Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Vatten och sanitet

Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och en förutsättning för hållbar utveckling. Sidas arbete inom vatten och sanitet fokuserar på att öka tillgången till rent vatten, förbättra möjligheten för människor att sköta sin hygien och öka tillgången till toaletter.

Så går utvecklingen framåt

Allt fler har tillgång till dricksvatten

Sedan 2000 har antalet människor som saknar rent dricksvatten minskat från 1,1 miljarder till 785 miljoner, enligt Världshälsoorganisationen.

Tillgång till sanitet ökar

Enligt Unicef fick 2,1 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet, så som latriner eller toaletter, mellan 2000 och 2017.

Många utmaningar kvarstår

800

barn under fem år dör varje dag på grund av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och läckande avloppsrör, enligt WaterAid. Det motsvarar ett barn varannan minut.

Bristande tillgång till toaletter

4,2 miljarder människor saknar tillgång till fungerande toaletter eller latriner, vilket gör att många uträttar sina behov utomhus, enligt WHO. Detta bidrar till att 2 miljarder människor använder dricksvatten som är kontaminerad av mänsklig avföring.

Skolor saknar vatten och toaletter

Nära 900 miljoner barn saknar tillgång till rent vatten och en toalett som hanterar avfallet på ett säkert sätt på sin skola.

Sex kvinnor sitter på hälsoklinikens bänkar. Tre av kvinnorna håller i spädbarn. En person ur personalen undersöker spädbarnet närmast kameran.

Berättelser om biståndet

"Nu när kvinnorna kommer hit för att föda kan de tvätta sig innan, vilket förhindrar blodförgiftning"

Tidigare fick nyblivna mammor och vårdpersonalen på hälsocentret Matuma i nordvästra Uganda gå 500 meter för att hämta vatten. I dag har hälsokliniken rinnande vatten och belysning som drivs av solenergi – vilket har gjort att fler kvinnor kan föda säkert.

Sidas arbete med vatten och sanitet

I dag saknar var tionde människa på jorden – runt 785 miljoner människor – tillgång till rent vatten. Var fjärde person i världen har inte tillgång till en toalett i sitt hem. Enligt WHO saknar tre miljarder människor i världen möjlighet till att hålla en god hygien hemma. Sjukdomar relaterade till smutsigt vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Enligt Unicef löper barn tre gånger större risk att dö av smutsigt vatten än av våld i utdragna konflikter.

Orsakerna till världens vattenbrist är många: torka, ökenbildning, krig och konflikter och höga kostnader för vatten, till exempel i städers slumområden. Hälften av världens befolkning kommer att vara utan vatten 2030 (enligt en FN-rapport från 2018) om miljöförstöringen fortgår och vi fortsätter utnyttja våra vattenresurser på ett sätt som inte är hållbart.

Rent vatten, sanitet och hygien

Rent vatten, sanitet och att ha möjlighet att sköta sin hygien är viktigt för att människor ska hålla sig friska. När det saknas tillgång till rent vatten, sanitet och möjligheten att sköta sin hygien (ofta förkortat WASH) kan samhällen inte utvecklas och det blir svårare att bekämpa fattigdom. Utan vatten, sanitet och möjlighet att sköta sin hygien under mensen kan barn inte gå i skolan och kvinnor inte föda barn på ett säkert sätt.

Återbruk av avloppsvatten i Bolivia

Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden i Cliza, Bolivia – varje dag. Här har den lokala organisationen Agua Tuya byggt ett vattenreningsverk i Cliza med hjälp av svensk teknik. Projektet har resulterat i att nästan allt avloppsvatten nu renas och kan återanvändas i jordbruket. Via Unicef bidrar Sida också till en satsning på ekologiska torrtoaletter både i städerna och på landsbygden i Bolivia. Satsningen förbättrar vattenkvaliteten och befolkningens tillgång till toaletter.

Ökad tillgång till sanitet

Utan tillgång till rent vatten och sanitet ökar risken att människor och framförallt barn drabbas av sjukdomar. Via FN:s barnfond Unicef och Världsbankens projekt Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) bidrar Sida till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Sidas humanitära bistånd stödjer även Unicef:s insatser för att människor ska få bättre tillgång till sanitet.

Om Global Water Security & Sanitation Partnership på Världsbankens webbplats

Global påverkan ökar tillgången till vatten och sanitet

För att öka tillgången till vatten och sanitet samarbetar Sida på global nivå med Världsbankens Water and Sanitation Program (WSP), Water Integrity Network (WIN), FN:s barnfond Unicef program Water Sanitation and Hygiene – WASH och WaterAid Sweden. Sida amarbetar även med Global Water Partnership (GWP), UN-Water, Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Environment Institute (SEI).

Jämställdhet

Miljon­tals kvin­nor och flickor världen över drabbas hårt av att inte ha tillgång till rent vatten  eller säkra, pri­vata toalet­ter. På grund av både kulturella och historiska skäl är det oftast kvinnorna och flickorna (i åtta av tio hushåll som saknar vatten) som har huvudansvaret för att hämta hem vatten till hushållet.

Varje dag har runt 300 miljoner människor mens. Föreställningar och tabun kring menstruation gör att tjejer och flickor ofta hindras från att fullt ut delta i samhällslivet, skolan och arbetet.

Ökad möjligheten för flickor att gå i skolan

I låginkomstländer saknar hälften av skolorna säkra och fungerande toaletter. Varje dag tvingas miljontals flickor och kvinnor att stanna hemma från skolan när de har mens. Bristen på toaletter och rent vatten gör att många flickor missar skolundervisningen under mensen. FN:s barnfond Unicef förbättrar menshygien för tonårsflickor över hela värden. När tillgången till vatten, sanitet och hygien i skolan förbättras ökar möjligheterna för flickor att fullfölja sin utbildning.

Om arbetet på Unicefs webbplats

Rent vatten och sanitet i Zimbabwe

Brist på rent vatten tar extremt mycket tid i anspråk. Exempelvis sparar kvinnor i delar av Zimbabwe hela fyra timmars arbete varje dag om de får tillgång till rent vatten nära hemmet. Via Zimbabwe Resilience Building Fund bidrar Sida till att skapa hållbara jobb för kvinnor och ungdomar, ökar tillgången till rent dricksvatten och toaletter och ökar kvinnors och ungdomars inflytande över de beslut som fattas på lokal nivå.

Zimbabwe Resilience Building Funds webbplats

Kvinnokooperativ förbättrar handhygienen i Mali

I Samabogo, Mali, stödjer Sida genom WaterAid ett kvinnokollektiv som tillverkar och säljer tvål. Kvinnorna producerar nu upp till 240 tvålar om dagen, tvålar som är det första skyddet mot smittsamma infektionssjukdomar. Kvinnorna får också utbildning och kan ta lån för att köpa utrustning och råvaror för att komma i gång med produktionen. Kvinnokollektivet sprider även information om vikten av god hygien till andra i samhället.

WaterAids webbplats

Tillgång till vatten vid konflikt och katastrof

Konflikter, katastrofer, vanskötsel och klimatförändringar påverkar jordens vattenresurser negativt. Konflikter leder också till att många människor flyr till områden där det saknas rent vatten och toaletter. Torka och översvämningar förutses öka i och med klimatförändringarna vilket i sin tur kan leda till att fler människor tvingas fly från sina hem.

Vatten och sanitet för flyktingar i Bangladesh

I flyktinglägren i Bangladesh lever människor tätt och är särskilt utsatta för smittspridning. I Bangladesh förbättrar WaterAid tillgången till vatten och sanitet och hygien för människor som bor i informella bosättningar.

WaterAids webbplats

Ökar tillgången till rent vatten i Venezuela

Venezuela är hårt drabbad av en humanitär kris som bland annat har lett till en minskad tillgång till rent vatten och sanitet. Sida bidrar genom det humanitära biståndet till Action Against Hunger och deras arbete med att öka tillgången till rent vatten, hygien och sanitet.

Om arbetet på Action Against Hungers webbplats 

Så styrs Sidas arbete med vatten och sanitet

90 procent av Sidas arbete inom vatten och hälsa har jämställdhet som del- eller huvudsyfte. Sidas arbete med att öka tillgången till vatten och sanitet styrs framförallt av strategin för globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling samt ett flertal regionala och bilaterala strategier.

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018 – 2022 på regeringens webbplats

Uppdaterad: 11 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning