Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokratin i världen är på tillbakagång och det begränsar både människors inflytande över politiska beslut som makten över sina egna liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokrati och mänskliga rättigheter begränsas.

Så går utvecklingen framåt

Människors protester har gett resultat

Civilsamhället har blivit starkare på flera håll. Människors protester har gett resultat. Sudan har gjort en övergång från diktatur till demokrati och civilt styre – tack vare folkets protester. Sociala medier och tillgång till internet underlättar för det civila samhället att gå samman. I länder som Colombia, Chile, Irak, Vitryssland och Myanmar har folkliga protester och krav på mänskliga rättigheter mötts av hårt motstånd och få eftergifter från staten.

Försiktiga demokratiska framsteg

Flera länder har tagit kliv mot stärkt demokrati även om demokratiutrymmet i världen minskar i stort. Etiopien och Sudan har tidvis ingett hopp om demokratisk utveckling. President Biden har tydligt meddelat att USA återigen kommer att arbeta för stärkt demokrati både i USA och i andra länder.

Många utmaningar kvarstår

15 år

i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än där den gått framåt.

Fortsatt tillbakagång för demokratin

Inte sedan 1990 har nivån av demokrati i världen varit så låg som nu och fortsätter krympa till följd av pandemin. Fler länder än på 30 år styrs av auktoritära ledare som har stärkt sin makt och begränsar människors rättigheter. Val har skjutits upp i drygt 70 länder under 2020, och internet stängdes ner på många håll, vilket gjort det svårare att sprida och ta del av information och åsikter.

Kvinnors rättigheter åsidosätts

2,5 miljarder flickor och kvinnor världen över påverkas av diskriminerande lagar. De har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar. Flickor och kvinnor kan ha svårare att skaffa ett pass, ärva eller att få bestämma om och vem de vill gifta sig med.

Berättelser om biståndet

"Omöjligt att leva öppet som hbtqi-person i Ukraina"

Hbtqi-personer löper i många länder en stor risk att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Sida stödjer ett nätverk av organisationer i Östeuropa, som tack vare gemensamma ansträngningar gjort framsteg i kampen för hbtqi-personers rättigheter.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokrati är en nyckel i kampen mot fattigdom. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. De utgår från den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan där de förbinder sig att respektera och skydda människors rättigheter.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är de områden som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet.

Demokratisk förändring måste alltid utgå från viljan hos människorna själva i det samhälle som är under förändring. Demokratistöd kräver ett nära samarbete med lokala organisationer. Det är alltid människorna som lever, bor och arbetar i landet eller regionen som har bäst kunskap och viktigast erfarenheter.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter på FN:s webbplats

Demokratisk utveckling och medborgarnas inflytande

Varje år sedan 2006 har fler länder gått bakåt i sin demokratiska utveckling, jämfört med antalet länder som blivit mer demokratiska. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare. I många länder har medborgarna liten eller ingen möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är ofta underrepresenterade i politiken.

Ökar kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentariker är kvinnor. Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Domstol för könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld är det vanligast förekommande brotten i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn. Via bland annat Kvinna till Kvinna; UN Women, Unicef och Action Aid stödjer Sida insatser som förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld (Court E) och genom stödcentra runt om i landet kan brottsoffer träffa polisutredare och få medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Välfungerande samhällsinstitutioner och anti-korruption

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att tillämpa lagar i praktiken och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när de offentliga institutioner som arbetar med exempelvis rättsväsende, hälso- och sjukvård och utbildning är svaga.

Svenska myndigheter stärker aktörer i andra länder

Länder som inte får in tillräckligt med skatt får svårt att bedriva en fungerande välfärd. Flera svenska myndigheter samarbetar med aktörer i Sidas samarbetsländer, bland annat för att stärka skattesystem, riksrevisioner och klimat- och miljömyndigheter. Några exempel är stödet till riksrevisionerna i Zambia och Mocambique samt en skattereform i Bosnien-Hercegovina.

Fler korruptionsfall anmäls i Sydostasien

För att fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver korruption bekämpas. I flera länder i Sydostasien har allmänheten fått en högre tillit till myndigheter som arbetar med antikorruption. Det sker genom att olika aktörer, bland annat korruptionsutredare, får ta del av exempelvis workshoppar, rådgivning och fältbaserade mentorsprogram. Insatsen har ökat allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter och det är många fler korruptionsfall som anmäls i regionen.

Ett starkt civilsamhälle

Det civila samhället – människor och organisationer utanför myndigheterna – har fått det svårare att utföra sitt arbete på många håll, inte minst de som arbetar för jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter och för miljö- och landrättigheter. Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld.

Direkt stöd till civilsamhälleorganisationer

Civilsamhällesorganisationer begränsas från att verka i fler än hälften av världens länder – det kan handla om hot, påtryckningar och lagar som är begränsande. Sida arbetar för att stärka organisationer i civilsamhället och för att möjliggöra ett livskraftigt civilsamhälle i många länder.

Skydd av människorättsförsvarare

Hoten mot miljö- och markförsvarare ökar. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor. Sida stödjer FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som stärker skyddet för människorättsförsvarare i många länder, bland annat i Guatemala och Kambodja.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters webbplats

Yttrandefrihet och oberoende media

Yttrandefriheten har minskat i alla världens regioner sedan mitten av 00-talet. Friheten på internet minskar då politiska ledare övervakar människors kommunikation. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Nedstängningarna under Covid-19-pandemins har förvärrat situationen ytterligare.

Säkerhet för journalister

Afghanistan och Syrien är två av de farligaste länderna i världen för journalister. I Afghanistan stödjer Sida International Media Support (IMS) som bland annat motverkar hot och våld mot journalister och erbjuder akut hjälp. I Syrien arbetar IMS och Free Press Unlimited med att öka säkerheten för journalister och att utveckla en mer oberoende media.

Mot diskriminering och för barns rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de människor som lever i extrem fattig­dom i världen är barn. Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld.

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år. I Bangladesh arbetar Plan International, genom stöd från Sida, med att minska antalet barnäktenskap, bland annat genom att anordna ungdomsgrupper och engagera pappor i arbetet för jämställdhet.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Respekt för hbtqi-personers rättigheter

I runt 70 länder i världen är samkönat sex olagligt. Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Under 2019 betalade Sida ut 7 miljarder kronor i stöd till insatser inom området demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det motsvarar drygt en fjärdedel av Sidas totala utbetalningar.

Uppdaterad: 2 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning