Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet fyller 20 år

Resolution 1325 har under sin 20-åriga livstid haft stor betydelse för det svenska biståndet. Sida har under de senaste åren ökat sitt stöd till kvinnorättsorganisationer och det civila samhällets arbete för fred. Sidas arbete bygger till stor del på resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet som nu fyller 20 år – och som under åren rentav fått lite av en rockstjärnestatus.

I år firar resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet, resolution 1325, 20 år. I och med antagandet av resolutionen den 31 oktober 2000 krävde FN:s säkerhetsråd för första gången att alla parter i en konflikt måste förhindra kränkning av kvinnors rättigheter, stödja kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och i återuppbyggnad efter konflikt samt att skydda kvinnor och flickor från sexuellt våld under konflikt. 

Agendan är en viktig utgångspunkt för Sidas arbete för kvinnor, fred och säkerhet. 

– Resolution 1325 har lite av en rockstjärnestatus bland alla säkerhetsrådets resolutioner. Ingen annan resolution är troligen så välkänd eller har en alldeles egen supporterskara så som agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Kvinnorörelsen tryckte på för dess förverkligande och har fortsatt att sätta press på dess genomförande. Sveriges regering är stark förespråkare för att öka genomslaget för kvinnor, fred och säkerhet och Sida arbetar brett med frågan genom partner både i civila samhället och FN, säger Anette Widholm Bolme, som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet på Sida.

Kvinnors inflytande är i fokus

Sida stödjer nationella processer för förändring och skapar möjligheter till försoning och hållbara fredliga lösningar där kvinnors inflytande, deltagande och rättigheter står i fokus. En metod som används är de-eskalering – ett sätt att få den som är upprörd att lugna ned sig själv. Sida verkar också för att lokala erfarenheter från fredsarbete får genomslag i det globala påverkansarbetet. Det görs bland annat genom att se till att kvinnor från konfliktländer direkt till säkerhetsrådet eller FN:s kvinnokommission kan föra fram sina perspektiv om hur fred bäst ska byggas i deras länder.

Sida har över tid bidragit till att främja kvinnors deltagande och ett genusperspektiv i fredprocesser och fredssamtal, trots stora utmaningar. I exempelvis Syrien, Colombia, Somalia och Myanmar har stödet bidragit till att stärka jämställdhet i fredsprocesser, att fler kvinnor fått inflytande i beslutsfattande forum och till att skapa nya plattformar för dialog och deltagande. 

Under de senaste åren har Sidas stöd till kvinnorättsorganisationer och civila samhällets fredsbyggande ökat. Dessa aktörer bygger broar, granskar och utkräver ansvar från makthavare, vilket har ett direkt inflytande på politiska processer och beslut som rör kvinnors rättigheter, konfliktförebyggande och fredsfrämjande. 

– En viktig förutsättning är att organisationerna kan arbeta långsiktigt, utifrån lokala kontexter och sätta sina egna agendor och prioriteringar. Som en av allt färre biståndsgivare ger Sida ofta flerårigt kärnstöd till våra samarbetspartner, vilket ger dem större möjlighet att arbeta långsiktigt och anpassa sin verksamhet till sina förutsättningar, säger Emma Nilenfors, enhetschef på Sida med ansvar för strategin för Hållbar fred.

Fler exempel på hur Sida arbetar för kvinnor, fred och säkerhet

  • Sida ger stöd till flera internationella organisationer som är specialiserade på att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet, exempelvis Kvinna till kvinna, Womens International League for Peace and Freedom och MADRE. Andra fredsinriktade organisationer exempelvis Saferworld och International Alert arbetar för fred både globalt och nationellt, med ett starkt jämställdhetsfokus. 
  • Sidas arbete har i flera länder bidragit till att andelen kvinnor som kandiderar i val och tar sig an politiskt valda positioner ökat, under 2019 i exempelvis i Ukraina och Afghanistan. Sida stödjer också projekt i Irak, Somalia och Demokratiska republiken Kongo som ska öka representationen av kvinnor i politik, statsbyggande och i processer för övergångsrättvisa. 
  • Att kvinnor har inflytande i freds- och försoningsprocesser är viktigt för att freden ska bli hållbar. Sida stödjer flera projekt med det syftet. Exempelvis har Sidas stöd under 2019 stärkt kvinnors och civilsamhällets deltagande och inflytande i den syriska FN-ledda fredsprocessen i Genève. 
  • För att öka skyddet för kvinnor och flickor mot alla typer av våld i samband med konflikt stödjer Sida arbetet med att förändra lagar och stärka rättsväsenden, bland annat i Liberia, Somalia, Palestina, Bosnien och Hercegovina, Irak och Ukraina. 
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett prioriterat område för Sida och av stor vikt för flickor och kvinnor som lever i områden som drabbas eller drabbats av konflikt. Exempelvis har Sidas stöd till multilaterala organisationer som UN Women och FN:s befolkningsfond UNFPA bidragit både till att SRHR prioriteras mer inom FN-systemet och att våldsdrabbade kvinnor fått bättre tillgång till service och rättshjälp.  
  • Det civila samhället och kvinnorättsorganisationer är viktiga aktörer för att förebygga konflikt på lokal och nationell nivå. I exempelvis Mali har UN Women bidragit till att skapa så kallade fredshyddor, som används för att bygga förtroende mellan kvinnor och flickor från olika samhällen som drabbats av konflikt. De har därefter bland annat kunnat arbeta tillsammans med att förebygga könsrelaterat våld. 
  • Sida stödjer även projekt som stärker kvinnors ekonomiska egenmakt. I Syrien, genom bidrag till ACTED, får kvinnliga entreprenörer stöd i att driva sina verksamheter, både genom utbildning och mindre finansiella bidrag. Genom International Rescue Committee får syriska kvinnor på flykt i Libanon och Jordanien fortbildning och därmed möjlighet att starta små företag och kunna försörja sig.
  • Att bryta stereotypa könsnormer och engagera män och pojkar för jämställdhet är också en viktig del av arbetet för hållbar fred och säkerhet. I Demokratiska republiken Kongo arbetar International Alert mot stereotypa könsnormer, bland annat genom dialog med män vars kvinnliga partner arbetar med småskalig handel. Projektet har lett till minskat våld mot kvinnor i nära relationer, ökat kvinnornas egenmakt och stärkt deras roll i både hemmet och samhället. I Colombia har Sidas stöd bidragit till att förebygga könsrelaterat våld, bland annat genom att kvinnliga och manliga före detta Farc-soldater fått utbildning i genus- och maskulinitetsfrågor. 

Mer information

Publicerad: 29 oktober 2020