Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas stipendier

Sida finansierar flera stipendier som ska öka kunskapen om låg- och medelinkomstländer samt om utvecklingsfrågor. Under 2022 har vi gjort en översyn av stipendierna. Här berättar vi om framtiden för de olika programmen.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett resestipendium för dig som är student på högskolans grundnivå. Stipendiet ger dig möjlighet att göra fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland om du skriver uppsats eller gör ett examensarbete med inriktning på utvecklingsfrågor.

Sida arbetar med att ta fram ett nytt resestipendium för fältstudier. Det nya programmet kommer att anpassas och få en ännu tydligare koppling till de länder som Sida arbetar med. Första ansökningsdatum till det nya stipendiet blir tidigast i slutet av 2023.

Praktikantprogrammet

Praktikantprogrammet ska stärka partnerskapet mellan organisationer i Sverige och i de länder där Sida arbetar. Sidas strategiska partnerorganisationer från det svenska civila samhället har kunnat söka pengar för att praktikanter ska bidra till deras verksamhet i Sidas samarbetsländer.

Praktikantprogrammet är pausat tills vidare, medan Sida ser över möjligheten att justera det så att det tydligare bidrar till utvecklingsresultat i våra samarbetsländer. Det är ännu inte beslutat ifall programmet kommer att återupptas.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter inom högs

kolan. Det gör det möjligt för svenska lärare och studenter att studera och arbeta utomlands, och för lärare och studenter i låg- och medelinkomstländer att komma till Sverige. Syftet är att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Programmets sista ansökningsomgång var under 2022 och det avslutas nu. Orsaken är att det inte uppfyller de internationella kriterierna för utvecklingssamarbete.

Journaliststipendier

Sida erbjuder även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingssamarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka låg- och medelinkomstländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet, för att uppmuntra rapportering om och granskning av biståndet. Varje stipendium uppgår till högst 45 000 kronor och söks genom Hiertanämnden.

Uppdaterad: May 8, 2023