Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Vad är korruption?

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism.

Vänligen anmäl om:

  • Du misstänker korruption i en biståndsinsats
  • Du har kännedom om att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats
  • Du har kännedom om att någon i Sidas personal har gjort allvarliga fel i tjänsten

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sidamedel/svenska medel

Information om behandling av personuppgifter

  • I dokumentet Behandling av personuppgifter (pdf) beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Anmälan:

Sida kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto. 

Alla anmälningar hanteras av Sidas utredningsgrupp, e-post investigation@sida.se