Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokratin i världen är på tillbakagång. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina egna liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och mänskliga rättigheter begränsas.

Så går utvecklingen framåt

Människors protester är viktiga

Proteströrelser mot diktatur och orättvisor har avtagit som en följd av pandemin. Det gör dem inte mindre viktiga. I Sudan försöker civilsamhället påverka makthavare att fullfölja övergången från diktatur till demokrati och civilt styre.

Små demokratiska framsteg

Demokratiutrymmet i världen minskar men det finns länder som tagit små steg mot en demokratisk utveckling. I Zambia har ett fredligt och demokratiskt presidentval förbättrat förutsättningarna för en demokratisk utveckling.

Många utmaningar kvarstår

15 år

i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än där den gått framåt.

Fortsatt tillbakagång för demokratin

Fler länder än på 30 år styrs av auktoritära ledare. Pandemin sköt upp val i drygt 70 länder och internet stängdes ner på många håll. I Colombia, Chile, Irak, Belarus och Myanmar har staten mött folkliga protester och krav på mänskliga rättigheter med hårt motstånd och få eftergifter.

Kvinnor diskrimineras

2,5 miljarder kvinnor drabbas av diskriminerande lagar och har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar. Flickor och kvinnor kan ha svårare att skaffa ett pass, ärva eller att få bestämma om och vem de ska gifta sig med.

Berättelser om biståndet

Proscardness Mwiinga

Hon vill öka makten för unga i Zambia

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom ledarskapsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Tonårspojke i huvtröja.

Färre tonåringar i Albanien bakom lås och bom

Albanien vill inte att barn och unga ska behöva sitta i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen.

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokrati är en nyckel i kampen mot fattigdom. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen och utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är de områden som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet.

Demokratisk förändring måste alltid utgå ifrån människorna som lever, bor och arbetar i landet eller regionen. Det är de som har bäst kunskap och viktigast erfarenheter. Alla Sidas insatser inom demokrat sker i nära samarbete med lokala organisationer.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter på FN:s webbplats

Demokratisk utveckling och medborgarnas inflytande

Sedan 2006 går utvecklingen för mänskliga rättigheter bakåt i fler länder än den går framåt. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare. I många länder har medborgarna liten eller ingen möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är ofta underrepresenterade i politiken.

Ökar kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentariker är kvinnor. Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Domstol för könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld är det vanligast brottet i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn. Kvinna till Kvinna; UN Women, Unicef och Action Aid förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld (Court E) och genom stödcentra där brottsoffer träffar polisutredare och får medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Stärkt politiskt deltagande

Politiska partier är viktiga för världens utveckling. De omvandlar idéer till politik, kritiserar och presenterar politiska alternativ. När demokratin minskar får oppositionspolitiker allt mindre utrymme att påverka och ställa makthavare till svars. Det är vanligt med diskriminering, trakasserier och våld. I samarbete med partianknutna organisationer arbetar Sida för att till exempel stärka ungdomars och kvinnors politiska inflytande och främja erfarenhetsutbyte mellan partier.

Stärker ungas röster i 16 afrikanska länder

Unga och kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland politiker i många av Sidas samarbetsländer. Sida stödjer Program for Young Politicians in Africa (PYPA), ett regionalt ledarskapsprogram för unga politiker som representerar olika partier i 16 afrikanska länder.

Deltagarna utvecklas i ledarskap, planering och att driva sakfrågor vilket leder till ökat inflytande i ungdomsförbundet och moderpartiet, framför allt inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och ökad demokrati. Programmet har lett till att flera deltagare fått tunga partiuppdrag; röstats in som ledamöter i sina partiers styrelser eller valts in i parlament eller blivit borgmästare.

Projektet är ett samarbete mellan lokala organisationer och fyra svenska partiknutna organisationer; Centerpartiets internationella stiftelse (CIS), Green Forum och Olof Palmes Internationella Center (OPC) och Kristdemokratiskt internationellt center, som även samordnar programmet.

Om PYPA på Kristdemokratiskt Internationellt Centers (KIC Swedens) webbplats

Program för politiskt aktiva unga och kvinnor i Latinamerika

Kvinnor och unga i Latinamerika är underrepresenterade i politiken. Sida stödjer programmet Political Party Affiliated Organizations Latin America Programme (PAOLA) i elva latinamerikanska länder. Genom programmet har flera tusen unga män och kvinnor sedan 2019 blivit mer inflytelserika i politiken. I Brasilien lyckades exempelvis en deltagare att som första svarta unga kvinna bli vald till kommunfullmäktige och en annan deltagare blev ordförande för ett nationellt ungdomsråd. Programmet är ett samarbete mellan Olof Palmes internationella center (OPC), Swedish International Liberal Center (SILC) och Kristdemokratiskt internationellt center (KIC).

Olof Palmes Internationella Center

Lokal krishantering stärks i Palestina

Kvinnor i Palestina har inte samma möjligheter som män att vara  aktiva inom lokal krishantering. Kvinnors delaktighet i krishantering stärks genom ett samarbete mellan Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) och Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD). Arbetet synliggör kvinnors rättigheter och behov och ökar förutsättningar för att de ska tillgodoses. Det görs bland annat genom att ändra attityder till kvinnors politiska delaktighet och utveckla kvinnors och ungas kunskap om sina politiska rättigheter och om ledarskap.

Om programmet på Centerpartiets internationella stiftelses webbplats

Välfungerande samhällsinstitutioner och anti-korruption

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att tillämpa lagar i praktiken och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när de offentliga institutioner som arbetar med exempelvis rättsväsende, hälso- och sjukvård och utbildning är svaga.

Svenska myndigheter stärker aktörer i andra länder

Länder som inte får in tillräckligt med skatt får svårt att bedriva en fungerande välfärd. Flera svenska myndigheter samarbetar med aktörer i Sidas samarbetsländer, bland annat för att stärka skattesystem, riksrevisioner och klimat- och miljömyndigheter. Några exempel är stödet till riksrevisionerna i Zambia och Mocambique samt en skattereform i Bosnien-Hercegovina.

Fler korruptionsfall anmäls i Sydostasien

För att fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver korruption bekämpas. I flera länder i Sydostasien har allmänheten fått en högre tillit till myndigheter som arbetar med antikorruption. Det sker genom att olika aktörer, bland annat korruptionsutredare, får ta del av exempelvis workshoppar, rådgivning och fältbaserade mentorsprogram. Insatsen har ökat allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter och det är många fler korruptionsfall som anmäls i regionen.

Ett starkt civilsamhälle

Det civila samhället – människor och organisationer utanför myndigheterna – har fått det svårare att utföra sitt arbete på många håll, inte minst de som arbetar för jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter och för miljö- och landrättigheter. Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld.

Direkt stöd till civilsamhälleorganisationer

Civilsamhällesorganisationer begränsas från att verka i fler än hälften av världens länder – det kan handla om hot, påtryckningar och lagar som är begränsande. Sida arbetar för att stärka organisationer i civilsamhället och för att möjliggöra ett livskraftigt civilsamhälle i många länder.

Skydd av människorättsförsvarare

Hoten mot miljö- och markförsvarare ökar. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor. Sida stödjer FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som stärker skyddet för människorättsförsvarare i många länder, bland annat i Guatemala och Kambodja.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters webbplats

Yttrandefrihet och oberoende media

Yttrandefriheten har minskat i alla världens regioner sedan mitten av 00-talet. Friheten på internet minskar då politiska ledare övervakar människors kommunikation. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Nedstängningarna under Covid-19-pandemins har förvärrat situationen ytterligare.

Säkerhet för journalister

Afghanistan och Syrien är två av de farligaste länderna i världen för journalister. I Afghanistan stödjer Sida International Media Support (IMS) som bland annat motverkar hot och våld mot journalister och erbjuder akut hjälp. I Syrien arbetar IMS och Free Press Unlimited med att öka säkerheten för journalister och att utveckla en mer oberoende media.

Mot diskriminering och för barns rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de människor som lever i extrem fattig­dom i världen är barn. Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld.

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år. I Bangladesh arbetar Plan International, genom stöd från Sida, med att minska antalet barnäktenskap, bland annat genom att anordna ungdomsgrupper och engagera pappor i arbetet för jämställdhet.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Respekt för hbtqi-personers rättigheter

I runt 70 länder i världen är samkönat sex olagligt. Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Uppdaterad: 22 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning