Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Privatsektorutveckling

Den privata sektorn har en viktig roll i att skapa jobb och minska fattigdomen. För många företagare i Sidas samarbetsländer är det svårt för dem att utveckla sina verksamheter och bidra till ekonomisk utveckling. Sida stödjer därför insatser som gör det enklare att starta och driva företag, särskilt för kvinnor.

Så går utvecklingen framåt

Teknik ökar produktivitet

Nya tekniska och digitala lösningar gör det lättare för människor i låginkomstländer att driva företag och ökar jordbrukets produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Mobila banktjänster gör det enklare att ta betalt, föra över pengar och ta lån.

Enklare att starta företag

Många länder har drivit igenom viktiga reformer som gör det enklare att starta och driva företag, och för entreprenörer att våga investera. Bara under 2018-2019 genomfördes 294 sådana reformer världen över, enligt Världsbanken.

Engagemang för hållbarhet

Den privata sektorn har aldrig varit mer engagerad för global hållbar utveckling än nu, enligt Svenska FAO-kommittén. Medvetenheten om ansvar och möjligheter som rör hållbarhet växer bland världens företagare, bland annat genom Agenda 2030 som understryker den privata sektorns roll i utvecklingen.

Många utmaningar kvarstår

Sårbar ekonomi

Ekonomin i många av Sidas samarbetsländer är baserad på endast en eller ett fåtal naturresurser, enligt Världsbanken. Det leder till sårbarhet, är ofta problematiskt ur hållbarhetssynvinkel och skapar färre jobb.

Arbetsvillkor i informella sektorn

I många länder finns majoriteten av företagen i den informella ekonomin, och de som arbetar där har ofta låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vissa företag är informella för att det är dyrt och krångligt att driva ett formellt företag. De informella företagen har också oftast en låg produktivitet.

Få kvinnliga företagare

Fortfarande är det framför allt män som startar och driver företag. Endast i fyra länder i världen är det lika många kvinnor som män som äger företag, enligt Global Entrepreneurship Monitor.

Sidas arbete för privatsektorutveckling

Sida arbetar i många av de länder i världen där det är svårast att starta och driva företag. Hindren gör det svårt för den privata sektorn att utvecklas och skapa jobb – vilket i längden gör det svårare för människor att förbättra sina levnadsvillkor och för länder att stärka sin ekonomi.

Affärsklimat och finansiell inkludering

Innovationskraften i låg- och medelinkomstländer är enorm och kan lösa globala utvecklingsutmaningar – men brist på kapital och investeringar hindrar innovatörer från att genomföra sina projekt. Många människor har inte heller, på grund av fattigdom, kunskapsbrist eller diskriminering, tillgång till det finansiella systemet.  Att exempelvis inte ha ett bankkonto, möjlighet att spara digitalt, skaffa en försäkring eller ta lån, kan vara ett hinder för människor att försörja sig och hantera chocker.

Förenklad handel

Många länders regelverk gör det svårt för människor att driva företag, äga mark eller få tillgång till elektricitet. Programmet Facility for Investment Climate Advisory Services (FIAS) stöttar utvecklingsländer med reformer som förenklar handel, vilket i sin tur skapar jobb, tryggar livsmedelsförsörjning, minskar klimatpåverkan och bidrar till jämställdhet och hållbar utveckling.

FIAS:s webbplats

Tillgängliggör finansiella tjänster

Programmen Financial Sector Deepening (FSD) i exempelvis Zambia, Moçambique och Kenya bidrar till att öka människors tillgång till och minska kostnaderna för finansiella tjänster, exempelvis lån, sparande och digitala betalningslösningar. Särskilt fokus ligger på kvinnor, unga och människor som lever på landsbygden.

FSD:s webbplats

Utveckling av småföretag

Små och medelstora företag står för mer än hälften av alla jobb i världen och utgör en stor del av utvecklingsländers ekonomi, enligt Världsbanken. Men företagens möjlighet att utvecklas hindras av brist på finansiering och kunskap. Särskilt svårt är det för kvinnliga småföretagare, som ofta driver jordbruk och småföretag, då sociala normer gör det svårare för dem att få sina företag att växa.

Hållbara skogsbruk

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Samtidigt är befolkningstillväxten hög, vilket ökar trycket på naturresurserna. Organisationen Tree Aid arbetar för ett hållbart skogsbruk och för att stärka företagandet. Bland annat utvecklar de marknader för sheasmör och baobabfrukter och ger stöd till småföretagare, särskilt kvinnor.

Om arbetet i Burkina Faso på Tree Aids webbplats

Stärker Palestinas digitala sektor

I Palestina är runt 60 procent av de unga arbetslösa, enligt Världsbanken. Den israeliska ockupationen gör att landets marknad är isolerad – det är svårt att få jobb, starta företag och exportera produkter. Mercy Corps arbetar med att bygga upp landets sektor för digital kommunikation och göra den konkurrenskraftig internationellt. Syftet är att skapa jobb, särskilt för ungdomar och kvinnor, bland annat genom att stödja nystartade företag och frilansare online, och att verka för utlokalisering och entreprenörskap.

Om arbetet i Palestina på Mercy Corps webbplats

Hållbart företagande

Biståndet räcker inte på långa vägar för att finansiera en hållbar utveckling i världen. Näringslivet har därför en viktig roll i omställningen – både när det gäller anti-korruption, miljömässig hållbarhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ökad transparens och hållbarhet

För att få till ett hållbart företagande krävs att stater och konsumenter ställer krav på näringslivet och att företagen själva tar socialt och miljömässigt ansvar. Danish Institute for Human Rights och Global Reporting Initiative samarbetar med statliga aktörer, företag och beslutsfattare för att öka företagens transparens och hållbarhet. Det görs bland annat genom att förbättra företags redovisning när det gäller hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och att driva på företag att göra sin produktion mer hållbar.

Danish Institute for Human Rights webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med privatsektorutveckling

Sidas stöd till området inkluderande ekonomisk utveckling uppgick under 2019 till runt 4 miljarder kronor. Det är en bred definition som förutom utveckling av den privata sektorn även inkluderar stöd till exempelvis jord- och skogsbruk, fiske, kommunikation och handel.

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning