Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Så går utvecklingen framåt

Lagar har stärkt respekten för mänskliga rättigheter

Sedan FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs har mycket hänt. Fattigdom och hunger har minskat, fler barn än någonsin går i skolan och mödra- och barnadödligheten har minskat. Länder har antagit lagar som stärkt respekten för mänskliga rättigheter.

Människors protester har gett resultat

Civilsamhället har blivit starkare på flera håll. Människors protester har fått resultat. Rumänien har trappat upp kampen mot korruption. I El Salvador har guldgruvor som skadar natur och samhällen förbjudits efter protester. Sociala medier har underlättat organisering i det civila samhället.

Flera länder tar kliv mot demokrati

Flera länder har tagit viktiga kliv mot demokrati. Exempelvis skrev Etiopien och Eritrea på ett fredsavtal 2018, efter att länge varit i konflikt. Sudan har länge varit plågat av konflikter, men undertecknade sommaren 2019 en överenskommelse för en övergång från diktatur till civilt styre.

Många utmaningar kvarstår

14 år

i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än där den gått framåt.

2,5 miljarder 

flickor och kvinnor världen över påverkas av diskriminerande lagar, visar siffror från UNWOMEN. De har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar. Flickor och kvinnor kan också ha svårare att skaffa ett pass, ärva eller att få bestämma om och vem de vill gifta sig med.

Demokratiska utrymmet krymper

I många länder har det demokratiska utrymmet krympt och respekten för rättsstatens principer har minskat. Det civila samhället får svårare att verka, särskilt de organisationer och människor som arbetar för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter, samt för miljö- och landrättigheter.

Berättelser om biståndet

"Omöjligt att leva öppet som hbtq-person i Ukraina"

Hbtq-personer löper i många länder en överhängande risk att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Sida stödjer ett nätverk av hbtq-organisationer i Östeuropa, som tack vare gemensamma ansträngningar gjort framsteg i kampen för hbtq-personers rättigheter.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. De utgår ifrån den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter på FN:s webbplats

Demokratisk styrning och medborgares deltagande

Varje år sedan 2006 har fler länder gått bakåt i sin demokratiska utveckling, jämfört med antalet länder som blivit mer demokratiska, visar siffror från Freedom House. Ofta har medborgarna liten möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är underrepresenterade i politiken.

Råd och utbildning för parlamentsledamöter

Många av världens parlament saknar tillräcklig kapacitet. Dessutom brister parlamentarikernas kunskap och medborgarna saknar insyn i politiska beslut. Det gäller särskilt i unga demokratier och i länder som drabbats av konflikt. Inter-Parliamentary Union (IPU) stöttar parlament för att de ska kunna fylla sin demokratiskt viktiga funktion. Bland annat utbildar IPU parlamentsledamöter, ger rådgivning till utskott samt bidrar till digitalisering och utveckling av arkiv och bibliotek.

IPU:s webbplats

Kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentariker är kvinnor, visar siffror från IPU. Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Välfungerande samhällsinstitutioner och anti-korruption

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att tillämpa lagar och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när de offentliga institutionerna är svaga.

Medborgare granskar offentliga tjänster

I många av Sidas samarbetsländer är korruptionen utbredd. Integrity Action har tagit fram det digitala verktyget Development Check. Det gör det möjligt för medborgare i bland annat Afghanistan, Kenya, Nepal och Tanzania att granska offentliga tjänster, rapportera problem och därefter samarbeta med ansvariga aktörer för att lösa problemet. Detta ökar öppenheten och motverkar korruption.

Integrity Actions webbplats

Svenska myndigheter stärker aktörer i andra länder

Länder som inte får in tillräckligt med skatt får svårt att bedriva en fungerande välfärd. Under 2019 samarbetade 47 svenska myndigheter med aktörer i Sidas samarbetsländer, bland annat för att stärka skattesystem, riksrevisioner och klimat- och miljömyndigheter. Några exempel är stödet till riksrevisionerna i Zambia och Mocambique samt en skattereform i Bosnien-Hercegovina.

Ett starkt civilsamhälle

Civilsamhällesorganisationer begränsas från att verka i fler än hälften av världens länder, visar siffror från CIVICUS. Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld.

Direkt stöd till civilsamhälleorganisationer

Aktörer inom civilsamhället utsätts för hot och påtryckningar och restriktiva lagar begränsar civilsamhällesorganisationerna. Sida arbetar för att stärka organisationer och för att länder ska möjliggöra ett livskraftigt civilsamhälle. Under 2019 gav Sida direkt stöd till 400 civilsamhällesorganisationer. Stödet uppgick då till 39 procent av Sidas totala utbetalningar.

Skydd av människorättsförsvarare

Hoten mot miljö- och markförsvarare ökar i dag. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor. Sida stödjer FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som stärker skyddet för människorättsförsvarare, bland annat i Guatemala och Kambodja.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters webbplats

Yttrandefrihet och oberoende media

Yttrandefriheten har minskat i alla världens regioner sedan mitten av 00-talet, visar siffror från Freedom House. Friheten på internet minskar då politiska ledare använder internet för att övervaka människor och sprida propaganda. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar (Reporters without borders).

Säkerhet för journalister

Afghanistan och Syrien är två av de farligaste länderna i världen för journalister. I Afghanistan stödjer Sida International Media Support (IMS) som bland annat motverkar hot och våld mot journalister och erbjuder akut hjälp. I Syrien arbetar IMS och Free Press Unlimited med att öka säkerheten för journalister och att utveckla en mer oberoende media.

Mot diskriminering och för barns rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Några sådana är barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de människor som lever i extrem fattig­dom i världen är barn (Unicef). Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtq-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld.

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år, visar siffror från UNWOMEN. I Bangladesh arbetar Plan International med att minska antalet barnäktenskap, bland annat genom att anordna ungdomsgrupper och engagera pappor i arbetet för jämställdhet.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Respekt för hbtq-personers rättigheter

I runt 70 länder i världen är samkönat sex olagligt, visar siffror från Human Rights Watch. Hbtq-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtq-personers rättigheter, förbättra lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Under 2019 betalade Sida ut sju miljarder kronor i stöd till insatser inom området demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det motsvarar drygt en fjärdedel av Sidas totala utbetalningar.

Uppdaterad: 3 juni 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning