Klassrum med flickor i Afghanistan

Makhfi Girls High School i Faizabad, Badakshan, är en av många skolor som får stöd från Sverige genom programmet Education Quality Improvement Program (EQUIP). Genom programmet har skolan fått lab material och ett eget bibliotek. Flickorna räcker upp handen som svar på frågan om de använt sig av det nya biblioteket.

Foto: Lotta Westerberg/Sida

Afghanistan

Vårt arbete i Afghanistan

Uppdaterad: 28 september 2016

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet  i Afghanistan  är att bidra till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt som kommer människor som lever i fattigdom till del. Korruptionsbekämpning och jämställdhetsintegrering genomsyrar allt arbete i Afghanistan. Arbetet präglas också av konfliktkänslighet och utgår från den afghanska regeringens prioriteringar.

Efter Talibanernas fall 2001 har Afghanistan gjort stora framsteg inom utbildnings- och hälsosektorn, infrastruktur, ekonomisk utveckling och återuppbyggandet av politiska och administrativa institutioner  som till stor del förstörts under decennier av krig. Det svenska biståndet har bidragit till utvecklingen där exempelvis antalet barn i skolan har ökat från 1 miljon år 2001 till 8,2 miljoner idag. Att 40 procent är flickor av dessa är flickor är även det ett steg i rätt riktning. Mödra- och barnadödligheten har minskat, även om nivåerna är fortsatt höga. Sveriges bistånd har även bidragit till ökad respekt för mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och kvinnors deltagande i politiken och i samhället i stort.

Trots dessa framsteg har Afghanistan lång väg kvar att gå. Vid en internationell givarkonferens för Afghanistan i Tokyo 2012 åtog sig Sverige ett långsiktigt åtagande som sträcker sig fram till 2024. Sidas arbete styrs av resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 – 2019 och volymen för perioden uppgår till totalt 4,87 miljarder kronor.

Sida arbetar genom Världsbanken, Svenska Afghanistankommittén (SAK), FN-organ, samt internationella och nationella enskilda organisationer. Svenskt utvecklingssamarbete med Afghanistan ska bidra till att människor som lever i fattigdom, särskilt kvinnor och flickor, får förbättrade levnadsförhållanden i ett fredligt och demokratiskt samhälle. Sverige verkar för ökad respekt för mänskliga rättigheter och en demokratisk samhällsutveckling, jämställdhet, utbildning och en ekonomisk utveckling som skapar försörjningsmöjligheter för fattiga människor. Den pågående konflikten i landet har skapat många internflyktingar. Därför har Sida också ett omfattande humanitärt bistånd till Afghanistan.

Sida ska stärka och fokusera dialogen, både på hemmaplan och i Afghanistan, kring mänskliga rättigheter och jämställdhet, särskilt kvinnors, flickors och pojkars möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt att främja kvinnor och mäns lika deltagande i den sociala och politiska utvecklingen. Sida arbetar också med ett tydligt konfliktperspektiv samt med anti-korruption. Korruptionen hindrar en demokratisk utveckling och korruptionsbekämpning genomsyrar därför alla de svenskstödda insatserna.

Fokus på mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling

Situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig och bland annat kopplad till det svåra säkerhetsläget, avsaknaden av ett fungerande rättssystem och den svaga statsförvaltningen.

Därför ska Sveriges bistånd också bidra till stärkt demokratisk statsbyggnad som kan leverera grundläggande samhällstjänster som till exempel utbildning eller hälso- och sjukvård, men också ge möjligheter till öppenhet och ansvarsutkrävande av ansvariga myndigheter. På så sätt ska förtroendet för statsapparaten öka och därmed bidra till en fredlig och hållbar utveckling. För att stödja en demokratisk samhällsutveckling stödjer Sida insatser via Världsbankens fond för återuppbyggnad (ARTF) som bidrar till att demokratisera, stärka och effektivisera den afghanska förvaltningen. Ungefär 40 procent av Sidas bistånd till Afghanistan, 280 miljoner kronor, är öronmärkta för denna fond och Sverige är därmed den tionde största internationella givaren till fonden.

Sverige verkar också för att stärka civilsamhällets kapacitet och roll i inom mänskliga rättigheter och demokrati. Till exempel stödjer Sida förändringsaktörer såsom Integrity Watch Afghanistan som arbetar med ansvarsutkrävande gentemot staten samt bidrar i kampen mot korruption.

Sida bidrar också till uppbyggandet av Afghanistans oberoende valkommission  genom FN-organet UNDP ELECT. Det långsiktiga stödet är inriktat på kapacitetsutveckling, reformer av lagar, utformandet av röstregister och att verka för ett demokratiskt deltagande. Stöd via organisationen the Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan (FEFA) bidrar Sida ytterligare till att stärka demokratiska institutioner i landet men även till ett stärkt civilsamhälle med förbättrade möjligheter till deltagande.

Fokus på jämställdhet och barn

Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i Sidas utvecklingssamarbete med Afghanistan då långvarig eller fredlig utveckling inte är möjlig om inte både kvinnor och män är delaktiga i samhällsutvecklingen. För att arbeta för ökad jämställdhet samarbetar Sida med FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UNWOMEN, och Women for Afghan Women (WAW). Genom detta samarbete har Sida bidragit till att det finns skydd i form av kvinnohärbärgen upprättade i ett tjugotal provinser. I samband med det ges rättslig hjälp och rehabilitering. WAW erbjuder Women’s Rights Awarness Training Programme och ger vägledning och skydd till kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld. Sida har också varit pådrivande för att den så kallade EVAW-lagen, som ska skydda kvinnor och flickor mot könsrelaterat våld, ska implementeras och inte förändras till det sämre för kvinnor.

Det svenska stödet har bidragit till resultat då det gäller flickor och kvinnors utbildning, skydd för kvinnor, förbättrad mödrahälsovård och kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer. Genom Svenska Afghanistankommitténs program utbildas varje år nya barnmorskor och kvinnliga lärare, vilket har bidragit till säkrare förlossningar och fler flickor i skolan.

Mödradödligheten har de senaste åren gått ned från 1600 till ca 400/per 100 000 födslar och antalet flickor i skolan har ökat från i princip inga till nästan 40 procent procent. Sidas bistånd till Marie Stopes International (MSI) i Afghanistan bidrar till ökande kunskap om reproduktiv hälsa och familjeplanering samt ökande tillgång till deras kliniker och tjänster.

Andelen kvinnor i traditionella byråd, så kallade shuras, är idag nära en tredjedel och Afghanistan har en kvinnlig representation i parlamentet på 27 procent. Även om representation inte alltid innebär verkligt inflytande i beslut är det ett viktigt steg på vägen.

För att stärka afghanska barns rättigheter och skydd arbetar Sida genom Rädda Barnen. Arbetet har som mål att stärka också barnens skydd. I dag flyr allt fler som ett resultat av konflikten. Barnen lämnar landet, ofta ensamma, för svåra och farofyllda resor till Europa, där de åter är sårbara. Rädda Barnens arbete går ut på att arbeta med attitydförändringar och stöd i lokalsamhällena för att barnen inte ska bli utsatta för våld, bli sexuellt utnyttjade eller till att rekryteras som barnsoldater. Barn ska inte tvingas till barnarbete eller barnäktenskap.

För Sida är det viktigt att arbetet med jämställdhet sker från olika håll och på olika nivåer. Därför arbetar Sida dels på policynivå och dels för att stärka krafterna från civilsamhället. Jämställdhetsarbetet genomsyrar samtliga av Sidas biståndsinsatser.

Privatsektorutveckling och infrastruktur

För att människor i Afghanistan ska kunna försörja sig ska Sida stärka det privata näringslivet och bidra till utveckling på landsbygden. Detta samarbetsområde är under fortsatt utveckling och  utgörs i dag framförallt av stöd till utbyggnad och reparation av infrastruktur samt genom stöd för ökade möjligheter till företagande och sysselsättning.

För att öka förutsättningarna till marknadsutveckling men också öka tillgången för lokalbefolkningen till samhällsservice, bidrar Sida till att stödja underhåll och reparation av vägnätet i norra Afghanistan. Stödet till infrastruktur har lett till ett närmande mellan stad och landsbygd och har också skapat sysselsättning genom projektanknutna arbetstillfällen och därmed bidragit till ökade försörjningsmöjligheter för landsbygdsbefolkningen. Inte minst har kvinnor getts förbättrade försörjningsmöjligheter på landsbygden.

Genom SAK (Svenska Afghanistankommittén) bidrar Sidas bistånd till marginaliserade människors möjligheter till självförsörjning på landsbygden, i synnerhet kvinnor. SAK arbetar också med kvinnors ökade inflytande och delaktighet i samhället samt ökad tillgång till utbildning för barn samt hälsovård.

Sida stödjer projektet Road to Jobs(2014-2017)genom ILO (International Labor Organisation), som avser att öka inkomstnivåer och arbetsmöjligheter för fattiga hushåll i norra Afghanistan med särskilt fokus på kvinnor. Programmet ska underlätta för människor att undanröja hinder till självförsörjning och arbetsmarknad för att öka produktiviteten och skapa konkurrenskraft på landsbygd och i städer.

Genom stöd till Aga Khan Foundation Afghanistan, ska privata sektorn och ekonomisk utveckling i landet stimuleras genom att öka produktiviteten inom jordbrukssektorn, och öka möjligheterna för hållbar företagsamhet inom förädlingsindustrin.

Utbildning för fortsatt utveckling

Läskunnigheten bland vuxna över 15 år i Afghanistan ligger på 31 procent– lägre för kvinnor än för män och lägre på landsbygden än i städerna. Fortfarande går 40 procent av barn i skolåldern inte i skolan idag i Afghanistan. Att så få afghaner kan läsa och skriva innebär ett hinder för utvecklingen. Ökad tillgång till primärutbildning av god kvalité är därför prioriterat, vilket bland annat Sidas insatser för att höja kompetensen hos lärarkåren ska bidra till. Bristen på säkerhet är ytterligare ett problem då många elevers rätt till utbildning riskerar att begränsas i och med den väpnade konflikten. Det går fortfarande att se följder av att flickor på 90-talet förbjöds att gå i skolan, inte minst då det fortfarande råder brist på kvinnliga lärare. Sedan 2001 har antalet lärare ökat från 20 000 till 188 000, varav 31 procent är kvinnor.

För att bidra till att barn och ungdomar får gå i skolan samarbetar Sverige med Svenska Afghanistankommittén, UNICEF och Världsbanken. Projekten fokuserar på läskunnighet för unga vuxna, kompetensökande utbildningar, vidareutbildning för lärare, byskolor för barn i avlägsna områden. UNESCO arbetar parallellt med att stärka utbildningsministeriet, både i Kabul och ute i provinserna för att de ska kunna planera bättre så att skola och utbildning når alla afghanska barn.

Via Världsbanken stödjer Sverige regeringens egen förmåga att tillhandahålla undervisning. UNICEF och Svenska Afghanistankommittén arbetar med att öka tillgången till grundutbildning för barn (pojkar och flickor) i de provinser där läskunnigheten är lägst och där det offentliga utbildningssystemet saknas, men också i provinser dit regeringen inte når på grund av konflikten. Sverige är också en av aktörerna som tillsammans med afghanska utbildningsministeriet utvecklar den afghanska nationella utbildnings strategiplanen som ska vägleda landets utbildningsystem .Särskilda insatser görs för att öka flickors möjligheter till utbildning, bland annat genom att utbilda fler kvinnliga lärare. Satsningar görs också för att höja läskunnigheten bland kvinnor och ungdomar. Sida arbetar för att främja läskunnighet genom stöd till UNESCOs alfabetiseringsprogram.

Humanitärt stöd

Afghanistan har under flera decennier varit drabbat av långdragna och komplexa kriser orsakade av både krig och naturkatastrofer med stor humanitär nöd som konsekvens. Med ständiga konflikter och naturkatastrofer har den drabbade befolkningen inte möjlighet att återhämta sig vilken har resulterat i att människorna är enormt sårbara. Det råder stora brister på grundläggande samhällsservice, exempelvis tillgång till sjukvård och rent vatten samt brist på mat och tak över huvudet. I Afghanistan går det 10 000 patienter per medicinsk personal. För kvinnor är siffran hela 30 000 kvinnor per medicinsk personal. Enligt en nationell undersökning 2013 behöver nästan 1,2 miljoner barn under fem år behandlas för akut undernäring årligen. Mer än åtta miljoner människor är i behov av humanitär hjälp i Afghanistan.

Den långdragna konflikten har också lett till att miljontals afghaner flytt sina hem och nu lever som internflyktingar på andra platser i landet eller som flyktingar utomlands. Trots Afghanistans egna svårigheter har landet också varit mottagare av flyktingar från Norra Waziristan  i Pakistan. Sedan juni 2014, till följd av militäroperationen i området, har omkring 225 000 flyktingar från Pakistan sökt skydd i de afghanska provinserna Khost, Kunar och Paktika.

Afghanistan är idag på väg in i en ny flyktingkris nu när relationen till grannlandet Pakistan har försämrats avsevärt. Pakistan har beslutat att skicka tillbaka de ca 3 000 000 afghanska flyktingar som bor i landet innan 31 december 2016. Många av dessa har befunnits sig i Pakistan under en lång tid, vissa sedan före detta Sovjetunionen ockuperade landet på 80-talet. Detta kommer att få enorma humanitära konsekvenser för Afghanistan som måste erbjuda skydd, mat och mediciner i en redan svår situation. Denna situation kommer också att ha en negativ inverkan på det långsiktiga utvecklingssamarbetet.

Sidas humanitära stöd är behovsbaserat och fokuserar på behov som identifierats på årligbasis i den FN-ledda planen för humanitär respons .Sidas humanitära stöd har under 2016 varit riktad mot sektorerna matsäkerhet, nutrition, vatten och sanitet, skydd, hälsa och koordinering genom partnerskap med ICRC, Action Contre la Faim, Svenska Röda Korset, Norska Flyktingrådet, OCHA samt den humanitära landfonden (Common Humanitarian Fund Afghanistan) där Sverige också sitter med i den rådgivande styrgruppen. Sverige har en lång historia av stöd till Afghanistan och fortsätter att vara en av de stora givarna. Sverige är dessutom den andra största givaren till den humanitära landfonden.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />