Elever i Herat

Barn i en UNICEF-stödd byskola i Heratprovinsen i Afghanistan. Skolans mål är att ge utbildning till barn som annars inte skulle ha chansen att gå i skolan.

Foto: Shehzad Noorani/UNAMA

Afghanistan

Vårt arbete i Afghanistan

Uppdaterad: 29 juni 2018

Afghanistan är ett hårt prövat land som efter decennier av krig och konflikter är präglat av djup fattigdom. Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till en demokratisk utveckling med ekonomisk tillväxt som kommer alla till del.

55 procent av Afghanistans befolkning lever i fattigdom, och fyra av fem fattiga afghaner lever på landsbygden. Ett tiotal år av god ekonomisk tillväxt i Afghanistan lyckades inte få ner fattigdomsnivåerna utan fattigdomen har istället ökat.

Människor i Afghanistan lever i en enormt sårbar situation, med risker att drabbas av den väpnade konflikten, sjukdomar, arbetslöshet och klimatrelaterade katastrofer. Landet är mycket beroende av bistånd, cirka 60 procent av de statliga utgifterna finansieras av bistånd.

Framsteg

Samtidigt har mycket positiv utveckling skett sedan talibanernas fall 2001:

  • Antalet barn i skolan har ökat från 1 miljon till 8,2 miljoner. Andelen flickor av skolbarnen har ökat från nära inga till 40 procent.
  • Mödradödligheten har minskat från 1600 till ungefär 400 per 100 000 födslar.
  • Svenskt bistånd har bidragit till ökad respekt för mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och kvinnors deltagande i samhället har ökat.
  • Flera, utifrån förutsättningarna, fria och demokratiska val till såväl parlament som president har hållits.

Svenskt bistånd

Sverige arbetar både långsiktigt och humanitärt i Afghanistan. Det långsiktiga arbetet styrs av en strategi som gäller 2014-2019 och uppgår till 4,87 miljarder kronor för hela perioden. Det humanitära stödet från Sverige bedöms årligen i en krisanalys, och under 2018 uppgår det till 98,5 miljoner kronor. Afghanistan är det land som får mest stöd av alla länder från Sida. 


Jämställdhet

Även om situationen för kvinnor och flickor förbättrats enormt sedan talibanernas fall 2001, när kvinnor och flickor var helt livegna, så återstår fortfarande väldigt mycket arbete. Bara 13 procent av kvinnorna i Afghanistan yrkesarbetar, och nästan inga kvinnor äger egen mark. Diskriminering av kvinnor och flickor genomsyrar fortfarande alla delar av samhället och 87 procent av kvinnorna drabbas av könsrelaterat våld. Landet rankas på plats 154 av 159 länder på FN:s Gender Inequality Index.

Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i Sidas utvecklingssamarbete med Afghanistan, och det finns ett jämställdhetsfokus i samtliga insatser i landet. Det svenska stödet har bidragit till flickors och kvinnors utbildning, skydd för kvinnor, förbättrad mödrahälsovård och kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer.

Exempel på insatser

Women for Afghan Women (WAW) ger vägledning och skydd till kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld.

Ett stort stöd går till UNWOMEN i Afghanistan, som arbetar med den nationella planen för kvinnor, fred och säkerhet, lagen mot våld mot kvinnor, kvinnors politiska deltagande och ekonomiska utveckling.

Genom Svenska Afghanistankommitténs program utbildas varje år nya barnmorskor och kvinnliga lärare, vilket har bidragit till säkrare förlossningar och fler flickor i skolan.


Mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling

Afghanska ministerier och myndigheter har svag kapacitet och den pågående konflikten gör det svårt för dem att nå ut i hela landet. Enligt Transparency International korruptionsindex 2017 är Afghanistan det fjärde mest korrupta landet i världen, och situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig. Skatteinsamlingen har dock sakta förbättrats.

Svenskt bistånd bidrar till att stärka en demokratisk och transparent statsbyggnad som ökar medborgarnas förtroende för staten. Sverige bidrar också till genomförandet av demokratiska och transparanta nationella val.

Sida stödjer det afghanska civilsamhället så att det kan fungera som en kanal mellan befolkningen och regeringen och bidra till ökad transparens, jämställdhet, ansvarsutkrävande och medborgarutbildning.

Exempel på insatser

Sida stödjer insatser via Världsbankens fond för återuppbyggnad (ARTF) som bland annat bidrar till att stärka och effektivisera den afghanska förvaltningen. ARTF stöder också demokratisering och utveckling i lokalsamhällen över hela landet.

Hot och våld mot journalister hotar yttrandefriheten. Sida stödjer International Media Support för att motverka hot och våld mot journalister i Afghanistan.

Sida stödjer förändringsaktörer i cilvilsamhället, såsom Integrity Watch Afghanistan som bidrar i kampen mot korruption.


Utbildning och barns rättigheter

Antalet barn i skolan har ökat stort sedan 2001, men utvecklingen har vänt till följd av den eskalerande konflikten. 3,7 miljoner barn går fortfarande inte i skolan, vilket motsvarar 47 procent av barnen i grundskoleåldern. Av dem är tre fjärdedelar flickor.

Läskunnigheten bland vuxna över 15 år ligger på endast 52 procent för män och 24 procent för kvinnor. Två tredjedelar av befolkningen är under 25 år, vilket skapar högt tryck på utbildningssektorn.

Barns rättigheter kränks på många sätt i Afghanistan. En stor andel av dem som flyr den pågående konflikten är barn. Många tvingas lämna landet, ofta ensamma, för svåra och farofyllda resor till Europa där de åter är sårbara och riskerar att skickas tillbaka till hemlandet.

Svenskt bistånd har bidragit till att fler barn går i skola i Afghanistan, och att föräldrars attityder kring barns rättigheter och skolgång har förändrats i positiv riktning.

Exempel på insatser

Genom  Svenska Afghanistankommittén (SAK) stödjer Sida bland annat byskolor i avlägsna områden. 

Genom UNESCO ger Sida stöd till ett omfattande nationellt utbildningsprogram, för att bygga kapacitet inom utbildningssektorn. Det handlar bland annat om ökad effektivitet och kvalitet i skolan och att skapa lika tillgång till skolgång för alla.

Sida stödjer svenska Rädda Barnen, som bland annat arbetar för att barn inte ska bli utsatta för våld eller bli sexuellt utnyttjade. Genom Child Protection Action Networks (CPANs) organiseras det civila samhället så att barns rättighet till trygghet och skydd kan upprätthållas.

Sida stödjer även Education Cannot Waits (ECW) arbete i Afghanistan för att ge utbildning till internflyktingar och återvändande flyktingar.


Privatsektorutveckling och sysselsättning

Afghanistans BNP ökade med 2 procent år 2016, främst tack vare återhämtning inom jordbruket. År 2017 var tillväxten endast marginellt över genomsnittet 2014-2016. Antalet nya investeringar föll med 50 procent mellan 2012 och 2015. Det faktum att ekonomin har tappat farten efter mer än tio år av god tillväxt innebär problem för de ungefär 400 000 unga som kommer ut på arbetsmarknaden varje år. Bland arbetstillfällena dominerar osäkra anställningar – enbart omkring 20 procent av jobben är formella.

Mer än 80 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin överlevnad och inkomst. Konflikten, återkommande torka och översvämningar, bristande tillgång till marknader, utsäde och bevattningssystem samt hotet från minor gör det svårt för bönderna att klara sig.

För att fler ska kunna försörja sig stödjer Sida insatser som ökar möjligheter till företagande och sysselsättning, och som bidrar till utveckling på landsbygden.

Exempel på insatser

Sida stödjer UNOPS arbete för hållbar väginfrastruktur och sysselsättning, för att på så sätt minska fattigdomen i landsbygdsområden och bidra till ekonomisk integration mellan städer och landsbygd.

Genom stöd till Aga Khan Foundation Afghanistan, ska den ekonomiska utvecklingen stimuleras genom att öka produktiviteten inom jordbrukssektorn, och öka möjligheterna för hållbar företagsamhet inom förädlingsindustrin.

Sida stödjer MercyCorps i ett projekt som syftar till att minska arbetslösheten bland unga. Projektet erbjuder lärlingsutbildningar i samarbete med företag som sedan erbjuder möjlighet till anställning.

Humanitärt stöd

Afghanistan har under flera decennier varit drabbat av långdragna och komplexa kriser orsakade av både krig och naturkatastrofer. Mer än åtta miljoner människor är i behov av humanitär hjälp i Afghanistan, och en miljon barn är akut undernärda.

Enligt FN:s Humanitarian Needs Overview eskalerade det tidiga 2000-talets lågintensiva konflikt till att sedan 2016 åter vara ett fullskaligt krig. Bara mellan januari och september 2017 tog konflikten 8000 civila liv i landet, vilket är en rekordhög nivå.

Internationella Röda Korset (ICRC) spelar en särskilt viktig roll när så många dör i konflikt, och de får därför resurser från Sida. ICRC arbetar med dialog där de humanitära principerna satts ur spel, förstahjälpen-kurser, hälsoassistans och återförening av familjer på flykt.

Konflikten har lett till att ungefär två miljoner afghaner är på flykt inom landets gränser och utomlands. Dessutom har hundratusentals afghaner tvingats återvända från grannländerna Pakistan och Iran under de senaste åren.

För att nå internflyktingarna och de återvändande flyktingarna kanaliserar Sida humanitärt stöd genom Norwegian Refugee Council (NRC). Stödet fokuserar särskilt på de mest sårbara; ensamstående mammor samt skolflickor från hushåll i extrem fattigdom.

Under 2018 går ungefär två tredjedelar av det svenska humanitära stödet (60 miljoner kronor) till The Afghanistan Humanitarian Fund (AHF) som är en samordnande funktion som underlättar för humanitärt stöd att fördelas snabbt och på rätt sätt, där behoven är som störst. AHF förvaltas av FN-organet UNOCHA som också har finansiering av Sida.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />