Om webbplatsen

Behandling av personuppgifter

Uppdaterad: 31 augusti 2018

Sida behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. Här beskriver vi hur Sida behandlar de personuppgifter som kommer in till myndigheten.

I dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) och dataskyddslagen (2018:218) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Det här är personuppgifter

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress. Vissa uppgifter är också känsliga personuppgifter. Med det menas information om exempelvis etniskt ursprung, religiös övertygelse och personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Hur Sida behandlar personuppgifter

Sida är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som skickas in till och behandlas hos myndigheten.

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Sida behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. Till exempel för att kunna handlägga biståndsinsatser, genomföra upphandlingar, administrera kurser och besvara frågor och informera om vår verksamhet.

Om någon nämner en tredje person i sin kontakt med Sida, till exempel i mejl, är det möjligt att Sida kommer att behandla uppgifterna för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Om uppgifterna bedöms vara särskilt integritetskänsliga, och Sida har kontaktuppgifter till de berörda personerna, kommer Sida att informera dem om att deras personuppgifter behandlas.

Vissa uppgifter kan komma att publiceras på Open Aid, en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd.

Sida kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla ovan angivna ändamål. När personuppgifterna finns i allmänna handlingar kommer vi därefter att behandla dina uppgifter i enlighet med Sidas beslut om tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och i syfte att fullgöra arkivlagens ändamål.

Vid de tillfällen som anlitade leverantörer och andra typer av personuppgiftsbiträden får tillgång till personuppgifter regleras hantering i personuppgiftsbiträdesavtal.

Sidas event

Sida samlar även in och behandlar personuppgifter vid utskick och anmälningar till seminarier och andra event som myndigheten arrangerar. Du som prenumererar på inbjudningar till Sidas event kan avregistrera dig genom att klicka på länken i inbjudan eller genom att kontakta Sida på sida@sida.se.

Kameraövervakning

Sida kameraövervakar sina lokaler för att förebygga, avslöja eller utreda brott. Uppgifter om lagöverträdelser behandlas endast om det är nödvändigt för att anmäla eller bevisa brott eller andra överträdelser. Sida bevarar personuppgifter i högst en månad från tidpunkten för inspelningen.

Offentlighetsprincipen

Sida är en statlig myndighet och följer gällande lagstiftning. Alla meddelanden som skickas till eller skapas och förvaras hos en statlig myndighet blir allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). Offentlighetsprincipen innebär bland annat att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Innan sådant utlämnande sker genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (begäran om registerutdrag).

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är korrekta, har du rätt att kontakta oss och begära rättelse och i vissa fall radering av uppgifterna. Vi kommer då att undersöka om din begäran är befogad och i sådana fall korrigera eller komplettera uppgifterna i enlighet med dina instruktioner.

Du har också rätt att, på grund av dina specifika personliga omständigheter, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift i allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Sida kommer i sådana fall att pröva om det finns ett berättigat intresse till fortsatt behandling av dina uppgifter.

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som vår utredning enligt ovan pågår.

Anser du att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med gällande rätt eller att vi inte tillgodosett dina lagstadgade rättigheter har du dessutom rätt att klaga till Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se nedan eller läs vidare om klagomål på Datainspektionens hemsida.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter
är du välkommen att kontakta oss.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

Telefon: 08-698 50 00

sida@sida.se
dataskyddsombud@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />