Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nytt stöd ska få med fler kvinnor i fredsprocesser

Kvinnor blir ofta utestängda från förhandlings- och fredsprocesser. För att bidra till att skynda på en förändring har Sida beslutat avsätta 20 miljoner kronor till det nyinrättade ”Rapid Response Window” – en FN-fond som ska ge flexibla och snabba bidrag för kvinnors direkta medverkan.

Kvinnor och män med namnskyltar från olika länder i en stor sal

Kvinnligt deltagande i fredsprocesser

Andelen fredsavtal med klausuler som rör jämställdhet ökade från 14 till 22 mellan 1995 och 2019. Det görs framsteg, men långsamt. Foto: UN Women / Ryan Brown

– Det finns bevis för att kvinnors aktiva och meningsfulla deltagande ökar sannolikheten för att nå och genomföra fredsavtal. Kvinnors röster och perspektiv vidgar de frågor som diskuteras och bidrar till en mer inkluderande och hållbar fred för alla.

Det säger Ghita el Khyari, chef för sekretariatet på UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt. UN Women driver fonden Rapid Response Window inom ramen för Women Peace and Humanitarian Fund.

Rapid Response Window är ett nytt initiativ med ursprung hos FN:s generalsekreterare. Målet är att stödja kvinnor att delta i alla faser, spår och nivåer av fredsprocesser och förhandlingar. Det nya finansieringsverktyget är inriktat på att ta bort de tekniska och logistiska hinder som alltför ofta stoppar kvinnor från att bli ledare och ha inflytande. Tanken är att täcka omedelbara och konkreta behov som resor, barnomsorg, visum, påverkansarbete och datainsamling och har hittills använts i fredsprocessen i Afghanistan och för genomförande av fredsavtal i Liberia och Mali.

Det är av stor betydelse att Sida kan bidra till att få igång detta viktiga initiativ. Stödet är tänkt att komplettera och samverka med andra insatser.

Anette Widholm Bolme Sida

– Vi stöder civilsamhällets initiativ i den pågående fredsprocessen i Afghanistan genom att täcka väsentliga rese- och boendeutgifter, vilket gör det möjligt för kvinnliga delegater att delta aktivt i fredsförhandlingarna. I Liberia och Mali täcker vi kostnader för experter för att stärka kvinnors engagemang i övervakningen och genomförandet av fredsavtal, säger Ghita el Khyari.

Den rådande pandemin har inneburit ett globalt bakslag för jämställdhet och det finns en trend av ökade hot mot kvinnorättsaktivister. Säkerhetsriskerna är extra höga för de kvinnor som deltar i fredsprocesser och insatser för att stärka säkerheten för kvinnorna kan också täckas av fonden.

Kvinnor de senaste 20 åren utgjorde i genomsnitt:

  • ... 13 procent av förhandlarna i fredsprocesserna
  • ... 6 procent av medlarna i fredsprocesser
  • ... 6 procent av undertecknarna i stora fredsprocesser
  • Cirka 7 av 10 fredsprocesser har inte kvinnliga medlare eller kvinnliga undertecknare.

Anette Widholm Bolme, som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet på Sida:

– Det är av stor betydelse att Sida kan bidra till att få igång detta viktiga initiativ. Stödet är tänkt att komplettera och samverka med andra insatser vi gör för att stärka kvinnors deltagande och inkludering i fredsbyggande. Exempelvis stödjer Sida freds- och kvinnorättsorganisationer i att påverka systemen i sina länder att inkludera kvinnor i högre grad. Stödet går också till UN Womens arbete med nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet och till olika insatser för att kvinnor ska ta plats i politiskt beslutsfattande.

Stöden och bidraget från Rapid Response Window kommer att kanaliseras av fonden såväl som genom fem globala internationella icke-statliga organisationer för att garantera snabba processer på landnivå. Finansieringen ska gå till initiativ ledda av civilsamhället för att påverka och delta i informella, formella, nationella eller internationella fredsprocesser.  

Långsamma framsteg för kvinnor

  • Andelen fredsavtal med klausuler som rör jämställdhet ökade från 14 till 22 mellan 1995 och 2019.
  • Mellan 2015 och 2019 omfattade endast 11 procent av avtal kring vapenstillestånd genusklausuler, jämfört med 26 procent av andra typer av fredsavtal.
  • I Mali, efter undertecknandet av fredsavtalet i Alger 2015, utgjorde kvinnor 3 procent av den nationella kommissionen för nedrustning, demobilisering och återintegrering; 6 procent av Nationella rådet för reform av säkerhetssektorn; 20 procent av sannings, rättvise- och försoningskommissionen; och 4 procent av underkommittéerna i avtalskontrollkommittén.
  • I Centralafrikanska republiken är andelen kvinnor 17 procent på nationell nivå och 23 procent på lokal nivå i fredsavtalets formella övervakningsmekanismer.
  • I Sydsudan har endast två kommittéer uppfyllt den kvot på 35 procent för kvinnor som fastställs i det förnyade avtalet om FN:s säkerhetsrådsresolution gällande konflikten i Sydsudan.
  • Colombia är ett sällsynt undantag där kvinnor är bättre representerade och där man följer upp genomförandet av genusklausuler i fredsavtalet. 130 av de totalt 578 klausulerna i fredsavtalet har genusperspektiv. Dessvärre går införandet långsammare än för andra klausuler.

Källor: UN Women, Peace Accords Matrix (Colombia)

Publicerad: 23 april 2021