Räkenskaperna gås igenom i ett mikrofinansprojekt i Bangladesh.

Räkenskaperna gås igenom i ett mikrofinansprojekt i Bangladesh.

Foto: Anders Gunnartz

Sidas budget

Publicerad: 24 juni 2009 Uppdaterad: 22 september 2016

Sveriges bistånd finansieras genom skatteinkomster. 2016 hanterar Sida 30,2 miljarder kronor, där 11,2 miljarder är pengar som vi hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning för men som Regeringskansliet beslutat om och följer upp resultaten för. 

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten, och därmed också om utgifterna för internationellt bistånd. Regeringen beslutar sedan om hur mycket pengar Sida får disponera. 

Av medlen till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 2016 om 32,4 miljarder kronor hanterar Sida 30,2 miljarder kronor. Av detta belopp avser cirka 11,2 miljarder kronor medel som Regeringskansliet beslutar och följer upp resultaten av, men där Sida hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning. Till följd av ökade kostnader för flyktingmottagning sker dock avräkningar på biståndsramen, vilket enligt regleringsbrevet för 2016 innebär begränsningar i Sidas dispositionsrätt uppgående till totalt cirka 1,8 miljarder kronor. Begränsningar gäller även för de anslagsposter som Regeringskansliet beslutar om. I vårbudgeten för 2016 gjordes neddragningar på 3,9 miljarder kronor.

Inför 2017 föreslås Biståndsbudgeten (Utgiftsområde 7) uppgå till 35 miljarder kronor.  

I regleringsbrevet anger regeringen hur stor del av anslagen Sida får använda och villkoren för användningen. Regleringsbrevet omfattar i förekommande fall även mål, krav på återrapportering och särskilda uppdrag. Regleringsbrevet innehåller regeringens årliga ekonomiska styrning av Sida, som kompletterar den mer långsiktiga styrningen enligt Sidas instruktion.

Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Biståndet omfattar åtta tematiska områden:

  • Miljö och klimat
  • Jämställdhet
  • Fredliga samhällen och frihet från våld
  • Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer
  • Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, inklusive sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
  • Hälsa
  • Utbildning och forskning
  • Humanitärt bistånd

Så granskas Sida

Det är viktigt att kontrollera hur skattemedel används i arbetet mot fattigdomen. Det är också angeläget att kontrollera att de insatser som Sida finansierar håller hög kvalitet och ger resultat. Det är såväl Sidas som samarbetsländernas och samarbetsparternas ansvar att rapportera på vilket sätt resurserna används och vilka resultat som uppnås.

Sida leds av en styrelse. Styrelsen är Internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionen ska bedriva en organisatorisk och, i förhållande till den verksamhet som granskas, oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet. Internrevisionen är administrativt placerad direkt under generaldirektören.

Riksrevisionen, som utgör en del av riksdagens kontrollmakt, granskar Sida. Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar används till och hur effektivt de används. Genom oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. Riksrevisionens genomförde under 2016 en gransking av hur regeringen, UD och Sida hanterar en osäker finansiering av biståndet.

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA,har till uppgift att beställa, sammanställa, genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet. EBA har en oberoende ställning i relation till det den granskar och svarar självständigt för relevans och kvalitet i de rapporter den väljer att publicera.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän