Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sysselsättning

Undersysselsättning, låga inkomster och dåliga arbetsvillkor får många människor i låginkomstländer att fastna i fattigdom. Det blir också svårt att få tillgång till utbildning, vård och sociala skyddsnät. Sida arbetar för att ge tryggad sysselsättning åt fler, särskilt kvinnor och ungdomar.

Så går utvecklingen framåt

Minskad arbetslöshet

Arbetslösheten i världen har minskat under de senaste tio åren, enligt International Labour Organization.

Fler kvinnliga företagare

Antalet kvinnor som startar företag blir allt fler. Regionen Afrika söder om Sahara har högst andel kvinnliga entreprenörer (22 procent) i världen, vilket är mer än dubbelt så högt som det globala genomsnittet (10 procent), enligt Global Entrepreneurship Monitor.

Stärkt fackföreningsrörelse

Under de senaste årtiondena har den globala fackföreningsrörelsen stärkts, i och med att ekonomin och arbetsmarknaden globaliseras allt mer. De globala facken tecknar bland annat avtal med multinationella företag som lovar att respektera arbetares rättigheter, oavsett var i världen de arbetar, enligt Union To Union.

Många utmaningar kvarstår

Covid-effekt ökar fattigdomen

Enligt Världsbanken förväntas den globala tillväxten sjunka med 5,2 procent i och med covid-19-pandemins effekter. Därmed sjunker inkomsterna för fattiga i Sidas samarbetsländer. Antalet fattiga beräknas också öka för första gången på 20 år.

Sårbar informell sektor

Två miljarder människor arbetar i den informella ekonomin där många saknar anställningstrygghet och en tillräcklig och säker inkomst. Informella arbetstagare drabbas i högre grad av fattigdom jämfört med dem som har formella arbeten.

Ojämställd arbetsmarknad

Betydligt fler män än kvinnor arbetar utanför hemmet (74 respektive 47 procent). I låginkomstländer har fler kvinnor än män jobb i den informella sektorn. Globalt sett gör kvinnor också tre gånger så mycket obetalt arbete i hemmet som män, enligt Internationa Labour Organzation.

Arbetsrätten kränks allt oftare

Enligt Global Rights Index 2020 begränsade 85 procent av världens länder strejkrätten under 2019. I 107 länder hindrades arbetstagare att organisera sig fackligt. Fackligt anslutna riskerar att frihetsberövas, utsättas för hot och våld eller mördas.

Berättelser om biståndet

Arbetslösa ungdomar får karriärstöd och hjälp att starta eget

Om man ska skapa nya jobb för ungdomar räcker det inte med traditionella kurser för att bli sömmerska eller skomakare. I Liberia stödjer Sida därför program för nyföretagande och för att bli anställningsbar. Vi börjar berättelsen på en karriärmässa.

Peter står framför en fotovägg och håller upp examensbilder.

Sidas arbete för sysselsättning

I Sidas samarbetsländer arbetar många människor inom den informella ekonomin. Där är produktiviteten och inkomsterna ofta låga och många saknar anställningsskydd. Detta gör det svårt för människor att förbättra sina liv, skicka sina barn till skolan och få tillgång till vård, mediciner och social trygghet. Att människor har en rimlig sysselsättning är också viktigt för att förebygga konflikter och bevara fred.

Sysselsättning och försörjning

Enligt International Labour Organization är runt 188 miljoner människor världen över arbetslösa. I låg- och medelinkomstländer har en fjärdedel av de som arbetar otillräckliga inkomster, vilket håller dem kvar i fattigdom. Människor som är arbetslösa får svårare att försörja sig, klarar sig sämre i en kris eller konflikt och har mindre möjlighet att förbättra sitt eget och familjens liv.

Stöttar under covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin drabbar redan utsatta människors arbete särskilt hårt, i synnerhet kvinnor, ungdomar och migranter. Sida ställer om sitt stöd för att möta denna försörjningskris. I Moçambique har ILO med hjälp av Sidas stöd lyckats bevara arbetstillfällen och skapa nya, särskilt inom den informella ekonomin. Liknande insatser pågår i Albanien.

Om Sidas covid-19-stöd på ILO:s webbplats (pdf)

Minskar arbetslösheten bland unga

I Liberia är ungdomsarbetslösheten mycket hög. Organisationen Mercy Corps arbetar för att minska arbetslösheten bland unga, stödja unga företagare och göra fler unga anställningsbara.

Mercy Corps webbplats

Möjliggör jobb utanför jordbruket

I Rwanda lever många familjer av små jordbruk som inte producerar tillräckligt mycket för att kunna försörja dem. I två av landets fattigaste distrikt gör organisationen World Vision det möjligt för kvinnor och unga att skaffa jobb utanför jordbruket. På så sätt kan fler människor försörja sig och skicka sina barn till skolan. Samtidigt blir samhällena mer motståndskraftiga mot kriser.

Om arbetet i Rwanda på World Visions webbplats

Arbetsvillkor

En stor del av världens arbetare saknar avtal, trygghet och rättigheter på sina arbetsplatser och har löner som är för låga för att leva på. Detta gäller särskilt arbetare i låg- och medelinkomstländer.

Stärker villkoren i textilindustrin

I många långinkomständer har arbetare liten möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. I Bangladesh samarbetar landets regering och International Labour Organisation (ILO) för att stärka löntagare i textilindustrin. Insatsen gör det möjligt för fler anställda att organisera sig fackligt och på så vis påverka sina villkor.

Om arbetet i Bangladesh på ILO:s webbplats

Sociala trygghetssystem

Den som inte har ett formellt lönearbete står ofta utanför sociala trygghetssystem som sjukförsäkringar och pension. Många människor har också sämre tillgång till vård och utbildning, och har mindre resurser till sina barn – vilket i sin tur gör det svårare att ta sig ur fattigdom.

Förbättrar socialbidragssystem

Runt hälften av Zambias befolkning lever i extrem fattigdom. Sida stödjer UN Joint Programme on Social Protection som syftar till att förbättra socialbidragssystemet i landet. Särskilt stöd ges till personer med funktionsnedsättningar och sårbara familjer som lever i fattigdom och drabbas hårt av torka.

Utveckling av sociala trygghetssystem

I Afrika arbetar över 85 procent av befolkningen inom den informella sektorn. Det innebär att många människor har låga löner och begränsad tillgång till sociala trygghetssystem. Sida stödjer utvecklingen av sociala trygghetssystem i flera länder, exempelvis Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe och Kenya, för att de ska bli mer inkluderande och jämställda. I flera program får de mest utsatta människorna kontantstöd, vilket bidrar till att fler äter näringsrik mat, är friska och går i skolan.

Sidas arbete med sysselsättning i kronor

Sidas stöd till insatser med sysselsättning som huvudmål uppgick till 1,3 miljarder 2019. Många andra av Sidas områden, exempelvis jordbruksutveckling, privatsektorutveckling, utbildning och energi, bidrar också till att öka sysselsättningen.

Uppdaterad: 9 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning