Barn som läser på dator

Foto: Kristin Hyving

tanzania

Vårt arbete i Tanzania

Uppdaterad: 6 mars 2018

Det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania ska bidra till en hållbar tillväxt och ge människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig. De främsta målgrupperna är kvinnor, barn och ungdomar. 

Tanzania har under flera år varit en av de främsta mottagarna av svenskt bistånd. Med ett nuvarande årligt bidrag på 750–850 miljoner kronor är Sverige bland de större bilaterala givarna till landet. Utvecklingssamarbetet sträcker sig tillbaka till landets självständighet och grundar sig på långsiktiga goda relationer.

Några av målen med utvecklingssamarbetet med Tanzania

  • Att minst 300 000 människor ska få tillgång till elektricitet med fokus på hållbar och förnybar energi
  • Att fler pojkar och flickor ska få grundläggande kunskaper i skolan, bland annat genom att förbättra kvalitén på undervisningen.
  • Fler unga ska gå yrkesutbildning med ambitionen att få minst 10 000 personer i arbete.
  • Att kvinnor och unga får bättre möjligheter att starta och driva företag. Här krävs stöd till att kommersialisera idéer samt ökad tillgång till finansiella tjänster.
  • Stärkt kapacitet inom det civila samhället att utkräva ansvar och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Sveriges utvecklingssamarbete ska också bidra till att minska Tanzanias biståndsberoende.

Energi

Elförsörjningen på Tanzanias landsbygd har stora brister och det hindrar landets utveckling. Många fattiga hushåll saknar elektricitet och företag har svårt att växa eftersom elnätet är opålitligt.

Sida stödjer såväl elproduktion, överföringsledningar och eldistribution som kapacitetsutveckling av myndigheter och elleverantörer och arbetet med att förbättra lagar och förordningar.

Sida har stärkt kapaciteten hos det tanzaniska elbolaget och bidragit till närmare 20 procent av all elektrifiering på den tanzaniska landsbygden.

Sida har också bidragit till att den privata sektorn producerar mer förnybar el och användningen av solenergi har ökat.

Utbildning och lärande

Grundskolan är numera gratis och ett stort antal nya elever från de allra fattigaste familjerna börjat skolan. Mer än 93 procent av alla flickor och pojkar är inskrivna i grundskolan.

Men trots att regeringen har ökat skolbudgeten finns det fortfarande problem med utbildningens kvalitet. Det ökade elevantalet betyder att lärare, klassrum och läroböcker inte räcker till. 20 procent av eleverna i årskurs 4 kan inte läsa och har svårigheter med att skriva och räkna. I snitt slutför bara 15 av 100 barn grundskolan.

Sida stödjer bland annat ett program som ska stärka läs- och mattekunskaperna i årskurs 2, ta fram bättre data och statistik från skolväsendet, och bidra till fler godkända elever.

Tillväxt och jobb

Den ekonomiska tillväxten per capita går långsamt i Tanzania. Andelen fattiga har minskat från 49 procent till 28 procent enligt landets egna definition av fattigdom, men enligt den internationella definitionen ligger den runt 48 procent.

Sida stödjer arbetet med att utveckla jordbruksmarknader och den privata sektorn, via olika tanzaniska organisationer, FN-systemet, challenge funds, civilsamhället och samverkan med näringslivet.

Sida har bland annat bidragit till att fler än två miljoner människor har fått tillgång till finansiella tjänster. Andra insatser har bidragit till att småbönder har ökat sina inkomster och utbildats i hållbara jordbruksmetoder.

Tiotusentals studenter har också deltagit i den entreprenörskapsutbildning som har införts i Tanzania, där FN har certifierat hundratals lärare.

Sociala skyddsnät

Sida stödjer sociala skyddsnät i Tanzania. 1,1 miljon hushåll får kontantstöd vilket har gjort att de har mer mat, bättre hälsa samt att fler barn går i skolan. Personer från 260,000 hushåll har även arbetat i lokala projekt som till exempel vägbyggen och trädplantering. Det ger hushållen en extra inkomst under de svåraste månaderna av året, när jordbruket inte ger någon avkastning.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Efter en stadig förbättring det senaste årtiondet har situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gradvis försvagats de senaste åren. Liksom i många andra afrikanska länder krymper utrymmet för delar av det civila samhället.

Sida stödjer arbetet för pressfrihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Genom samarbeten med strategiska partners inom civilsamhället, FN och statliga institutioner har Sida bidragit till att barns rättigheter, rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa samt jämställdhetsfrågor har förts framåt i den tanzaniska debatten.

Sida stödjer Tanzanias ledande mänskliga rättighetsorganisationer. Deras arbete har bland annat resulterat i regelbundna rapporter om övergrepp mot mänskliga rättigheter samt rättshjälp till de mest utsatta grupperna. Ett antal av Sidas partnerorganisationer har gått i spetsen för att upprätta ett nätverk för barns rättigheter med resultatet att våld och sexuella övergrepp fått mer synlighet.

Sida stödjer också arbetet för att minska våld mot barn och kvinnor. Stödet har bidragit till att det nu finns en rad institutioner som är ansvariga för att skydda och stödja barn.

Forskning och universitet

Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania inleddes 1977. Sedan mitten av 1990-talet har samarbetet varit inriktat på att utveckla forskningskapacitet på universitet. Syftet är att Tanzania på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom egna prioriterade områden.

Forskningen är direkt kopplade till de problem och utmaningar som Tanzania står inför. Sida stödjer bland annat ett program som ger företagskluster stöd och kunskap från forskare.

Det långsiktiga stödet har bland annat gett universiteten tillgång till modern utrustning och digitaliserat administrativa processer.

Resultaten har varit väldigt positiva. Totalt har drygt 300 lektorer från de tanzaniska universiteten fått utbildning på doktorsnivå och över 700 lektorer har genomgått masterutbildning. Många viktiga positioner inom regeringen innehas av personer som har tagit examen med Sida-stöd. 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />