Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Privat sektor

Privatägda företag och finansiärer är viktiga för att skapa jobb och minska fattigdomen, men hindras ofta av krångliga regler och brist på pengar. Sida stödjer därför flera projekt som har målet att marknaden ska fungera bättre i våra samarbetsländer. Vi fokuserar särskilt på unga människor och kvinnor.

Så går utvecklingen framåt

Tekniska framsteg ökar produktiviteten

Nya tekniska och digitala lösningar gör det lättare för människor att driva lönsamma, hållbara företag. Mobila banktjänster gör det enklare att ta betalt, föra över pengar och ta lån.

Enklare att starta företag

Många länder har drivit igenom viktiga reformer som gör det enklare att starta och driva företag, och att våga investera. Bara under 2018-2019 genomfördes 294 sådana reformer världen över.¹

Näringslivet allt viktigare för hållbarheten

Näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling.² De globala målen understryker också hur viktig den privata sektorn är för en hållbar utveckling.³

Många utmaningar kvarstår

Sårbar ekonomi belastar miljön

Ekonomin i många av Sidas samarbetsländer är baserad på endast en eller ett fåtal naturresurser. Det leder till sårbarhet, är ofta problematiskt för miljön och skapar färre jobb.4

Informell ekonomi skapar problem

I många länder är det dyrt och krångligt att driva ett formellt företag. Därför finns majoriteten av företagen i den informella ekonomin. Där är jobben är ofta lågavlönade och osäkra utan reglerade arbetsvillkor eller kollektivavtal. De syns inte i statistiken och staten får inte in någon skatt. Dessutom är produktiviteten ofta låg.

Få kvinnliga företagare

Fortfarande är det framför allt män som startar och driver företag i Sidas samarbetsländer. I Afrika finns till exempel bara tre länder som har minst lika många kvinnliga som manliga företagare.5

Ola Darwish Barakat

Berättelser om biståndet

Ola i Gaza tjänar pengar online – tack vare projekt finansierat av Sida

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har översättaren Ola börjat tjäna pengar online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete för privatsektorutveckling

Sida arbetar i många länder i världen där marknader fungerar bristfälligt och där det är svårt att starta och driva företag. Hindren gör det besvärligt för den privata sektorn att utvecklas och skapa jobb. I längden försvårar det för människor att förbättra sina levnadsvillkor och för länder att stärka sin ekonomi.

Skapa rättvisa marknader för alla

Sida stöttar marknader att utvecklas så att även människor som lever i fattigdom ska kunna utnyttja sina möjligheter att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling. Det gynnar bland annat lokalt anpassade lösningar och ger varaktiga resultat.

Ökar inkomsterna i Liberia

Liberia är ett av världens fattigaste länder; 44 procent lever i extrem fattigdom på under 1,90 US dollar om dagen.6 Projektet Grow Liberia jobbar med att stötta företag som odlar grönsaker och kokos, med exempelvis logistik, marknadsföring och service. Det har ökat inkomsterna för 35 400 hushåll och småföretag med motsvarande 11 miljoner US dollar och har skapat 4 400 heltidsjobb, främst bland kvinnor och ungdomar.

Grow Liberias webbplats

Stöttar jordbrukare i Palestina

Många småföretagare hindras av byråkrati och brist på kapital. Oxfams program för marknadsutveckling i Palestina har underlättat för tusentals småjordbrukare att få tillgång till fler tjänster som skatteåterbäring, försäkringar och att kunna ta lån.

Oxfams arbete i Palestina

Ger fler tillgång till finansiella tjänster

Innovationskraften i låg- och medelinkomstländer är enorm och kan lösa globala utvecklingsutmaningar, men många innovatörer hindras från att genomföra sina projekt på grund av brist på kapital. Fattigdom, kunskapsbrist eller diskriminering stänger människor ute från att använda finansiella tjänster, som banktjänster, försäkringar eller aktietjänster. Sida jobbar därför för att ge fler tillgång till finansiella tjänster av olika slag.

Minskar kostnaderna för sparande och lån

Att inte ha ett bankkonto, möjlighet att spara digitalt, skaffa en försäkring eller ta lån, gör att många får svårt att försörja sig och hantera kriser. Fonden Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa) bidrar till att öka människors tillgång till finansiella tjänster, som lån, sparande och digitala betallösningar. Särskilt fokus ligger på kvinnor, unga och dem som lever på landsbygden.

FSD Africas webbplats

Ansikts- och fingeravtrycksidentifiering stärker kvinnors egenmakt

Många kvinnor kan inte delta i ekonomin på samma villkor som män på grund av analfabetism eller lägre utbildningsnivå. FN:s kapitalutvecklingsfonds (UNCDF) Last Mile Finance Trust Fund finns i bland annat Papua Nya Guinea där den stöttar Women´s Microbank. 97 procent av bankens kunder är kvinnor på landsbygden där analfabetismen är hög. När banken började med biometrisk identifikation, som digital avläsning av ansikte eller fingeravtryck, kunde de 33 000 kunderna börja använda finansiella tjänster helt digitalt.

Om Last mile Finance Trust Fond på FN:s kapitalutvecklingsfonds webbplats

Utvecklar småföretag och affärsklimat

Små och medelstora företag står för mer än hälften av alla jobb i världen och utgör en stor del av låginkomstländers ekonomi. Men brist på finansiering och kunskap om företagande hindrar dem från att utvecklas. Särskilt svårt är det för kvinnliga småföretagare, som ofta hämmas av sociala normer. Därför jobbar Sida med att stärka företagen.

Stärker Palestina digitala sektor

I Palestina är runt 60 procent av de unga arbetslösa.7 Den israeliska ockupationen isolerar landets marknad – det är svårt att få jobb, starta företag och exportera produkter. Organisationen Mercy Corps bygger upp Palestinas sektor för digital kommunikation och gör den konkurrenskraftig internationellt. Syftet är att skapa jobb samt att verka för utlokalisering, det vill säga att företag flyttar till mindre orter. Ett anat syfte är att göra det lättare att starta och driva företag. Kvinnor och unga är prioriterade.

Om arbetet i Palestina på Mercy Corps webbplats

Lån till hundratusentals jordbruksföretag i Tanzania

Sida ger lånegarantier till företag. Det innebär att Sida tar på sig att betala tillbaka lånen om låntagaren skulle misslyckas, vilket minskar risken för både låntagaren och banken. I Tanzania har stödet lett till att över 640 000 företag inom jordbrukssektorn fått lån på drygt 125 miljoner US dollar. Stödet har också bidragit till att ta fram en särskild jämställdhetsplan med särskilt fokus på aktiviteter för kvinnor.

Hållbara företag

Biståndet räcker inte på långa vägar till för att finansiera en hållbar utveckling i världen. Det privata näringslivet har därför en viktig roll i omställningen när det gäller allt från antikorruption till miljömässig hållbarhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ökad insyn och hållbarhet

För att företagen ska bli hållbara krävs både att stater och konsumenter ställer krav och att företagen själva tar socialt och miljömässigt ansvar. Danish Institute for Human Rights och Global Reporting Initiative samarbetar med statliga aktörer, företag och beslutsfattare för att göra företagen mer hållbara samt att öka insynen. Det görs bland annat genom att förbättra företagens redovisning när det gäller hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och att driva på företag att göra sin produktion mer hållbar.

Hållbara skogsbruk

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Samtidigt är befolkningstillväxten relativt hög,8 vilket sätter press på naturresurserna. Organisationen Tree Aid arbetar för att skogsbruket ska bli mer hållbart och för att stärka företagandet. Bland annat utvecklar Tree Aid marknader för sheasmör och baobabfrukter och ger stöd till småföretagare, särskilt kvinnor.

Om arbetet i Burkina Faso på Tree Aids webbsida

Omfattning och styrning av Sidas arbete med privatsektorutveckling

Totalt var utbetalningarna till området inkluderande ekonomisk utveckling runt 3 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar 12 procent av Sidas totala utbetalningar.

Inkluderande ekonomisk utveckling är en bred definition som innefattar utveckling av den privata sektorn och stöd till exempelvis jord- och skogsbruk, fiske, kommunikation och handel.

Uppdaterad: 27 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning