Kvinnor demonstrerar med ett plakat märkt: "protect us from rape".

Fotograf Maria Selin / Embassy of Sweden in ZImbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

Zimbabwes kvinnor och flickor får kämpa för sina grundläggande rättigheter värje dag. Trots framsteg, har landet fortfarande en mandsdominerad kultur där övergrepp och våld mot flickor och kvinnor sker dagligen. Därför stödjer Sida lokala partners arbete med att stärka de mänskliga rättighetena för unga kvinnor och män.

Två kvinnor pumpar vatten från en kran på landsbygden i Zimbabwe.

Fotograf Wonder Jekemu / Embassy of Sweden in ZImbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

På landsbygden i Zimbabwe, där traditionella jämnställdhetsmönster är starkare, marginaliseras ofta kvinnor. Genom lokala partners hjälper Sida till att säkra kvinnors tillgång till olika sociala tjänster – som vatten & sanitet, planteringsstöd och liknande.

Zimbabwe

Vårt arbete i Zimbabwe

Uppdaterad: 25 januari 2016

Sedan 2001 har det inte varit möjligt att ge bistånd genom den zimbabwiska regeringen. Men befolkningens behov av hjälp är stort. Vi arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter samt utsatta gruppers tillgång till social service genom enskilda organisationer och multilaterala kanaler såsom UNICEF, UNFPA, UNWOMEN, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Zimbabwe har en bakgrund i det stöd som Sverige gav till befrielserörelserna i kampen för majoritetsstyre och nationell självständighet. Efter självständigheten 1980 inleddes ett omfattande biståndssamarbete för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen, bland annat inom utbildning och hälsovård.

När den zimbabwiska regeringen 2000 tog till brutalt våld och valfusk för att säkra sin makt och allvarligt bröt mot de mänskliga rättigheterna vid genomförandet av en jordreform avbröt Sverige sitt bilaterala bistånd till landet. Ungefär hälften av det svenska biståndet kanaliseras sedan dess genom multilaterala organisationer. Den andra hälften av biståndet går till organisationer inom det civila samhället.

Idag är Zimbabwes ekonomi i en svår kris. Arbetslösheten är mycket omfattande och den informella sektorn utgör närapå hälften av ekonomin. Fattigdomen är fortsatt hög och enligt FN:s senaste uppskattning lever 62,6 % av befolkningen i fattigdom. Även hiv/aids har drabbat landet hårt, och 16,7 % av befolkningen beräknas vara smittade.

Svenskt bistånd fokuserar framförallt på mer långsiktiga program med fokus på att förbättra den sociala situationen för kvinnor och barn och stötta den demokratiska utvecklingen och arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Behovet av humanitärt stöd ökar dock återigen på grund av den ekonomiska krisen och utbredd torka som slår hårt mod livsmedelsproduktionen.

Ökad tillgång till grundläggande social service

För att stärka den sociala sektorn i landet bidrar Sverige tillsammans med andra givare till UNICEF:s program för att förbättra undervisnings- och hälsosystemen och för att nå utsatta barn. Vi bidrar också till ett program genom UNFPA för sexuell och reproduktiv hälsa och för att bekämpa hiv och aids. Utanför FN-systemet stödjer vi också den lokala organisationen SAFAIDS som arbetar med sexuell- och reproduktiv hälsa genom att främja attitydförändringar hos pojkar och män.

Genom stödet till UNICEF har tillgången till gratis mödra- och barnhälsovård ökat och mödradödligheten har minskat. Att Sverige tillsammans med andragivare stöttat UNICEF att öka tillgången till läkare, barnmorskor, utrustning och mediciner har bidragit till förbättringar av landets sjukvård. Sverige har också genom sitt stöd stöttat flickor och kvinnor som varit utsatta för könsrelaterat våld genom att ge dem tillgång till rättshjälp, skyddat boende och rådgivning.

Både hälso- och utbildningssystemet i Zimbabwe är till stor del finansierat av bistånd. På grund av landets svaga ekonomiska utveckling är det svårt att se en förstärkt nationell finansiering inom den närmsta framtiden.  

Demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, fristående media och jämställdhet

Sedan valet 2013, när president Mugabe valdes om och bildade majoritetsregering har partiet tagit ett allt hårdare tag om makten och oppositionen och det civila samhället har försvagats. Sverige arbetar därför på flera olika nivåer för att stötta en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämställdhet i landet. Bland annat stödjer vi genom UNDP det zimbabwiska parlamentet för att främja dess oberoende roll från regeringen. De enskilda organisationerna är också väldigt viktiga för att försvara de mänskliga rättigheterna i Zimbabwe. De håller ett vakande öga på regimen, rapporterar om övergrepp och trycker på för att främja en demokratisk kultur. Den svenskstödda organisationen ZESN har spelat en viktig roll som oberoende observatör av val och opinionsbildare för valreformer i Zimbabwe. Sverige arbetar också för att stärka mediasektorn och för att minska förekomsten av korruption.

Ett av Sidas främsta fokusområden är jämställdhet och i Zimbabwe har vi bland annat ett omfattande stöd till ett jämställdhetsprogram via UNWOMEN som arbetar med jämställdhet både på gräsrotsnivå samt genom politiskt påverkansarbete. Sveriges stöd till civilsamhällesorganisationer har också bidragit till att flertalet lokala myndigheter nu har jämställdhetsplaner och inkluderar ett jämställdhetsperspektiv i sina budgetar.

Stöd genom multilaterala organisationer till regeringsledda reformprogram

För att stötta den nationella utvecklingsplanen samt stärka landets institutioner har Sverige under de senaste åren ökat stödet till regeringsledda reformer och projekt som är nödvändiga för att stärka demokratin och förbättra den sociala och ekonomiska situationen. Exempelvis har vi via FN-organ och multilaterala banker stött landets grundlagsreform, folkräkning, kapacitetsutveckling av valkommissionen och förberedelser inför en reformering av det finansiella styrsystemet. Vi stödjer dessutom pågående projekt för att förbättra el- och vattenförsörjningen för fattiga människor och har precis inlett ett stöd via Världsbanken som syftar till att förbättra transparens och ansvarsutkrävande i det finansiella systemet. Än idag kanaliseras däremot inget svenskt bistånd genom staten, även om givarsamfundet nu förbereder sig för en mer normaliserad relation med den zimbabwiska staten.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />