Barn som läser på dator

Foto: Kristin Hyving

tanzania

Vårt arbete i Tanzania

Uppdaterad: 7 november 2016

Sveriges samarbete med Tanzania ska leda till hållbar tillväxt och fattigdomsminskning, med särskilt fokus på kvinnor, barn och ungdomar. Genom samarbetet hoppas Sida bidra till att minska landets biståndsberoende.

Tanzania är ett av de länder där Sverige länge bedrivit utvecklingssamarbete och under 2013 firades 50 år av samarbete. Den nya resultatstrategin som gäller för landet från 2013 tar sin utgångspunkt i dessa långvariga och goda förbindelser. Ett viktigt mål är att bidra till att successivt minska Tanzanias biståndsberoende. Fokus i strategin ligger på att uppnå konkreta resultat inom följande områden och där kvinnor, barn, ungdomar och entreprenörer utgör huvudsakliga målgrupper:

  1. Fler arbetstillfällen samt utvecklade energi- och jordbruksmarknader
  2. Förbättrad utbildning och ökat företagande
  3. Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens samt ökad kunskap mänskliga rättigheter.

Vidare stöder sedan mer än 30 år Sverige ett omfattande forskingssamarbete mellan Sverige och Tanzania.

Tydliga resultatmål har satts upp inom de tre områdena i strategin. Nedan listas några av dem. 

  • Att minst 300 000 människor ska få tillgång till elektricitet. Framför allt i form av hållbar energi med liten klimatpåverkan samt med förbättrade regelverk för att främja privatsektorinvesteringar i förnybar energi.
  • Att fler pojkar och flickor ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan, bland annat genom att förbättra kvalitén i grund- och gymnasieskolan.
  • Fler unga ska genomgå yrkesutbildning med ambitionen att få minst 10 000 personer i arbete. Sverige ska bl.a. bidra till ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi för att främja innovation och entreprenörskap.
  • Att kvinnor och unga får bättre möjligheter att starta och driva produktiva företag. Här krävs stöd till att kommersialisera idéer samt ökad tillgång till finansiella tjänster, framför allt för kvinnor.
  • Stärkt kapacitet inom det civila samhället att utkräva ansvar och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Sverige har redan tidigare arbetat med frågor som energi, tillväxt, utbildning och mänskliga rättigheter, även om inriktningen på ämnesområden har ändrats. Här listas några av de resultat som uppnåtts genom Sveriges långvariga stöd till Tanzania: 

Energi

På Tanzanias landsbygd är bristande energiförsörjning en stor utmaning för landets fortsatta utveckling. Många fattiga hushåll saknar grundläggande eltillförsel och företagens utveckling begränsas av opålitliga elnät. Sveriges tidigare insatser har stärkt produktions-, distributions- och administrativ kapacitet hos det tanzaniska elbolaget och lett till att fler fattiga på landsbygden fått tillgång till el. Stödet beräknas ha finansierat drygt 8000 anslutningar till hushåll, privata företag samt lokala institutioner på landsbygden sedan 2006.

Det svenska stödet har även bidragit till en ökning av den privata sektorns deltagande i elproduktionen från förnybara källor, bland annat genom ett förbättrat regelverk.

Utbildning och lärande

När ekonomin gick tillbaka på 1990-talet drabbades skolväsendet hårt med följd att andelen läs- och skrivkunniga minskade. De senaste 15 åren har dock en avsevärd förändring skett. Via budgetstöd, projektstöd och programstöd till utbildningssektorn har Sverige deltagit i omstruktureringen av utbildningssystemet. I dag är grundskoleutbildningen gratis och många fler barn går i skola, från knappt 60 procent år 2000 till drygt 95 procent år 2010. Inskrivningen av elever i högre utbildning har även ökat markant och antalet lärosäten har mer än fyrdubblats sedan år 2000.

Samtidigt som många nya grundskolelärare har anställts är lärarbristen och kvalitén på utbildningen ett fortsatt stort problem. Examensresultaten från gymnasiet under 2012 var närmast katastrofala, och mer än 60 procent av eleverna fick inte godkänt (motsvarande siffra från 2011 var 46 procent). Bakom resultatet ligger bland annat en omfattande lärarstrejk och en ny rättningsstandard. 

Samtidigt har svenskt budgetstöd bidragit till att offentliga investeringar i utbildning ökat kraftigt. Ett konkret exempel som stödet bidragit till 2012 är byggandet av 130 nya klassrum för runt 4000 elever på ön Zanzibar.

Tillväxt och jobb

Den ekonomiska tillväxten i Tanzania är hög ur ett globalt perspektiv, men trots det har inkomstrelaterad fattigdom bara minskat marginellt under 2000-talet och investeringsklimatet har inte förbättrats nämnvärt. Det svenska stödet för att stärka den privata sektorn och skapa fler arbetstillfällen för fattiga människor har det senaste året (2013) bland annat bidragit till att 1,1 miljoner människor, (varav 56 procent kvinnor) fått tillgång till finansiella tjänster. Det är en ökning med 166,000 jämfört med året innan. Dessutom har kredit- och sparvolymen hos mikrofinansiärer ökat.

Stöd till den biståndsfinansierade organisationen Trade Mark East Africa (med syftet att öka välståndet i Östafrika genom handel) har bidragit till ökad konkurrenskraftig handel för Tanzania, bland annat genom etablering av effektivare gränsposteringar, fyra stycken s.k. One-Stop-Border-Posts. Dessa ska förenkla gränspasseringarna för människor och varor, vilket underlättar den regionala handeln. Initiativet bygger på samarbete mellan de fem grannländerna.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Det svenska stödet har bidragit till en starkare opinionsbildning om mänskliga rättigheter från det civila samhället. Flera av Sveriges partnerorganisationer har spelat nyckelroller för att öka det folkliga deltagandet i processen kring att ta fram en ny konstitution i landet.

Stödet till Legal and Human Rights Centre (LHRC) har även bidragit till att 15 500 personer i hela landet har fått tillgång till juridisk rådgivning och rättshjälp, främst rörande markägande och anställningar. 1500 av dessa insatser har särskilt riktat sig till kvinnor och barn. Varje månad har dessutom 100 övergrepp mot mänskliga rättigheter rapporterats, sammanställts och följts upp. 

Forskning och Universitet

Sida har stött Tanzanias forskningsinstitutioner i över 30 år med syftet att Tanzania på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom egna prioriterade områden, vilket ska bidra till utveckling och tillväxt. Svenskt stöd har bidragit till att landets analytiska förmåga långsamt förbättras, med stärkt budget och erkända forskningspublikationer. Över 90 procent av de forskare som hittills utbildats inom det svenskfinansierade programmet har stannat kvar i landet.

Generellt budgetstöd och resultatkontrakt

Sverige har stöttat Tanzanias utveckling genom generellt budgetstöd direkt via Tanzanias statsbudget, där en överenskommelse med landets regering om att kontinuerligt granska resultaten av genomförandet av strategin för fattigdomsminskning varit avgörande. Det har bland annat bidragit till att Tanzanias system för offentlig finansiell styrning har stärkts, att fler flickor och pojkar avslutar sin grundskoleutbildning samt till förbättrad infrastruktur. För närvarande utgår inget budgetstöd till Tanzania från Sverige. 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />