Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kambodja

Den demokratiska utvecklingen går tillbaka i Kambodja. På grund av den politiska situationen fokuserar utvecklingssamarbetet på att stärka de mänskliga rättigheterna, demokratin och en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler.

Så går utvecklingen framåt

97 %

av alla barn skrivs i dag in i grundskolan. Något fler flickor än pojkar går klart grundskolan.¹

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen i Kambodja har minskat drastiskt sedan 2007. Medellivslängden har också ökat kraftigt.2

Korruptionen minskar

Korruptionen är fortfarande hög men har minskat mellan medborgare och tjänstemän sedan 2019. Medborgarna kan numera få hjälp med verifiering av dokument i öppna lokaler där kostnaderna står tydligt. Kambodja rankas som 157 av 180 länder i Transparency Internationals korruptionsindex.3

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter kränks

Det politiska klimatet har försämrats kraftigt sedan hösten 2017. Det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter, som till exempel begränsningar av pressfrihet och demonstrationsfrihet samt inom rättsväsendet.

Pandemin har gjort fler utsatta

Pandemin har haft stor social och ekonomisk påverkan på det kambodjanska samhället, även för grupper som inte tidigare betraktats som utsatta.4

Växande klyftor och låg kvinnlig representation

Den ekonomiska tillväxten har till viss del kommit fattiga till del men klyftorna i landet växer. Kambodja står inför stora utmaningar när det gäller näringsintag hos barn, skydd av miljön och kvinnlig representation i parlamentet.5

Berättelser om biståndet

Ly Voucheng, en kvinna med röd jacka och långt hår står framför ett staket och tittar in i kameran.

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb, men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

En ungkvinnlig jurist håller studielitteratur i händerna.

Kvinnliga jurister förändrar Kambodjas rättssystem

Tack vare ett Sida-stöttat stipendium ökar antalet kvinnliga jurister i Kambodja. Nai Sokmeng är en ung juridikstuderande som förändrat sitt liv genom stipendieprogrammet.

Utvecklingssamarbete i Kambodja

Röda khmerernas hade makten i Kambodja, åren 1975–1979 då omkring två miljoner människor, 20 procent av befolkningen, mördades eller dog av svält orsakad av regimens politik. De många åren av krig och skräckvälde har lämnat djupa sår i landets befolkning. Röda khmererna drevs bort 1979 i samband med att Kambodja invaderade Vietnam. Ett lågintensivt inbördeskrig pågick fram till 1999 och följdes av en mer politiskt stabil period med en stark ekonomisk uppgång. Efter lokalvalen 2017 beslutade domstolen att upplösa det största oppositionspartiet CNRP och åtala och fängsla dess politiska ledare och hundratals partimedlemmar.

Sedan valet 2018 är Kambodja i praktiken en enpartistat, vilket är ett allvarligt bakslag för demokratin. Därför beslutade Sveriges regering 2020 att utvecklingssamarbetet enbart ska fokusera på att stärka de mänskliga rättigheterna, demokratin och en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler. Det svenska utvecklingssamarbetet genomförs enbart i samarbete med organisationer från det civila samhället och andra icke-statliga aktörer.

Stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer

Den demokratiska utvecklingen har gått tillbaka. Mänskliga rättigheter kränks, pressfriheten är begränsad liksom demonstrationsfriheten. Rättsväsendet i landet är otillräckligt och människor behandlas inte alltid lika inför lagen.

Utvecklar rättsväsende och värnar rättigheter

Sida stödjer Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR) som förebygger konflikt och säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras. OHCHR ger tekniskt och finansiellt stöd till statliga institutioner, rättsväsendet och det civila samhället och människorättsförsvarare. Arbetet skyddar etniska minoriteters rättigheter och förhindrar tvångsförflyttningar. Det har också lett till en ny uppförandekod så att statliga covid-19-karantänscenter ska vara säkra för kvinnor och barn. 30 000 fabriksarbetare, främst kvinnor, tvingades till en 14-dagars statskontrollerad karantän under pandemion och fick därmed bättre villkor.

OHCHR:s arbete i Kambodja

Personer med funktionsnedsättning får jobb

Personer med funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom projektet ”En inkluderande arbetsmarknad i Kambodja” – ger vi stöd till personer med funktionsnedsättningar som gör det enklare att komma in på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Arbetsförmedling (AF), Kyrkans Utlandshjälp, Finn Church Aid (FCA) och lokala icke-statliga organisationer. Projektet påverkar även framtagandet av ett nationellt arbetsmarknadsprogram där personer med funktionsnedsättning ingår.

Om projektet med funktionsnedsatta på Openaid

Stärker ungas makt

Sida stödjer tillsammans med andra givare BBC Media Actions projekt Klahan9 SPACE som ökar möjligheten för kvinnor och män mellan 15 och 30 år att delta i beslut som påverkar dem och deras samhällen. Programmet finns både online och offline och ger tillgång till mer kunskap och färdigheter vilket ökar deras engagemang och förstärker deras röster.

Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, transparens, jämställdhet och minskad korruption

Medieaktörer som står regeringen och Kambodjas Folkparti (CPP) gynnas och används som regeringens kommunikationskanal. Kvinnor är mer utsatta än män för trakasserier och hot, speciellt de som engagerar sig och representerar lokalsamhällen och journalister. Korruptionen genomsyrar kambodjanska institutionerna på alla plan. Detta skadar demokratin styrningen av samhället, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och en hållbar utveckling.

Utmanar könsroller och stärker det civila samhället

Patriarkala normer och traditionella könsroller är djupt rotade. Mäns våld mot kvinnor är utbrett och ses som acceptabelt i vissa situationer.  Sida stödjer Diakonia och ett tiotal civilsamhällsorganisationer som arbetar med att öka jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter. Det sker bland annat genom lokala plattformar för dialog kring jämlikhet och könsroller.

Utsatta samhällen, arbetare och människorättsförsvarare får även tillgång till juridiskt, socialt och tekniskt stöd för att kunna fortsätta sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Under 2021 to de sig an runt 700 nya rättsfall, gav juridiskt stöd till mer än 44 000 familjer och individer och såg till att myndigheterna fick ta del av mer än 1 200 kollektiva rättsfall.

Om arbetet i Kambodja på Diakonias webbplats

Stipendier minskar könsskillnaderna på juristlinjen

Fler män än kvinnor studerar på juridikprogrammen i Kambodja. Sedan 2013 kan kvinnliga studenter som har en utsatt social och ekonomisk situation söka stipendium via Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) för att studera juridik upp till kandidatexamen. Med fler kvinnliga jurister kan rättssystemet bli bättre på att hantera frågor inom exempelvis könsrelaterat våld – då utsatta kvinnor ofta föredrar att bli representerade av en kvinnlig advokat.

Artikel om projektet på Sidas webbplats

Forskning

Trots stora framsteg är tillgången till högre utbildning och forskning av god kvalitet fortfarande en stor utmaning. Mycket av den kompetens som behövs för landets samhällsekonomiska utveckling saknas.

Öppnar möjligheter för unga forskare

De flesta föreläsare och studenter vid universitet i Kambodja uppger att det finns hinder för deras forskning. Young Researchers Program (YRP) är ett ettårigt program som varje år ger mellan 10 och 20 studenter och lärare möjlighet att forska. Programmet är framgångsrikt, de unga forskarna kontaktas ofta för intervjuer, och deras artiklar får en bra spridning.

Young Researchers Program (YRP)

Forskningssamarbete höjer utbildningsnivån

Ett allvarligt problem i Kambodja är invånarnas brist på högre utbildning. Sida stödjer landets största universitet Royal University of Phnom Penh (RUPP) och deras samarbete med 12 svenska universitet. Stödet går bland annat till utbildning på doktors- och mastersnivå och till att bygga exempelvis laboratorier, IT och bibliotek. Genom projektet ska universitetet kunna erbjuda högkvalitativ forskarutbildning och möjlighet att forska.

Om International Science Programme (ISP) på Uppsala universitets webbplats

Styrning av Sidas utvecklingssamarbete med Kambodja

Kambodja ingår sedan juni 2020 i strategin för Asien och Oceanien.

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2022-2026

Uppdaterad: June 22, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning