Kvinnor demonstrerar med ett plakat märkt: "protect us from rape".

Fotograf Maria Selin / Embassy of Sweden in ZImbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

Zimbabwes kvinnor och flickor får kämpa för sina grundläggande rättigheter värje dag. Trots framsteg, har landet fortfarande en mandsdominerad kultur där övergrepp och våld mot flickor och kvinnor sker dagligen. Därför stödjer Sida lokala partners arbete med att stärka de mänskliga rättighetena för unga kvinnor och män.

Två kvinnor pumpar vatten från en kran på landsbygden i Zimbabwe.

Fotograf Wonder Jekemu / Embassy of Sweden in ZImbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

På landsbygden i Zimbabwe, där traditionella jämnställdhetsmönster är starkare, marginaliseras ofta kvinnor. Genom lokala partners hjälper Sida till att säkra kvinnors tillgång till olika sociala tjänster – som vatten & sanitet, planteringsstöd och liknande.

Zimbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

Uppdaterad: 25 maj 2018

Efter Zimbabwes självständighet 1980 inleddes ett omfattande biståndssamarbete för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen, bland annat inom utbildning och hälsovård.

Budgeten för Sidas biståndsstrategi för Zimbabwe uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor för 2017-2021.

Sverige ger inget stöd direkt till den zimbabwiska staten, utan allt stöd går genom civilsamhällets organisationer eller genom multilaterala aktörer som exempelvis FN och Världsbanken. Att stödja civilsamhället är ett effektivt sätt att nå ut till invånare i hela landet, då många av dessa organisationer jobbar på gräsrotsnivå i Zimbabwe.

Mänskliga rättigheter

Brist på demokrati och mänskliga rättigheter i Zimbabwe är en bidragande orsak till att en stor andel av befolkningen fortfarande lever i fattigdom och social utsatthet. Under de senaste åren har utrymmet för människorättsorganisationer att agera krympt, samtidigt som antalet kränkningar av mänskliga rättigheter har ökat. År 2017 avgick Zimbabwes tidigare president, Robert Mugabe, efter 37 år vid makten. Förhoppningar finns att maktskiftet kan leda till ett mer öppet klimat för människorättsorganisationer och ökad respekt för mänskliga rättigheter i landet.

Svenskt stöd till mänskliga rättigheter, demokrati, rättstatens principer och jämställdhet

Raoul Wallenberginstitutet: Samarbetet syftar till att bidra till att de konstitutionella rättigheterna i Zimbabwe efterlevs och att de följer internationella principer och riktlinjer för mänskliga rättigheter.

Zimbabwe Support Support Network (ZESN): Fungerar som stödfunktion vid val och arbetar med valobservation och för att sprida kunskap och medvetande bland röstberättigande medborgare. Sverige stödjer detta nätverk för att bidra till att stärka demokratin i Zimbabwe.

Legal Resources Foundation: Arbetar för att stärka zimbabwiernas förmåga att försvara sina juridiska och mänskliga rättigheter, och att öka medborgarnas förtroende för rättsstatsprincipen i Zimbabwe.

UNFPA: Programmet handlar om att bygga kapacitet och kunskap om könsrelaterat våld, och för att öka möjligheterna för utsatta kvinnor att få hjälp.

Jämlik hälsa

Fram till mitten av 1990-talet hade Zimbabwe ett av de bästa primärsjukvårdssystemen i Afrika söder om Sahara. Efter millennieskiftet utsattes dock landets vårdsystem för extrema påfrestningar på grund av politiska oroligheter i Zimbabwe och en försämrad ekonomi, vilket har resulterat i stora försämringar inom hälsosektorn.

Svenskt stöd inom hälsa

Health Development Fund: En fond med flera olika givare som administreras och vars aktiviteter genomförs av FN-organen UNICEF och UNFPA. Syftet är att förbättra kvalitén och allas lika rätt till tillgång till sjukvård. Särskild tonvikt ligger på mödra- och barnhälsa, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

UNICEF Child Protection Fund: Driver ett rikstäckande program för att skydda utsatta barn, där Sverige är en av de största givarna. Programmet arbetar med att stärka de lokala myndigheternas kapacitet att registrera anmälningar om våld mot barn, samt ge ut så kallade socialbidrag till behövande familjer. Stödet bidrar till både bättre hälsa för barn samt en förbättrad ekonomi för utsatta hushåll.

Försörjning och miljö

Zimbabwe är drabbat av många och svåra miljöproblem, som till exempel erosion, avskogning, luft- och vattenföroreningar, förlust av biologisk mångfald och avfallshanteringsproblem. Miljöproblemen slår hårdast mot samhällets mest sårbara, precis som att det också är de som drabbas mest och värst av landets instabila och svaga ekonomi.

Sverige stödjer projekt som arbetar för att öka kunskapen kring klimatförändringar och miljömedvetenhet i landet. Detta görs genom stöd till civilsamhället och multilaterala organisationer, samt i samarbete med privat och finansiell sektor, för att de i sin tur ska kunna driva miljöarbetet framåt inom sina verksamheter. Fokus är också på att stärka enskilda individer genom utbildning och ekonomiskt stöd för att utveckla mer miljö- och klimatanpassade försörjningsmöjligheter.

Svenskt stöd inom försörjning och miljö

Zimbabwe Resilience Building Fund: Drivs av UNDP, och Sverige är en av dess många givare. Fonden används till projekt som syftar till att stärka lokalsamhällens motståndskraft mot till exempel naturkatastrofer och effekter av klimatförändringar.

UNICEF Green Innovations Hub: Riktar sig särskilt mot unga och kvinnor för att uppmuntra till ett tydligt miljötänk inom entreprenörskap och uppfinningar, samt för att stärka deras socioekonomiska situation. Detta görs främst genom utbildning, praktik och ekonomiskt stöd i form av bidrag till deltagarna.

ILO Green EnterPRIZE: Syftet är att förbättra miljömedvetenheten hos företag, förstärka deras miljöpolicys och skapa fler så kallade gröna jobb främst för unga och kvinnor. Programmet fokuserar därför på kompetensutbildning inom miljöfrågor kopplat till olika verksamhetsområden.

Barclays Loan Portfolio Guarantee: Erbjuder lån och stöd till små- och medelstora företag som drivs av kvinnor och unga (18-35 år).


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />