Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för fattigdomsbekämpning, demokrati och jämlikhet. Den är också avgörande för ekonomisk utveckling. Sida arbetar för att alla barn i världen ska få gå i skolan och för att stärka våra samarbetsländers hela utbildningssystem, från grundskola till högre utbildning.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Allt fler barn går i skolan. Andelen barn i världen som börjar grundskolan har ökat snabbt och ligger i dag på runt 90 procent. Fler flickor går i skolan i dag än någonsin.

Gratis skolgång

Utbildningsreformer för gratis skolgång bidrar till att fler barn börjar skolan, men statliga medel till utbildning ökar inte i samma takt som behoven.

Tillgång till vatten och toaletter

Fler skolor än tidigare har i dag tillgång till vatten och toaletter, även om en tredjedel av skolor i Afrika söder om Sahara fortfarande saknar toaletter.

Många utmaningar kvarstår

Undermålig utbildning

Mer än hälften av alla världen barn – nästan 390 miljoner – har inte baskunskaper efter att ha genomgått grundskoleutbildning. Det beror bland annat på att många barn inte fullföljer utbildningen och låg kvalitet på utbildning.

Färre utbildade flickor

Barn hindras från att gå i skolan på grund av långa avstånd, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter.Färre flickor än pojkar går klart grundskolan och fortsätter till motsvarande gymnasiet. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter gör att flickor inte kan fortsätta studera. Efter covid-19 riskerar ännu fler barn att inte komma tillbaka till skolan.

 

 

 

Berättelser om biståndet

Fler kvinnliga forskare med Sidas stöd

I Afrika söder om Sahara finns bara en procent av världens forskare – trots att en sjundedel av jordens befolkning bor där. Matematikern Betty Nannyonga från Uganda är en av många kvinnor som doktorerat med hjälp av Sidas utvecklingssamarbete.

Betty Nannyonga sitter i ett rum fyllt med bokhyllor. Hon ler och tittar in i kameran. Hon har en grå blus med rosa blommor.

Sida arbete med utbildning

258 miljoner barn i världen går inte i skolan, enligt Unicef. De allra flesta av dem lever i länder som är påverkade av kriser och konflikter. 750 miljoner av världens vuxna är inte läs- och skrivkunniga – av dem är nästan två tredjedelar kvinnor.

Välfungerande utbildningssystem

De största utmaningarna inom utbildningssystemen handlar om brist på lärare och på klassrum och att klasserna är för stora. Det försvårar arbetet med att förbättra kvaliteten på utbildningen.

Skolor tvingas ofta hålla stängt på grund av kriser och konflikter, vilket i sin tur försvagar statens redan svaga roll i samhället. Mer än en tredjedel av de länder som tar emot flyktingar och invandrare erkänner inte migranters rätt till utbildning.

För skolan närmare barnen

I många länder, exempelvis i Afghanistan, är det vanligt att barn har långt till skolan. Det kan leda till att barnen slutar studera tidigare eller inte kan ta sig till skolan över huvud taget. I Afghanistan stödjer Sida så kallade Community Based Education programmes. Syftet är att föra skolan närmare barnen, som ett effektivt sätt att nå framför allt de flickor som annars inte kan ta sig dit.

Jämställdhetsstrategi i skolan

Hälften av världens barn i grundskoleålder finns i dag i 50 konflikt- och krisdrabbade länder. För att nå ut till barn och ungdomar i konflikt, postkonflikt och humanitära situationer ger Sida stöd till Education Cannot Wait (ECW) som skapat utbildningsmöjligheter för ca 2,5 miljoner barn under de senaste åren. Det är fler flickor än pojkar som står utan utbildning. ECW har även tagit fram en jämställdhetsstrategi för att stärka flickors och kvinnors utbildning.

Education Cannot Waits webbplats

Finansierar nationella utbildningsplaner

Flickor och barn med funktionsvariationer är mer missgynnade när det kommer till skolgång. Samtidigt vet man att utbildning är avgörande för ett lands utveckling. Global Partnership for Education (GPE) syftar till att öka tillgången på jämlik utbildning av god kvalitet för alla. Det görs genom att stärka utbildningssystemen och finansiera nationella utbildningsplaner i 67 låg- och lägre medelinkomstländer.

Global Partnership for Educations webbplats

Jämlik och avgiftsfri utbildning

Avgiftsbelagd utbildning hindrar många barn ifrån att kunna gå i skolan. Fler barn än någonsin går i skolan, bland annat tack vare reformer för gratis utbildning. Samtidigt står 63 miljoner barn utan grundläggande utbildning, 61 miljoner barn går inte i högstadiet och 139 miljoner har inte möjlighet att gå gymnasiet.

Utbildning för mödrar och flickor

Unga gravida flickor och unga mödrar har många gånger svårt att fullfölja skolan. Genom Education Program for Results motiverar regeringen att fler flickor går ut grundskolan i Tanzania. Karibu Tanzania Organisation (KTO) tillsammans med utbildningsministeriet i Tanzania erbjuder vuxenutbildning till unga flickor och mödrar genom stöd till ett 30-tal folkhögskolor.

Karibu Tanzania Organisations webbplats

Skolfinansiering

Genom den statliga skolfinansieringen School Improvement Fund (SIF) i Kambodja har det politiska beslutfattandet som gäller skolan kunnat flyttas från central till lokal nivå. På så sätt tas besluten om hur medlen ska användas lokalt, för att underlätta så att fler barn kan fullgöra skolan.

Om projektet på Cambodia Ministry of Educations webbplats

Motarbetar barnäktenskap

Sida stödjer den globala organisationen Girls Not Brides som arbetar multisektoriellt med att belysa barnäktenskap som ett hinder för flickors skolgång och varför det är viktigt för flickor att få utbildning.

Girls Not Brides webbplats

Sex- och samlevnadsundervisning

Tidiga och oönskade graviditeter, könsbaserat våld eller barnäktenskap hindrar unga flickor från att slutföra sina studier. Sexualkunskap kan bidra till att bekämpa skadliga traditioner och ojämställdhet, men många länder saknar helt tillgång till en allsidig sexualkunskap.

Förhindrar tidiga graviditeter och våld

Låg kunskap om tidiga graviditeter, könsbaserat våld och barnäktenskap drabbar unga flickors skolgång. Unesco genomför sex- och samlevnadsundervisning genom programmet Our Rights, Our Lives, Our future  samt till utbildning för hållbar utveckling.

Om Our Rights, Our Lives, Our Future på Unescos webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Sidas stöd till utbildning uppgick 2019 till närmare 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av Sidas totala utbetalningar.

Uppdaterad: 18 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning