Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Västra Balkans rika djurliv skyddas – genom björnspaning och utbildning

Ål, lodjur, björn och den ögonlösa olmen är exempel på arter som finns på Västra Balkan – en region med rik biologisk mångfald. Här bidrar Sidas stöd till att stärka naturskyddet, men också till att göra ekoturism till en möjlighet för lokala företagare och samhällen.

En brunbjörn titttar fram bakom ett träd.

Det här är Zvezdana, en av brunbjörnarna som lever i den serbiska nationalparken Tara. Där kan turister nu spana efter björn, som en del av WWF:s projekt som genom ekoturism stärker naturskyddet i regionen.

Artrikt område hotat

Med sina floder, våtmarker, vilda bergsområden, orörda skogar och fiskrika sjöar är Västra Balkan unik i sitt slag. Regionen (där Albanien, Nordmakedonien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro och Serbien ingår), som sträcker sig från Medelhavet till Alperna, är en av de artrikaste i Europa. Här lever alltifrån det ögonlösa grottdjuret olm och utrotningshotade ålar till det balkanska lodjuret, ett av världens mest sällsynta kattdjur. 

Men i dag hotas den biologiska mångfalden i regionen, bland annat av klimatförändringar, oreglerad urbanisering, olaglig avverkning av skog och utbyggnad av infrastruktur och vattenkraftverk. Planer för hur naturskyddsområden ska skötas finns på plats men genomförs inte alltid på ett bra sätt. 

Samarbetar för att gynna brunbjörn och olm

Sida arbetar tillsammans med WWF Sverige och WWF Adria för att förbättra hanteringen av skyddade områden. Man vill att lodjur, ålar och olmar ska gå en ljusare framtid till mötes. Syftet är också att den rika naturen och djurlivet ska kunna leda till ekonomisk utveckling i regionen.

Mycket av vårt arbete i och runt naturskyddsområden går ut på att ge lokalbefolkningen möjlighet att dra nytta av resurserna som omger dem på ett hållbart sätt.

Deni Porej WWF Adria

– Mycket av vårt arbete i och runt naturskyddsområden går ut på att ge lokalbefolkningen möjlighet att dra nytta av resurserna som omger dem på ett hållbart sätt, säger Deni Porej, chef för WWF Adria.

Ett exempel är ekoturism. I dag kan turister ge sig ut på spaning efter brunbjörn i en av Serbiens nationalparker. Det har i sin tur lett till att lokalbefolkningens attityd gentemot björnar har ändrats. Björnen har gått från att vara ett djur man jagar till något man betraktar och upplever.

Barn och unga lär sig om biologisk mångfald

WWF Adria har bidragit till att lokala skolor har börjat samarbeta med förvaltarna av naturskyddade områden samt anordnat utbildningsläger för barn och unga. På lägren får barnen lära sig om naturskydd, biologisk mångfald och hur de kan bidra till en hållbar framtid för sig och sina och deras familjer. 

– På så sätt har barnen fått en utbildning som gynnas av att de bor i eller runt ett skyddat område, säger Deni Porej.

I dag är det många av länderna på Västra Balkan som närmar sig EU-medlemskap. För att bli EU-medlem krävs en utvecklad lagstiftning som gäller naturskydd. Det gör att medlemskapet blir en viktig morot för regionens länder att arbeta mer med frågan.

Biologisk mångfald en prioriterad fråga för Sida

Även i det svenska utvecklingssamarbetet är biologisk mångfald en viktig fråga. Maria Osbeck som handlägger Sidas stöd till WWF Sverige berättar varför:

– Den biologiska mångfalden är vår livförsäkring som ger mat, vatten, ren luft, skydd och medicin. Den mildrar också naturkatastrofer, motverkar sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Sidas samarbete med WWF visar att det går att främja naturskydd och samtidigt skapa hållbar ekonomisk utveckling.

Exempel på resultat

Projektet har bidragit till att stärka samarbetet mellan lokalsamhällen och lokala myndigheter gällande naturskyddade områden och bidragit till ökad kunskap om ekoturism.

  • Data och information om naturskyddade områden har samlats in och följts upp i sju pilotstudier. Denna informationen har använts av WWF och deras partner för att stärka regelverk och förvaltning av områdena och hitta hållbara sätt att ta tillvara på naturskyddsområdena så att även turismen och lokalekonomin gynnas.
  • Genom ”Grant Programme for Protected Areas” har civilsamhällesorganisationer i regionen fått stöd för projekt som stärker lokalbefolkningars inflytande i hur naturskyddsområdena förvaltas.
  • 14 miljöorganisationer i regionen har fått stöd för att stärka implementering av handlingsplaner för naturskyddade områden.
  • Bear Watching-projekt i nationalparken Tara i Serbien har lett till ökade ekonomiska möjligheter för lokalbefolkningen och stärkt människors känsla av ägarskap i bevarandet av björnarna.  
  • Projektet bidrog till grundandet av Park Dinarides: ett regionalt nätverk av myndigheter som förvaltar naturskyddade områden. Nätverket samlar nu 95 naturskyddade områden i åtta länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Kroatien, Kosovo, Nordmakedonien, Slovenien och Serbien.
  • WWF Nature Academy har genomfört utbildningar för lärare och studenter med fokus på biologisk mångfald. I Bosnien och Hercegovina samarbetade WWF med organisationen och kvinnorättsinitiativet ”EkoBistro” i byn Kruščica, som efter protester lyckades stoppa byggandet av två vattenkraftverk som skulle ha drabbat deras tillgång till vatten och möjlighet att odla mat.

Uppdaterad: June 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning