Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Arbetet mot korruption ger resultat

Sida har hanterat och avslutat fler ärenden under 2021 än något tidigare år. Sidas långsiktiga och målmedvetna antikorruptionsarbete ger resultat när samarbetsorganisationer blir bättre och bättre på att både hitta och anmäla misstankar om korruption. Det visar myndighetens årliga rapport om arbetet mot korruption, som nu publicerats.

Arbetet mot korruption högt prioriterat

– Sidas uppgift är att verka i miljöer där korruptionen ofta är utbredd. Korruption drabbar de allra fattigaste och är ett hinder för utveckling för både individen och samhället i stort. Därför är vårt arbete mot korruption så viktigt, säger Molly Lien, chef för Sidas utredningsgrupp.

Sida har väl upparbetade rutiner för att motverka korruption, där alla misstankar om korruption, missförhållanden och oegentligheter följs upp. Om utredningen bekräftar misstankarna vidtar Sida alltid åtgärder – det kan handla om att stärka rutiner, att kräva att pengar betalas tillbaka eller att samarbetet avslutas.

Sidas förhållningssätt vid misstanke om korruption:

  • alltid förebygga
  • aldrig acceptera
  • alltid informera
  • alltid agera

Detta förhållningssätt gäller alltid, oavsett om det handlar om små eller stora summor. Vi hanterar alla misstankar om korruption eller oegentligheter i våra insatser och verkar för att stödja antikorruptionsarbete i våra samarbetsländer.

Sidas korruptionsrapport 2021

Sida publicerar varje år en rapport över det senaste årets inkomna misstankar om korruption och hur de har hanterats.

Sidas arbete mot korruption

Arbete mot korruption är högt prioriterat för Sida.
Sidas arbete mot korruption

Publicerad: September 20, 2022