Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globala samarbeten

Genom stöd till globala organisationer bidrar Sida till att människor i låginkomstländer får det bättre. De globala utmaningarna är många: covid-19-pandemin har lett till att fler människor har fått det sämre, väpnade konflikter ökar, demokratin minskar och klimatförändringarna slår hårt mot de människor som är mest sårbara.

Sidas globala bistånd 2021

Totalt bistånd 6851103000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 6690314000 SEK, Humanitärt stöd 160789000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

90 %

av alla världens barn i låg- och mellanstadieåldern går i skolan. I mer än två av tre länder är det lika många flickor som pojkar som går i skolan.¹

Framsteg tack vare forskning

Forskning och nya lösningar har gett fler människor tillgång till elektricitet, rent vatten, grödor med större näringsinnehåll och bättre vård. Tack vare vaccinforskning och massvaccinering förklarades Afrika fritt från polio 2020.2

Fler jobb och högre löner

Internationell handel har vuxit enormt de senaste 30 åren och bidragit till global utveckling.3 När låginkomstländer deltar i världsekonomin minskar ofta fattigdomen. Ny teknologi, tillgång till internet och digitala tjänster gör det enklare för småföretagare att nå utanför lokala marknader.

Många utmaningar kvarstår

Jämställdheten går bakåt

Kvinnor tjänar i snitt 23 procent mindre än män och har betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser. Färre flickor än pojkar fortsätter till högre studier. Många flickor och kvinnor utsätts för könsrelaterat våld4 och drabbas hårdast av klimatförändringar5.

Låga löner och dåliga arbetsvillkor

I många länder arbetar majoriteten av befolkningen inom informella företag, ofta med låg produktion, låga löner och dåliga arbetsvillkor.6

Klimatförändringarna drabbar

Människors försörjning och den biologiska mångfalden hotas av torka, översvämningar och förändrade väderförhållanden. Det industriella jordbruket är ofta högproduktivt men leder till utsläpp av växthusgaser och föroreningar som hotar den biologiska mångfalden.7

Berättelser om biståndet

En hand håller i ett labratorieglas med växt inuti.

Klimatsmart jordbruk ökar inkomster för småbrukare

Klimatförändringar drabbar människor som lever i fattigdom extra hårt. Därför behövs klimatanpassning inom jordbruket. Tack vare forskning om nya grödor och smarta metoder för odling har lantbrukare i Afrika och Asien kunnat fördubbla sina skördar. Sida har stöttat forskningsnätverket CGIAR sedan 1973.

Marie Laetitia Kayitesire ler med sina kaffeodlingar som bakgrund

Kvinnliga kaffeexportörer i mansdominerad bransch

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch.

Globalt utvecklingssamarbete

Fattigdomen är lägre nu än för 30 år sedan men ökar på grund av covid-19-pandemin. Uppskattningsvis lever 840 miljoner människor i extrem fattigdom 2021, en ökning med 150 miljoner sedan föregående år.8 Skillnader i inkomster har ökat i många länder.

Trots att många länder haft många år av tillväxt har de fastnat i fattigdom. Det beror på att det saknas strukturer och möjligheter för människor med låga inkomster att byta till mer produktiva jobb som ger högre lön.

Antalet väpnade konflikter blir fler, mer långdragna och våldsamma vilket ökar fattigdomen, tvingar människor på flykt och leder till att mänskliga rättigheter kränks.9 Ojämställdhet mellan män och kvinnor och ett minskat demokratiskt utrymme är andra hinder för utveckling. Klimatförändringarna slår särskilt hårt mot de människor som är direkt beroende av naturresurser och ett fungerande ekosystem för sin överlevnad, framför allt i de länder där en stor del av befolkningen arbetar inom jordbruk och fiske.

Sida stödjer globala organisationer inom flera tematiska områden, för att lösa globala utmaningar och bidra till att människor i låg- och medelinkomstländer får det bättre.

Covid-19

Internationella samarbeten är nödvändiga för att bekämpa covid-19-pandemin. En stor del av Sidas arbete har anpassats för att på bästa sätt möta människors ökade och förändrade behov.

De multilaterala organisationerna, som FN och Världsbanken, har en särskilt viktig roll i arbetet med att bekämpa pandemin och dess negativa effekter.

Stärker hälsosystem

Hälften av världens befolkning har inte tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård, vilket är förödande under pandemin. FN:s barnfond Unicef ökar tillgången till viktiga läkemedel, hälsovård för mödrar och nyfödda, säkert dricksvatten och toaletter och stärker människors sociala skyddsnät.

Unicefs webbplats

Förebygger könsrelaterat våld

Det könsrelaterade våldet har ökat under covid-19-pandemin.9 Världshälsoorganisationen WHO ger bland annat människor tillgång till information och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet är till exempel att förebygga könsrelaterat våld, ge stöd till de människor som har utsatts och öka tillgången till preventivmedel.

WHO:s webbplats

Kompenserar för förlorad inkomst

På grund av nedstängda gränser och osäkra arbetsvillkor har arbetslösheten i världen ökat.10 Genom FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och programmet Rural Poor Stimulus Facility stöttar Sida de människor som riskerar att förlora inkomst och få brist på mat till följd av brutna leveranskedjor och nedstängda marknader.

Socialt hållbar utveckling

God hälsa, rent vatten, sanitet och en bra utbildning är avgörande för att människor ska kunna förbättra sin livssituation. Nära hälften av de människor som lever i låginkomstländer har ingenstans att tvätta sina händer. Hälften av alla hälsokliniker saknar vatten och 60 procent har inte tillgång till toaletter. 25 miljoner osäkra aborter genomförs varje år.

I arbetet för en socialt hållbar utveckling arbetar Sida med utbildning, hälsa och vatten och sanitet.

Fler barn i skolan

Innan covid-19-pandemin var omkring 270 miljoner barn utan skolgång, en siffra som har ökat efter att länder stängt ner skolorna. Sida är en del av i det globala partnerskapet för utbildning (GPE) som finansierar utbildningsplaner i låginkomstländer. Syftet är att förbättra läroplaner, öka antalet barn i skolan och att fler får bättre utbildning. Flickor och de mest utsatta barnen är särskilt prioriterade.

Global Partnership for Education

Rent vatten och toaletter till fler

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten och 2,3 miljarder saknar tillgång till en fungerande toalett. Wateraid påverkar regeringar att öka finansieringen till exempelvis skolor och hälsovårdsinrättningar för att det ska finnas rent vatten och toaletter för elever och patienter. Wateraid arbetar också på landnivå för att fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet.

WaterAids webbplats

Utbildar barnmorskor

Ipas utbildar barnmorskor inom mödra- och barnhälsa och i abortvård. Dessutom arbetar de med att få till lagstiftning så att kvinnor och flickor själva ska få bestämma över sina egna kroppar.

Ipas webbplats

Demokrati

Fattigdom handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Varje år sedan 2006 har fler länder gått bakåt i sin demokratiska utveckling, jämfört med antalet länder som blivit mer demokratiska.11 Ofta har medborgarna liten möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är underrepresenterade i politiken.

Mer politiskt inflytande för kvinnor

Endast en fjärdedel av världens parlamentariker är kvinnor.12 Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer i arbetet med att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis sätter de press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet och utbildar kvinnliga politiker.

UN Womens webbplats

Stöttar journalister i konfliktdrabbade områden

Pressfriheten i världen krymper och journalister hotas, mördas och fängslas.13 Internews stöder journalister som arbetar i förtryckande miljöer som präglas av konflikt, laglöshet eller pandemier. Internews ser till att journalister får skräddarsydd utbildning och resurser så att de kan rapportera utan att riskera sina liv, och att de mest utsatta människorna får tillgång till oberoende och faktagranskad information.

Internews webbplats

Alla ska få älska vem de vill

I många länder löper hbtqi-personer risk att diskrimineras, kränkas och utsättas för våld och hot. Sida stöder till exempel ILGA World som stärker lokala hbtqi-organisationers kapacitet och jobbar med påverkansarbete, för allas rätt att vara den man är och att älska vem man vill.

ILGA:s webbplats

Miljö, klimat och hav & naturresurser

Hållbar användning av jordens resurser är en förutsättning för minskad fattigdom och en hållbar utveckling – både för nuvarande och framtida generationer. Människor som lever i fattigdom är ofta beroende av biologisk mångfald och naturresurser för sin försörjning, och är särskilt sårbara för klimatförändringar och föroreningar.

Men den ekonomiska utvecklingen, som varit drivande bakom minskningen av fattigdomen, har delvis skett på bekostnad av att naturen utarmas, föroreningar ökar och klimatförändringen fortgår. Minst fyra av nio planetära gränser bedöms ha överskridits. Detta slår undan förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Stärker en miljömässigt hållbar utveckling

Sårbara länder har svårt att hantera de många miljö- och klimatutmaningarna. FN:s utvecklingsprogram UNDP kopplar samman många olika miljö- och klimatfrågor för att effektivt bidra till en hållbar utveckling. Det sker bland annat genom skydd av biologisk mångfald, förbättrad förvaltning av sötvatten och marina resurser, att skynda på klimatåtgärder, gynna en övergång till förnybara energikällor och att bidra till hållbara livsmedelssystem.

UNDP:s webbplats

Förändrar energisektorn

Ungefär 750 miljoner människor lever fortfarande utan elektricitet.14 Samtidigt sker en betydande del av utsläppen av växthusgaser från energisektorn. Världsbankens Energy Sector Management Assistance program (ESMAP) bidrar till att människor som lever i fattigdom får ökad tillgång till el från förnybara energikällor och rena matlagningslösningar, och stödjer också förbättring av länders energisystem för att minska fossila subventioner och bli mer energieffektiva.

ESMAP:s webbplats

Minskar utsatthet för giftiga ämnen

Kemikalier och föroreningar hotar liv och hälsa. Genom det globala NGO-nätverket IPEN (International Pollutans Network) re stödjer Sida arbetet för en värld där människor i fattiga och sköra länder inte drabbas av produktion och hantering av giftiga ämnen.

IPEN:s webbplats

Jämställdhet

Ökad jämställdhet är en förutsättning för en rättvis och hållbar utveckling. Kvinnor och flickor är överrepresenterade bland människor som lever i fattigdom. I stora delar av världen finns lagar och sociala normer som begränsar kvinnors rättighet att ärva eller äga mark, att utbilda sig och ha ett arbete och egen inkomst. Könsrelaterat våld är ett omfattande och allvarligt brott mot kvinnors och flickors rättigheter och 35 procent av världens kvinnor beräknas ha utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i livet.15

Skyddar utsatta kvinnor

Våld mot kvinnor och flickor och barnäktenskap är konsekvenser av ojämställdhet och ett hinder för ökad jämställdhet. UN Trust Fund to Eliminate Violence Against Women och Girls not Brides arbetar både med skydd och stöd till utsatta kvinnor och flickor och för långsiktig förändring.

Girls not Brides på UN Trust Funds webbplats

Engagerar män i jämställdhet

I många områden i världen går jämställdheten bakåt. För att utmana patriarkala strukturer och förändra negativa sociala normer är det viktigt att män är engagerade i jämställdhetsarbetet. MenEngage är ett globalt nätverk som arbetar för just det.

Men Engages webbplats

Feministiska rörelser bidrar till jämställdhet

Kvinnoorganisationer är avgörande aktörer i arbetet för jämställdhet och kvinnors, flickors och hbtqi personers rättigheter och inkludering i samhällslivet – Global Fund for Women finansierar kvinnorättsorganisationer och feministiska rörelser i hela världen.

Global Fund for Womens webbplats

Hållbar fred

Under de senaste tio åren har världen blivit en mindre fredlig plats där antalet våldsamma konflikter ökat och samtidigt blivit mer komplexa. Politisk oro, våld och konflikter bryter ner samhällsstrukturer på alla nivåer och majoriteten av jordens befolkning som lever i fattigdom är koncentrerade till länder där detta är vardag. Att bygga varaktig fred och förebygga konflikter är avgörande för att minska människors lidande, förhindra ekonomisk kollaps och minska fattigdom.

Det behövs gemensamma globala kraftansträngningar för att skapa fred. Sida stärker FN och civilsamhällen och lyfter fram rösterna från människor som drabbade av konflikt. Barn, unga och kvinnor är särskilt viktiga.

Ökar deltagandet för kvinnor och unga i fredsbyggande

Kvinnor och unga utesluts ofta i fredsprocesser och i freds- och statsbyggande vilket gör att deras perspektiv ofta saknas när viktiga beslut fattas. Sida samarbetar med flera organisationer för att ge kvinnor och unga meningsfullt inflytande, exempelvis genom den feministiska fredsorganisationen Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Genom sektioner i närmare 50 länder och globalt påverkansarbete länkar de kvinnors lokala verkligheter med internationella forum och utmanar könsnormer, maktstrukturer och militarism.

Ikff:s webbplats

Minskar spänningar i konfliktländer

Covid-19 pandemin har medfört ytterligare missnöje och våldsamheter i flertalet konfliktdrabbade länder. Geneva Call arbetar med att förhindra konflikter och bidra till att minska spänningar, bland annat genom att upplysa väpnade grupper om skyldigheter relaterade till covid-19, särskilt i områden där grupperna utövar kontroll.

Geneva Calls webbplats

Röjer landminor och explosiva lämningar

Landminor och andra explosiva lämningar av krig dödar och skadar människor och gör mark obrukbar under pågående konflikter men också under decennier efter att kriget tagit slut. Sidas partner Danish Refugee Council och Mines Advisory Group jobbar därför i drygt 10 länder med att röja minor och genomföra utbildnings och informationskampanjer för att minska risken för att människor skadas.

Hållbar ekonomisk utveckling

En hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att samhällen ska kunna växa, utvecklas och skapa arbetstillfällen, som gör det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förbättra sina levnadsvillkor. Den ekonomiska utvecklingen som sker i dag, särskilt i Afrika, kommer inte alla människor till del och sker delvis på bekostnad av att naturen utarmas, föroreningar ökar och klimatförändringen fortsätter.

Coronapandemin har slagit hårt mot länders ekonomier, företag och arbetstillfällen. Små och medelstora företag står för mer än hälften av alla jobb i världen och utgör en stor del av låg- och medelinkomstländers ekonomi.

Bättre arbetsvillkor ger säkrare jobb

Nio av tio arbetstillfällen i låg- och medelinkomstländer finns inom den informella sektorn.17 Den domineras av kvinnor och unga som arbetar utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) förbättrar arbetsvillkoren för människor, särskilt kvinnor, som arbetar inom den informella ekonomin. Arbetet gör informella arbetare mer synliga inom forskning och statistik, och ökar deras inflytande.

WIEGO:s webbplats

Fri och rättvis handel ökar motståndskraft

Små och medelstora företag utgör en stor del av låginkomstländers näringsliv, men ofta har de svårt att nå ut på en internationell marknad. International Trade Center stödjer små och medelstora företag i låginkomstländer att bli mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Särskilt fokus ligger på företag som drivs av kvinnor och unga.

International Trade Centers webbplats

Inkluderande företagsklimat gynnar tillväxt

Många länders regelverk gör det svårt för människor att driva företag, äga mark eller få tillgång till elektricitet. Facility for Investment Climate Advisory Services (FIAS) arbetar med att stärka företags- och investeringsklimat i utvecklingsländer genom reformer och modernisering av lagar och regelverk som bidrar till att företag får tillgång till marknadsmöjligheter som bidrar till tillväxt, skapande av arbetstillfällen och fattigdomsminskning.

FIAS webbplats

Styrning av Sidas globala utvecklingssamarbete

Sveriges globala insatser styrs av strategier som beslutas av regeringen. Strategierna anger målen för biståndet och vilken typ av projekt som Sida ska finansiera. Sidas globala insatser styrs av flera tematiska strategier.

Tematiska strategier på sidan Så styrs Sida

Uppdaterad: January 19, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning