Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för fattigdomsbekämpning, demokrati och jämlikhet. Den är också avgörande för ekonomisk utveckling. Sida arbetar för att alla barn i världen ska få gå i skolan och för att stärka våra samarbetsländers hela utbildningssystem, från grundskola till högre utbildning.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Allt fler barn går i skolan. Andelen barn i världen som börjar grundskolan har ökat snabbt och ligger i dag på runt 90 procent. Fler flickor går i skolan i dag än någonsin.

Mer gratis skolgång

Utbildningsreformer för gratis skolgång bidrar till att fler barn börjar skolan, men statliga medel till utbildning ökar inte i samma takt som behoven.

Tillgång till vatten och toaletter

Fler skolor än tidigare har i dag tillgång till vatten och toaletter, även om en tredjedel av skolor i Afrika söder om Sahara fortfarande saknar toaletter.

Många utmaningar kvarstår

Covid-19 ett bakslag

Stängningar av skolor och universitet under covid-19 har lett till att 1,5 miljarder någon gång stängts ute från skolor och universitet. Det kan få långsiktiga negativa effekter för individer och samhällen. Beräkningar visar att 24 miljoner barn riskerar att inte komma tillbaka till skolan.

Undermålig utbildning

Mer än hälften av alla världen barn – 617 miljoner – har inte grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna efter att ha genomgått grundskoleutbildning. Det beror på att många barn inte fullföljer utbildningen och låg kvalitet på utbildning.

Färre utbildade flickor

Barn hindras från att gå i skolan på grund av långa avstånd, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter. Färre flickor än pojkar går klart grundskolan och fortsätter till gymnasiet. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter bidrar till att flickor inte kan fortsätta studera.

Matrida Milanzi framför sin skola

Berättelser om biståndet

Unga mammor får en andra chans på folkhögskolor i Tanzania

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan. För så ser reglerna ut i Tanzania. Nu är hon 20 år och tar igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning.

Sida arbete med utbildning

Redan innan pandemin var det 258 miljoner barn som inte gick i skolan, enligt Unicef.  De allra flesta av dem lever i länder som är påverkade av kriser och konflikter. 750 miljoner av världens vuxna är inte läs- och skrivkunniga – av dem är nästan två tredjedelar kvinnor.

Ett väl anpassat utbildningssystem

För skolan närmare barnen

I många länder, exempelvis i Afghanistan, är det vanligt att barn har långt till skolan. Det kan leda till att barnen slutar studera tidigare eller inte kan ta sig till skolan över huvud taget. I Afghanistan stödjer Sida så kallade Community Based Education programmes. Syftet är att föra skolan närmare barnen, som ett effektivt sätt att nå framför allt de flickor som annars inte kan ta sig dit.

Ökar tillgången till jämlik utbildning

De största utmaningarna inom utbildningssystemen är brist på lärare och klassrum. Klasserna är ofta för stora. Det försvårar arbetet med att förbättra kvaliteten på utbildningen. Ofta tvingas skolor hålla stängt under kriser och väpnade konflikter, vilket försvagar statens redan sköra roll i samhället. Mer än en tredjedel av länderna som accepterar flyktingar och migranter erkänner inte deras rätt till utbildning.

Global Partnership for Education (GPE) syftar till att öka tillgången på jämlik utbildning av god kvalitet för alla. Det görs genom att stärka utbildningssystemen och finansiera nationella utbildningsplaner i 67 låg- och lägre medelinkomstländer.

Global Partnership for Educations webbplats

Utbildar i kris och konflikt

Skolor tvingas ofta hålla stängt på grund av kriser och konflikter. Hälften av världens barn i grundskoleålder finns i dag i 50 konflikt- och krisdrabbade länder. För att nå ut till barn och ungdomar i konflikt, postkonflikt och humanitära situationer ger Sida stöd till Education Cannot Wait (ECW) som skapat utbildningsmöjligheter för ca 2,5 miljoner barn under de senaste åren. Det är fler flickor än pojkar som står utan utbildning. ECW har även tagit fram en jämställdhetsstrategi för att stärka flickors och kvinnors utbildning.

Education Cannot Waits webbplats

Jämlik och avgiftsfri utbildning

Avgiftsbelagd utbildning hindrar många barn ifrån att kunna gå i skolan. Fler barn än någonsin går i skolan, bland annat tack vare reformer för gratis utbildning. Samtidigt står 63 miljoner barn utan grundläggande utbildning, 61 miljoner barn går inte i högstadiet och 139 miljoner har inte möjlighet att gå gymnasiet.

Ny chans för unga kvinnor och unga mammor i Tanzania

Unga mammor och unga kvinnor som blir gravida har många gånger svårt att fullfölja skolan. Genom Education Program for Results motiverar Tanzanias regering fler unga kvinnor att gå ut grundskolan. Karibu Tanzania Organization (KTO) tillsammans med utbildningsministeriet i Tanzania erbjuder vuxenutbildning till unga kvinnor och mammor genom stöd till ett 40-tal folkhögskolor.

Karibu Tanzania Organizations webbplats

Finansierar skolor i Kambodja

Genom den statliga skolfinansieringen School Improvement Fund (SIF) i Kambodja har det politiska beslutfattandet som gäller skolan kunnat flyttas från central till lokal nivå. På så sätt tas besluten om hur medlen ska användas lokalt, för att underlätta så att fler barn kan fullgöra skolan.

Om projektet på Cambodia Ministry of Educations webbplats

Motarbetar barnäktenskap

Sida stödjer den globala organisationen Girls Not Brides. De arbetar multisektoriellt med att belysa att barnäktenskap är ett hinder för flickors skolgång och varför det är viktigt för flickor att utbilda sig.

Girls Not Brides webbplats

Sex- och samlevnadsundervisning

Tidiga och oönskade graviditeter, könsbaserat våld eller barnäktenskap hindrar unga flickor från att slutföra sina studier. Sexualkunskap kan bidra till att bekämpa skadliga traditioner och ojämställdhet, men många länder saknar helt tillgång till en allsidig sexualkunskap.

Förhindrar tidiga graviditeter och våld

Låg kunskap om tidiga graviditeter, könsbaserat våld och barnäktenskap drabbar unga flickors skolgång. Unesco genomför sex- och samlevnadsundervisning genom programmet Our Rights, Our Lives, Our future  samt till utbildning för hållbar utveckling.

Om Our Rights, Our Lives, Our Future på Unescos webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Sidas stöd till utbildning uppgick 2020 till närmare 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av Sidas totala utbetalningar.

Uppdaterad: 27 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning