Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ny utvärdering: Sidas stöd har bidragit till fredsbyggande

Sidas engagemang i konfliktdrabbade länder har ökat avsevärt sedan början av 1990-talet. Nu publiceras den första strategiska utvärderingen av Sidas fredsbyggande stöd i Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Somalia och Guatemala, under de senaste 25 åren.

Tjugotal människor står och sitter på filtar i skuggan av ett träd.

Representanter från klanen Dir diskuterar konfliktdynamiken i Galguduud i centrala Somalia tillsammans med Life & Peace Institute och Zamzam Foundation, som stöds av Sverige.

Våldsamma konflikter är ett av de största hindren för att uppnå Agenda 2030 och för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. En allt större andel av världens fattiga bor numera i konfliktdrabbade länder, en utveckling som förutspås att öka i takt med att fattigdomen minskar i mer stabila länder.

Därför är det avgörande att investera i fredsbyggande för att bekämpa fattigdomen. Trots det är de globala resurserna för fredsbyggande fortfarande väldigt begränsade, inte minst i förhållande till de resurser som används för att hantera konflikter med militära medel.

Sida har länge arbetat i konflikt- och postkonfliktländer. Enligt en ny utvärdering som genomförts av konsultföretaget Tana Copenhagen, utmärker sig Sida bland andra utvecklingsaktörer med sitt engagemang för fredsbyggande. Utvärderingen sträcker sig från början av 1990-talet och utvärderar Sidas arbete med fredsbyggande på en strategisk nivå.

– Fredsbyggande är en samhällsomvälvande process som omfattar många samhällssektorer. Därför har det varit värdefullt att denna utvärdering tittat på resultaten på aggregerad nivå och över en lång tid, snarare än av enskilda projekt under en avtalsperiod, säger Åsa Wallton, verksföreträdare för fred och säkerhet på Sida.

Sida har, enligt utvärderingen, konsekvent under hela tidsperioden drivit rättighets- och inkluderingsfrågor baserat på långsiktiga partnerskap med både samarbetsländer och organisationer. Sverige och Sida har haft ett långt engagemang för fred i de fyra länder som inkluderas i utvärderingen: Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Somalia och Guatemala.

Biståndet har bidragit till fredsbyggande

Utvärderingen visar att biståndet på ett övergripande plan bidragit till fredsbyggande i länderna. Sidas stöd bedöms vara välanpassat till situationen i de olika länderna eftersom samarbetena med partners har varit långsiktiga och att balansen mellan flexibilitet och förutsägbarhet har varit påtaglig i insatserna.

Trots att det i dag är fred i tre av fyra av dessa länder kvarstår många av grundorsakerna till konflikterna, och biståndet har inte i tillräckligt hög grad utformats för att tackla dessa. Enligt utvärderingen rekommenderas Sida därför att ännu tydligare anpassa sitt stöd till en konfliktanalys och rikta det mot insatser som tar itu med grundorsakerna till konflikterna.

Många av Sidas samarbetsländer är idag påverkade av väpnade konflikter och osäkerhet. Därför är det viktigt att biståndet i framtiden i ännu högre grad kan bidra till att bygga fred och förebygga konflikter.

– När Sida utformar biståndet blir det allt viktigare att använda de lärdomar och den erfarenhet som Sida redan har från stöd till långsiktigt fredsbyggande. Den nya utvärderingen hjälper oss att systematisera våra lärdomar, säger hon.

Kvinnor har viktig roll som fredsaktörer

Utvärderingen visar att Sida är välkänt för sitt engagemang för kvinnors rättigheter och deltagande i fredsbyggande och att dessa prioriteringar har stärkts under de senaste 25 åren. Bland annat har fokus gått från en syn på kvinnor som huvudsaklig målgrupp för biståndsinsatser till centrala fredsaktörer. Jämförelsen mellan de fyra länderna visar dock att tonvikten på frågan har varit olika stark i de olika länderna.

– I samtliga fyra länder har biståndet ökat under perioden och det finns ett starkt engagemang hos Sida för fredsbyggande med fokus på mänskliga rättigheter. Det är tydligt att kvinnors roll har varit otroligt viktigt för den fredsbyggande processen, säger Erik Bryld, VD på Tana Copenhagen.

Utvärderingen lyfter bland annat fram de positiva resultaten av Sidas stöd för kvinnors rättigheter i både Guatemala och Bosnien-Hercegovina, trots att det fortfarande finns stora utmaningar på området. Med Sidas stöd har samarbetspartners i Bosnien-Hercegovina tagit fram en nationell handlingsplan för att öka kvinnors inflytande och deltagande i fredsprocesser och konfliktförebyggande. Allt arbete för fred och säkerhet ska ta hänsyn till både kvinnors och mäns situation.

Sidas partner Kvinna till Kvinna har engagerat kvinnogrupper från olika delar av befolkningen i Bosnien-Hercegovina och när kvinnogrupper med olika etnisk bakgrund samarbetar har det fått positiva resultat för det lokala fredsarbetet. Enligt utvärderingen är Sidas stöd till flera olika organisationer för att förebygga könsrelaterat våld och stereotypa könsattityder en viktig del i det långsiktiga fredsbyggandet.

Utvärderingens rekommendationer

Utvärderingen rekommenderar Sida att bibehålla och vidareutveckla sin värdebaserade ansats till fredsbyggande, som utgår från de mänskliga rättigheterna. Här kan Sida ytterligare stärka sitt fokus på kvinnors och marginaliserade gruppers deltagande i fredsbyggande.

Enligt utvärderingen bör Sida öka sitt fokus på de faktorer som främjar fred och förebygger konflikt. Sida rekommenderas också stärka arbetet med att säkerställa att biståndet inte riskerar att bidra till konflikt.

Sida kommer under våren 2019 att besluta hur myndigheten ska följa upp utvärderingens rekommendationer.

Uppdaterad: 7 januari 2021