Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Löser konflikter i byar för att bidra till fred i Sudan

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå bidrar till fred och stabilitet. Sida stödjer genom UNDP en fond som tar vara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter.

Lokal konflikthantering

Ranjita Mohanty är chef för FN-fonden Darfur Community Peace and Stability Fund. Fonden jobbar med lokal konflikthantering i Darfur i västra Sudan. När hon tillträdde började hon med att göra en fältresa och besöka byar i projektområdet.

– Jag besökte en by med flera folkgrupper. Alla delade på samma vattenkälla, men vattenbristen i området var enorm, och vattnet räckte inte till alla. Det här hade lett till svåra konflikter, berättar Rajita Mohanty.

Tre kvinnor i färgglada kläder

Kvinnokooperativ

Några av deltagarna i ett kvinnokooperativ i Alnimir i östra Dafur, som har skaffat sig extra inkomster genom att producera jordnötssmör. När invånarna i olika byar samarbetar för att försörja sig så förebyggs konflikter. Foto: Darfur Community Peace and Stability Fund

Föreslog vattenschema

Byn hade en kommitté för konfliktlösning som träffades regelbundet för att lösa konflikterna. Kommittén föreslog ett system där scheman gav de olika grupperna tillträde till vattenkällorna vid olika tider. Dessutom skulle alla börja betala – om än en väldigt liten summa – för vattnet. "Vattenskatten" skulle förhindra överkonsumtion och sinande vattenkällor, och de insamlade pengarna kunde sedan användas till underhåll av pumparna och andra gemensamma investeringar.

Kommittén hade bildats och fått utbildning i konflikthantering genom en lokal organisation, som kunde arbeta i området tack vare finansiering från FN-fonden. Organisationen kunde också hjälpa byn med två vattenpumpar för invånarna, och en vattenkälla för boskapen.

Totalt har cirka 15 nationella och internationella organisationer fått medel för konflikthantering i Darfur genom den fond som FN:s utvecklingsprogram UNDP hanterar, och som Sida är en stor givare till. UNDP gör varje år en övergripande konfliktanalys av Darfur-regionen, och organisationer får sedan komma in med projektansökningar som fonden bedömer.

Ett femtiotal vitklädda män sitter eller står tillsammans

Löser konflikter

I byn Abu Saeeda i östra Darfur i Sudan håller den lokala kommittén för konfliktlösning ett möte. Förr bestod de traditionella konfliktlösningskommittéerna oftast av äldre män. Byarna som deltar i projekten som stöds FN-fonden har fått hjälp att utse kommittéer som representerar olika folkgrupper, åldrar och kön. Foto: Darfur Community Peace and Stability Fund

Naturresursers fördelning skapar konflikter

– Fonden bidrar till att lösa konflikter på lokal nivå i Darfur. De handlar ofta om tillgång till naturresurser som betesmark eller vatten. Många konflikter sker mellan bönder och nomadfolk. Men ibland handlar det också om att lösa sociala konflikter inom eller mellan familjer och grannar, berättar Ranjita Mohanty.

I Sudan lever hundratals folkgrupper med olika språk och kultur. Landet har levt med olika väpnade konflikter alltsedan självständigheten 1956.

År 2011 delades landet efter en folkomröstning och Sydsudan bildades, men detta löste endast delar av landets konflikter. Trots försöken till fredsavtal, vapenvilor, försvagade rebellgrupper och en pågående avväpningskampanj, så fortsätter det väpnade våldet mellan grupper på lokal nivå i Darfur och andra delar av landet.

– Att lösa konflikter på gräsrotsnivå spelar en mycket viktig roll för arbetet med att lösa den nationella konflikten i Sudan, eftersom lokala konflikter ofta eskalerar och blir en del av den nationella konflikten, säger Ranjita Mohanty.

Kommittéerna har ofta större respekt i byarna jämfört med det formella rättsväsendet.

Ranjita Mohanty Chef för Darfur Community Peace and Stability Fund

Att det är invånarna själva som hanterar och löser konflikterna anses vara avgörande för att bidra till varaktig fred och utveckling i Darfur. Kommittéer på bynivå är inget som biståndet uppfunnit, utan bygger ofta på traditionella sätt att lösa konflikter i byarna. De kallas för CBRM – Community Based Reconciliation Mechanisms.

– Den här mekanismen förstördes med krigen. Vi hjälper egentligen bara till att återuppväcka människornas egna sätt att lösa konflikter. Kommittéerna har ofta större respekt i byarna jämfört med det formella rättsväsendet, som i Sudan är svagt och ineffektivt, medan kommittéerna på ett direkt sätt kan bidra till att lösa människors problem och upprätthålla en fredlig samlevnad i lokalsamhället.

Löser 85 procent av konflikterna

Förr bestod de traditionella konfliktlösningskommittéerna oftast av äldre män. Byarna som deltar i projekten som stöds FN-fonden har fått hjälp att utse kommittéer som representerar olika folkgrupper, åldrar och kön. Lokala organisationer följer och stöttar kommittéerna, till exempel genom att utbilda dem i konflikthantering och i att utvärdera hur det går.

Siffror för 2017 visar att 85 procent av de konflikter som hanterades av kommittéerna fick en lösning. 75 procent av de deltagande byarna tyckte att de fått bättre relationer och större förtroende för andra samhällen i regionen. 86 procent tyckte att FN-fonden har bidragit till ökad fred och stabilitet i regionen.

Jag har träffat många människor under mina resor, och jag förvånas och fascineras över förmågan och viljan att lösa konflikter.

Ranjita Mohanty Chef för Darfur Community Peace and Stability Fund

– Brist på jämställdhet är ett mycket stort problem i regionen, vilket bland annat yttrar sig i ett utbrett våld mot kvinnor. Min högsta prioritet är att stärka fondens arbete ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnorna är representerade i kommittéerna, men deras röster respekteras inte i lika stor utsträckning som männens, och det vill vi ändra på, säger Ranjita Mohanty.

Fonden visar bättre resultat än många andra program i Darfur. Ranjita Mohanty tror att framgångarna bland annat beror på fondens noggranna konfliktanalyser, som visar vilka områden som har störst behov av konfliktlösning. Hon är också noga med att poängtera människors egen förmåga.

– Jag har träffat många människor under mina resor, och jag förvånas och fascineras över förmågan och viljan att lösa konflikter. Och att de klarar att göra det med respekt för varandra, trots att Darfur är ett extremt svårt sammanhang.

Darfur Community Peace and Stability Fund

Sidas stöd: cirka 160 miljoner kronor

Period: 2009-2019

Uppdaterad: 1 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning