Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Jämställd utbildning ger bättre resultat

Sida har utvärderat de senaste 20 årens bistånd till utbildning. Fallstudier från fem länder visar att Sidas arbete har lett till ökade möjligheter för flickor att utbilda sig och starkare utbildningssystem. Att utbildning som inkluderar alla skapar förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

Lärare håller i undervisning utomhus och står framför elever som sitter på mattor.

Utbildning leder till jämställdhet

Läraren Hassanie Ahmad Hussein undervisar elever i flyktinglägret Kouchaguine-Moura i östra Tchad. Hon drömmer om är att fortsätta utbilda sig och gå en masterutbildning och doktorera. Foto: Colin Defosse (FN:s flyktingorgan, UNHCR).

Alla barn ska ha en likvärdig chans

De senaste 20 åren har Sidas stöd till utbildning strävat efter att fler flickor ska gå i skolan och att alla barn ska ha en likvärdig chans till utbildning av hög kvalitet, ett arbete som nu har utvärderats. 

Utvärderingens fallstudier från fem länder: Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Kambodja och Tanzania visar att Sida har bidragit till att skapa samma möjligheter för flickor och pojkar. Sidas satsningar på en likvärdig och tillgänglig skola har särskilt gynnat minoritetsgrupper, funktionsnedsatta och flickor. Exempelvis har fler flickor kunnat fortsätta i gymnasiet efter grundskolan.

I dag vet vi att varje extra år med skolgång leder till att kvinnor får högre lön och fler möjligheter.

Helena Reuterswärd policyspecialist för utbildning på Sida

– I dag vet vi att varje extra år med skolgång leder till att kvinnor får högre lön och fler möjligheter. När flickor och kvinnor utbildar sig minskar antalet barnäktenskap, de gifter sig senare, får bättre sjukvård och föder färre och friskare barn, säger Helena Reuterswärd, policyspecialist för utbildning på Sida.

Sidas stöd till utbildning har bidragit till:

 • ökad tillgång till utbildning har skapat möjligheter för barn (pojkar och flickor i lika hög grad).
 • att barn som har särskilda behov, funktionsnedsättning eller annat modersmål än det som pratas i skolan har fått ökad tillgång till utbildning av hög kvalitet. 
 • att stärka utbildningssektorn och de nationella utbildningssystemen.
 • ökad transparens och ansvarsskyldighet inom utbildningssystemet.
 • att hitta kopplingar mellan utbildning och tillgängliga arbeten. 

En generation i risk 

 Barns utsatthet har ökat alarmerande under pandemin och särskilt för flickor. Det ökade antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter bidrar till att färre flickor än pojkar går klart grundskolan och fortsätter till gymnasiet. Många barn, framförallt flickor, hindras från att gå i skolan på grund av långa avstånd, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter. Dessa utmaningar är en del av en pågående utbildningskris och riskerar en hel generations framtidsutsikter.

Att många barn och unga i dag saknar tillgång till utbildning minskar deras möjligheter till självförsörjning. Enligt Världsbanken kan det leda till 200 miljarder kronor i förlorade livstidsinkomster. 

– Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundbult för att kunna göra egna och självständiga val i livet. Därför är utbildning en viktig jämställdhetsfråga och nyckeln till egen försörjning och ett bättre liv. Utbildning ger ökad delaktighet och bidrar till demokratiska samhällen, säger Helena Reuterswärd.

Stärker utbildning med högre kvalitet

Samtidigt som det pågår en global utbildningskris är det fler barn än någonsin som går i skolan. Utvärderingen pekar på att utbildningen som erbjuds ofta håller dålig kvalitet. Det är ett växande globalt problem. Sida drar slutsatsen att arbetet med att höja kvaliteten på utbildning behöver stärkas ytterligare.

I december 2022 gick Sida ut med nyheten att myndigheten gjort sin största satsning på utbildning hittills. En lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor ska hjälpa länder att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

Sida satsar även på fler lärare, läromedel och infrastruktur så att rätten till avgiftsfri utbildning av god kvalitet kan erbjudas till alla. 

– Vi vet att Sidas satsningar på jämställd och gratis utbildning av hög kvalitet gör skillnad för att utrota fattigdom. Nu tar vi arbetet vidare med de lärdomar vi har fått, säger Helena Reuterswärd.

Sidas bistånd till utbildning

 • uppgick till 3 procent av Sidas totala bistånd (739 miljoner kronor) under 2022.
 • 51 procent av stödet gick via globala organisationer som FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), Global Partnership for Education (GPE) och FN:s barnfond (Unicef).
 • Tanzania: stödet gick bland annat till att skapa avgiftsfria skolor och att unga gravida kvinnor kan ta grundskoleexamen.
 • Sydsudan: stödet gick bland annat till att skapa säkra och anpassade skolor för flickor, pojkar och barn med funktionsnedsättningar under pågående konflikt.
 • Afghanistan: stödet gick bland annat till att ge barn på flykt och barn med funktionsnedsättning en möjlighet att gå i skolan.
 • Syrienkrisen: stödet gick bland annat till att flyktingbarn som drabbas av Syrienkrisen fick gå i skolan.

Publicerad: January 24, 2023