Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Dags för miljö- och utvecklingskonferensen Stockholm+50

Hur kan vi få mer hållbara och gröna samhällen i världen – med biståndets hjälp? Det är en av de frågor som tas upp på FN:s högnivåmöte Stockholm+50, som äger rum den 2-3 juni i Stockholm.

Pandemin har bromsat länders ekonomier och ökat fattigdomen. När ekonomierna ska byggas upp på nytt finns en unik möjlighet att ställa om. Det menar Anna Axelsson som samordnat Sidas arbete inför miljökonferensen Stockholm+50. Och konferensen blir en möjlighet att kläcka nya idéer och skapa nya samarbeten för världens länder.

Samordnare

Anna Axelsson samordnar Stockholm+50 från Sidas håll. Foto: Elin Dunås

- Vetenskapen säger att vi omedelbart måste ta itu med klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt behöver världens länder hantera flera andra kriser. Men den ekonomiska återhämtningen efter pandemin är en möjlighet att bidra till klimatomställning och bevarande av biologisk mångfald, säger hon.

Delta i seminarier online

Sida genomför flera så kallade sidoevent tillsammans med några av sina samarbetspartner. De handlar bland annat om hur man hittar finansiering till klimatprojekt och varför det är så viktigt att nå fram med pengar till lokala organisationer och myndigheter.

Världen samlas 50 år senare

På högnivåmötet samlas ledare från ett stort antal länder, men också från civilsamhället, näringslivet och akademin, för att diskutera hur den nödvändiga omställningen kan gå snabbare. Tillfället och platsen är noga valda – det är nämligen 50 år sedan FN:s allra första miljökonferens hölls i Stockholm i juni 1972.

För Sida är det viktigt att samarbetsländernas perspektiv får tillräckligt utrymme under konferensen och att civilsamhället och unga människor får göra sina röster hörda. Därför har Sida sett till att 15 ungdomsrepresentanter får möjlighet att delta på plats i Stockholm. Sida lyfter också ödesfrågan om hur omställningen ska finansieras.

Mer pengar behövs

- Både den offentliga och den privata sektorn behöver investera mer pengar i hållbara varor och tjänster, och biståndet kan påskynda den processe.n När investeringar görs i sådant som inte är hållbart, riskerar de att motverka omställningen istället för att stödja den, säger Anna Axelsson.

Ambitionen är att ta hänsyn till miljö, hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, ekonomi och jobb samtidigt.

Sida ställer ut garantier som gör att företag och investerare vågar satsa på gröna, hållbara projekt.

- Projekt för att bevara natur eller minska utsläpp har ofta hög risk. Sida minskar risken för dem som vill satsa pengar genom att stå för en del av kostnaden om den som lånar inte kan betala tillbaka. Det kommer vi att berätta om på konferensen, för att inspirera andra, säger Anna Axelsson.

Vad är Stockholm+50?

  • Vad? Ett internationellt möte om miljö, klimat och utveckling på Stockholmsmässan i Stockholm. Sverige är värd tillsammans med Kenya.
  • Tema? ”En sund planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet"
  • När? Den 2 och 3 juni 2022, men olika event med koppling till konferensen startade redan den 25 maj.
  • Varför? Eventet vill vara en språngbräda för att påskynda genomförandet av FN:s globala mål inklusive Agenda 2030, Parisavtalet och ramverket för biologisk mångfald. Mötet vill också uppmuntra att länder antar gröna återhämtningsplaner efter covid-19-pandemin. Samtidigt högtidlighåller det 1972 års FN-konferens om miljön.

Viktigt med helhetslösningar

Ambitionen både för konferensen och med biståndet är att ta hänsyn till miljö, hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, ekonomi och jobb samtidigt.

- Annars finns risken att vi minskar utsläppen samtidigt som vi till exempel ökar människors kostnader för basvaror eller gör så att ett samhälle inte längre har tillgång till den mark det behöver.

Vi i Sverige bidrar med våra skattepengar till att fler människor i låg- och medelinkomstländer ska få tillgång till förnybar energi och att naturen bevaras och tas om hand. Pengarna går också till hållbar stadsutveckling och jordbruksmetoder som inte orsakar miljöproblem som till exempel avskogning eller övergödning. Även när biståndet stödjer sjukvård, utbildning och marknadsutveckling är det viktigt att det går till projekt som är bra för miljön.

Jord- och skogsbruk ställer om

Många människor som lever i fattigdom försörjer sig på jordbruk. Sida stödjer projekt som gör att de kan få större skördar, tjäna mer pengar och kunna sälja sina jordbruksprodukter på flera olika marknader, samtidigt som de kan överleva även när klimatet förändras.

- Vi arbetar med metoder och grödor som är anpassade efter klimatet, som till exempel samodling av olika grödor och växtsorter som kan skördas tidigare på säsongen för att undvika att de dränks i översvämningar, säger Anna Axelsson.

Sida arbetar också med hållbara skogs- och jordbruksprojekt som minskar utsläppen av växthusgaser och inte kräver konstgödsel och bekämpningsmedel.

Naturbaserade klimatlösningar

När vi skyddar eller återställer natur så blir det enklare för de samhällen som ligger i närheten att stå emot och klara av en förändring, återhämta sig och vidareutvecklas. Mangroveskog är ett exempel på natur som är viktig att skydda och som är en naturbaserad lösning på klimatkrisen. Den fungerar också som yngelkammare för fisk som människor kan försörja sig på.

- Allt detta är exempel på sätt att arbeta som stödjer en hållbar utveckling. Sidas samarbetspartner har därför mycket att bidra med till diskussionerna på Stockholm+50, som handlar om hur vi uppnår en levande planet med välstånd för alla, säger Anna Axelsson.

Vad blir resultatet?

På konferensen fattas inga bindande beslut, men Anna Axelsson menar ändå att Stockholm+50 är viktig.

- Man kan tycka att jaha, vad är då poängen om det inte leder till något åtagande, men det innebär också en möjlighet. Då kan vi landa i många viktiga rekommendationer utan att varje land måste stå bakom varenda en. Genom att många aktörer är på plats kan nya idéer och samarbeten skapas.

Vissa delar av konferensen kommer att direktsändas på webben, så att även allmänheten kan delta. På konferensens webbplats finns information om hur du hittar sändningarna.

Långa förberedelser

Stockholm+50 har föregåtts av månader av samråd och diskussioner med enskilda individer, samhällen, organisationer och regeringar runt om i världen. FN:s utvecklingsprogram UNDP har hållit i så kallade landkonsultationer i 58 länder, delvis med Sidas stöd. FNs miljöprogram UNEP har genomfört regionala konsultationer i fem delar av världen. Hundratals personer har deltagit i informella arbetsgrupper som förberett de ledarskapsdialoger som hålls på konferensen. UNDP kommer att summera resultaten från de nationella konsultationerna i alla 58 länder och sammanställa dem i en global rapport inför Stockholm+50.

Publicerad: May 25, 2022