Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Användning av personuppgifter

Sida behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. Här beskriver vi hur Sida behandlar de personuppgifter som kommer in till myndigheten.

Allmänt om personuppgiftsbehandling

För att värna om skyddet för den personliga integriteten behandlas personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person. Med behandling avses till exempel insamling, bearbetning, lagring och användning av dessa uppgifter.

Personuppgiftsansvar

Sida är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Sida behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. Till exempel för att kunna handlägga biståndsinsatser, genomföra upphandlingar, administrera kurser och prenumerationer, besvara frågor och informera om vår verksamhet.

Personuppgifter i allmän handling 

Sida är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till eller skapas och förvaras hos en statlig myndighet blir allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). Eftersom Sida är skyldig enligt lag att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart raderas i särskilda fall.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss om att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Först genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Vissa uppgifter kan även komma att publiceras på Openaid, en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd. Openaid styrs av transparensgarantin, som innebär att allmänna handlingar och offentlig information om biståndet ska finnas tillgängliga på webben.

Vem tar del av uppgifterna?

Medarbetare på Sida får ta del av personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Efter sekretessprövning kan Sida också behöva lämna ut personuppgifter till följd av offentlighetsprincipen.

I vissa fall använder Sida personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner som de har fått från Sida. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som de har avtalat med Sida. Sida har ett personuppgiftsbiträdesavtal med sina personuppgiftsbiträden.

Sida kan även komma att dela personuppgifter med andra på grund av skyldighet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Sida behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifterna kommer sedan att gallras eller bevaras enligt reglerna i arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter

Genom GDPR har du ett antal rättigheter. Nedan kan du läsa vilka rättigheter som kan bli aktuella för de behandlingar som sker av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida Sida behandlar personuppgifter som rör dig. I så fall kan du begära ut en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Du gör en begäran om registerutdrag genom att kontakta Sidas dataskyddsombud. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla dataskyddsombud@sida.se, eller genom att ringa 08-698 40 00. 

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Sida behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Sida inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Genom att begära en begränsning har du möjlighet att stoppa Sida från att använda uppgifterna. Begränsningen gäller då i regel under en viss tid. Undantag är om uppgifterna behövs för att försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva ett skadestånd.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Det gäller till exempel om det ändamål som personuppgifterna samlades in för inte längre är uppfyllt. När dina personuppgifter behövs för att Sida ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har Sida däremot ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om Sida behandlar personuppgifter om dig har du i vissa fall möjlighet att få ut dessa för att använda på annat håll. Det kan exempelvis vara om du vill överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Finns vissa undantag

Ibland har Sida inte möjlighet att radera eller rätta personuppgifter. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi exempelvis inte rätt att radera. När vi får en begäran om att radera eller rätta personuppgifter prövar vi den alltid enligt gällande lagstiftning. 

Kontakt, synpunkter och klagomål

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

  • Sida
  • Box 2025
  • 174 02 Sundbyberg
  • Telefon: 08-698 50 00

Anser du att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med gällande rätt eller att vi inte tillgodosett dina lagstadgade rättigheter har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter i olika delar av Sidas verksamhet

Uppdaterad: November 25, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning