Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa blir globalt sett allt bättre. Samtidigt hotas människors rättigheter i vissa länder av konservativa krafter. Att försvara allas rätt till sin kropp och sexualitet är en av Sidas profilfrågor.

Så går utvecklingen framåt

Färre mödrar dör

Mödradödlighet minskade enligt Unicef med 38 procent mellan 2000 och 2017.

Allt fler får bromsmedicin mot hiv

Hälften så många människor dör i dag i aids jämfört med 2010. 25 miljoner av de 38 miljoner människor som lever med hiv har enligt UNAIDS i dag tillgång till bromsmedicin – 2009 fick endast 6 miljoner människor medicin.

Antalet barnäktenskap minskar

Antalet flickor som gifts bort innan de fyllt 18 år har minskat med 15 procent under de senaste årtiondet, enligt Unicef. Den största minskningen har skett i södra Asien. Trots detta gifts 12 miljoner flickor under 18 år bort varje år.

Många utmaningar kvarstår

Miljontals barn och mödrar dör varje år

Var elfte sekund dör en kvinna eller ett nyfött barn i samband med förlossning, merparten i låg- och lägre medelinkomstländer. De flesta av dessa är liv hade kunnat räddas med hjälp av kunskap och bra vård.

Olagligt att vara hbtqi-person

I mer än 70 länder är det olagligt för män att ha sex med män och i drygt 45 länder är det olagligt för kvinnor att ha sex med kvinnor. I många länder får organisationer som arbetar för hbtqi-personers rättigheter allt svårare att verka.

Covid-19 får allvarliga konsekvenser

Covid-19-pandemin har fått och kommer att få konsekvenser för människors sexuella och reproduktiva hälsa. UNFPA beräknar att pandemin kommer att leda till att oplanerade graviditeter, könsrelaterat våld och barnäktenskap kommer att öka.

Berättelser om biståndet

Tolv flickor sitter på golvet. Två av dem sitter i förgrunden och ritar på ett papper medan resten sitter i bakgrunden och tittar på.

Arbete mot könsstympning ger resultat

Sudan är ett av de länder i världen där det är svårast för barn att växa upp. Här stödjer Sida Unicef:s arbete mot könsstympning av flickor och med att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller är på flykt.

En kvinna med turkos tröja håller upp en skylt som visar olika preventivmedel.

Myanmars mest utsatta får Sida-stöd till hälsovård

Fonden Access to Health har målet att nå alla i Myanmar med hälsovård, även människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade. Ma Yin Yin Soe undervisar om sex och samlevnad.

Sidas arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Världens länder har genom FN slagit fast att alla människor i världen ska till år 2030 ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Men vägen dit är lång. Trots framsteg får många människor i världen inte själva bestämma över sin egen kropp – exempelvis om och med vem de ska gifta sig med eller om och hur många barn de ska ha. Många människor utsätts för trakasserier och våld på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Särskilt utsatta är människor som lever i fattigdom. Kränkningar av människors sexuella och reproduktiva rättigheter leder till ohälsa, både fysisk och psykisk, och hotar länders utveckling.

Bättre vård: abort, preventivmedel samt hiv och aids

De flesta kvinnor som gör aborter på osäkra sätt lever i låg- och lägre medelinkomstländer. En anledning är brist på tillgång till preventivmedel. Enligt WHO kan upp till 13 procent av världens mödradödlighet kopplas till osäkra aborter.

Trots framsteg så smittades 1,7 miljoner människor med hiv 2019, och över en halv miljon människor dog av viruset, enligt UNAIDS. Framförallt i Afrika söder om Sahara är hiv fortfarande ett stort utvecklingsproblem.

Ökar kunskapen om abort

I Afrika söder om Sahara har enligt UNDESA endast 55 procent av de kvinnor som inte vill bli gravida tillgång till preventivmedel. Organisationen Marie Stopes bidrar till att öka tillgången till preventivmedel och säker abort i Zambia. DKT International arbetar i Tanzania, Etiopien, Kenya, Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Moçambique med att utbilda vårdpersonal i att genomföra säkra aborter, distribuera medicin och genomföra kampanjer för att minska negativa attityder och öka kunskapen om abort.

Vård och medicin till personer med hiv

En tredjedel av de människor som lever med hiv har inte tillgång till medicin. Covid-19-pandemin väntas minska tillgången ännu mer, vilket kan leda till att fler människor dör. Frontline AIDS arbetar med att förebygga sjukdomen och erbjuda vård och bromsmediciner. Organisationen gör det även möjligt för fler människor att testa sig, bland annat på mobila kliniker som når särskilt utsatta grupper.

Frontline AIDS:s webbplats

Sexualundervisning och ungdomars hälsa

Mer än hälften av världens befolkning är under 25 år och i låginkomstländer är andelen ännu högre. Att unga människor får kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är avgörande för att de ska kunna bestämma över sina kroppar och sina liv. På många platser i världen får unga ingen eller bristfällig sexualundervisning.

Elever lär sig om barnäktenskap och våld

Zambia och Liberia är båda länder där många flickor får barn innan de fyllt 18 år. I Zambia utbildar Unesco vårdpersonal i att bemöta unga på ett bra sätt och lärare, så att de i sin tur kan lära elever om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Liberia arbetar FN:s befolkningsfond UNFPA med att öka unga människors kunskap om SRHR för att minska antalet barnäktenskap, mödradödlighet och könsrelaterat våld.

Engagerar beslutsfattare för ungas hälsa

I flera länder i Afrika söder om Sahara gör konservativa krafter det allt svårare för civilsamhällesorganisationer att arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter. Sida stödjer SAfAIDS som arbetar för att beslutsfattare i regionen ska engagera sig för att minska antalet tonårsgraviditeter och osäkra aborter samt stärker organisationer som arbetar med dessa frågor. SAfAIDS sprider också kunskap om SRHR direkt till unga, bland annat genom idrott, ungdomsklubbar och media.

SAfAIDS:s webbplats

Könsrelaterat våld

Mer än var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Särskilt drabbade är kvinnor och flickor som lever i områden där det pågår en kris eller en konflikt. Könsrelaterat våld orsakar förutom psykologiska trauman även många hälsoproblem, exempelvis sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, för tidig förlossning och i värsta fall mödradödlighet.

Som könsrelaterat våld räknas:

 • Våld i nära relationer
 • Sexuellt våld
 • Människohandel för sexuella ändamål
 • Barnäktenskap
 • Tvångsäktenskap
 • Hedersvåld
 • Könsstympning
 • Våld mot hbtqi-personer
Motverkar barnäktenskap

I Sudan blir enligt Unicef nästan en tredjedel av flickor upp till 14 år utsatta för könsstympning. 38 procent av kvinnor mellan 20 och 49 år gifte sig när de var under 18 år. FN:s barnfond Unicef arbetar för barns rättigheter i Sudan, så att ingen ska utsättas för våld eller tvingas gifta sig eller få barn när de själva fortfarande är barn.

Unicefs webbplats för Sudan

Stöd till kvinnor som drabbats av våld

Sexuellt och könsrelaterat våld är vanligt i Myanmar, och när våldet sker i väpnad konflikt straffas förövaren i princip aldrig. I programmet Women and Girls First arbetar FN-organet UNFPA för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och mot könsrelaterat våld, med fokus på kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Bland annat finansierar programmet ”safe spaces” som kan jämföras med kvinnojourer, och driver mans- och ungdomsgrupper.

Om Women and Girls First på UNFPA:s webbplats

Hbtq-personers rättigheter

Hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer och intersexpersoner) utsätts över hela världen för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Följden av förtrycket är att många hbtq-personer lever med psykisk ohälsa. I många länder är det inte ovanligt att hbtq-personer nekas vård till följd av vårdpersonals diskriminerande attityd.

Ökar engagemang för hbtq-personers rättigheter

I många länder i Afrika har situationen för hbtq-personers rättigheter förvärrats under de senaste åren. Genom FN:s utvecklingsprogram UNDP stödjer Sida Inclusive Governance Initiative som stärker respekten för hbtqi-personers rättigheter i Afrika söder om Sahara. Initiativet ska öka kunskapen och engagemanget för hbtqi-personers rättigheter bland beslutsfattare såsom parlamentsledamöter, domare och religiösa ledare, och stärka samarbete mellan hbtqi-aktivister och deras möjlighet att påverka lagstiftning.

UNDP:s webbplats

Juridiskt stöd och terapi för utsatta i Moldavien

I Moldavien är motståndet mot personer med normbrytande sexualitet eller könsidentitet stort. Sida stödjer GenderDoc-M som är Moldaviens enda organisation som arbetar för hbtqi-personers rättigheter. Organisationen driver bland annat politisk påverkan, ger juridiskt stöd till personer som utsatts för brott och erbjuder hälsotjänster och terapi.

GenderDoc-M:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en av Sidas mest prioriterade frågor. Närmare 1,5 miljarder kronor (5,8 procent) av Sidas totala stöd 2019 gick till SRHR. Drygt 60 procent av Sidas hälsobistånd har fokus på SRHR.

Sidas stöd på området regleras i strategier på olika nivåer bland annat i strategin för globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling och den regionala strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder och Sahara.

Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018 – 2022 på regeringens webbplats

Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015 – 2019 (förlängd till 2021) på regeringens webbplats

Vad innebär sexuell och reproduktiv hälsa?

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och ha tillgång hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser. Sida använder Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av SRHR.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs det att alla människor:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt får definiera sin egen sexualitet, sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • får avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • har rätt att välja sina sexualpartner
 • har säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • får välja om, när och med vem äktenskap ska ingås
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld

Guttmacher-Lancet-kommissionens webbsida

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning