitära biståndet har Sida gjort en översyn som visar att många samarbetsorganisationer arbetar för att bättre nå personer med funktionsnedsättning.

Det finns utrymme för förbättringar i Sidas arbete med att integrera och inkludera personer med funktionsnedsättning i biståndet. Nästa år lanserar vi en uppdaterad så kallad verktygslåda för att tillämpa rättighetsperspektivet i utvecklingssamarbetet. Vi vill att den ska öka kunskapen hos Sidas personal och samarbetsorganisationer och därmed bidra till att personer med funktionsnedsättning i högre omfattning integreras och inkluderas i utvecklingssamarbetet.

Birgitta Weibahr, verksföreträdare demokrati och mänskliga rättigheter, Sida

Publicerad: November 25, 2021