Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete mot covid-19

Många års framsteg för att minska fattigdomen har tagit stora kliv bakåt, sedan WHO i januari 2020 utropade nödläge med anledning av covid-19-pandemin. En stor del av Sidas 2 000 insatser i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa har under det senaste året anpassats för att på bästa sätt möta människors ökade och förändrade behov.

En kvinna med munskydd sitter och tillverkar munskydd i tyg.

Ökad arbetslöshet

Pandemin har gjort många arbetslösa. ILO uppskattar att hundratals miljoner jobb har försvunnit. På bilden syns en kvinna som arbetar med att sy munskydd i Bulawayo, Zimbabwe. Foto: KB Mpofu / ILO

Extrema fattigdomen har ökat

Pandemin har försvårat en redan ansträngd situation i många länder och kommer påverka utvecklingen i världen under lång tid framöver. I början av 2020 uppskattade Internationella valutafonden (IMF) att den globala ekonomin skulle växa med drygt 3 procent under året. Istället sjönk den globala ekonomin med drygt 4 procent, enligt Världsbanken.

Den ekonomiska krisen slår hårdast mot de minst utvecklade, konfliktdrabbade och sårbara länderna i världen. Antalet extremt fattiga har ökat med omkring 120 miljoner människor sedan pandemin startade. Och det är 40 procent fler människor som är i behov av humanitärt bistånd.

Växlat upp och anpassat biståndet

Sida och våra partnerorganisationer har under 2020 snabbt växlat upp och ställt om arbetet inom flera olika områden, bland annat för att stärka hälsosektorn genom insatser för att öka tillgången till rent vatten - en förutsättning för att människor ska kunna hålla sig friska.

Andra insatser har fokuserat på utbildning för att barn lättare ska kunna komma tillbaka till skolan. I till exempel Tanzania har Sida varit med och bidragit till att skolorna kunde öppna på ett säkert sätt så att eleverna kunde ta igen vad de missade under skolstängningen våren 2020.

Över 70 av världens länder har tvingats skjuta upp sina allmänna val.

Över 70 av världens länder har tvingats skjuta upp sina allmänna val vilket har försvagat yttrandefriheten och demokratin, minskat mediernas frihet och begränsat människors rätt till information. Sida har under året gått in med utökat stöd till en mängd journalister som på så vis kunnat nå ut bredare med relevant information om covid-19. Särskilt utsatta grupper som personer med funktionsnedsättning, kvinnor, barn, hbtq-personer och människorättsförsvarare har fått utbildning, stöd och skydd.

Hundratals miljoner jobb beräknas ha försvunnit till följd av pandemin. Sida har gett stöd till människor som har blivit arbetslösa, bland annat inom skogsvårdsprojekt. Det har lett till en viktig förbättring både för de enskilda familjerna och för miljö- och klimatarbetet.

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter har ökat under pandemi-året och det är färre kvinnor än tidigare som har sökt mödravård. Därtill har våldet mot kvinnor och barn ökat markant. Moldavien är ett av många exempel då Sida, via UN Women, har försett våldsutsatta kvinnor med skyddsutrustning.

Internationellt samarbete - en nödvändighet

Alla Sidas insatser, även under covid-19-pandemin, styrs av prioriteringarna i Agenda 2030. Mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och rättsstatens principer är särskilt viktiga och måste skyddas och upprätthållas samtidigt som pandemin bekämpas.

Utmaningarna och behoven framåt är många och omfattande. Internationella samarbeten är nödvändiga för att bekämpa covid-19. Därför har de multilaterala organisationerna, som FN och Världsbanken, en särskilt viktig roll. Sida är en betydelsefull och långvarig givare till det multilaterala systemet – drygt 40 procent av Sidas totala stöd ges till sådana organisationer, som i sin tur fördelar resurserna mellan länder och regioner. 

1,49 miljarder till covid-19

Förutom att växla upp och anpassa inriktningen på många insatser har Sida under 2020 beviljat 27 nya insatser och 77 pågående insatser har fått extra pengar.

  • Totalt har Sida under 2020 gått in med 1,49 miljarder kronor för att bekämpa pandemin och dess effekter på samhället. Det motsvarar cirka 6 procent av Sidas totala utbetalningar under 2020.
  • 708 miljoner kronor1 har riktats direkt mot spridningen av pandemin, till exempel i form av att stärka hälsosystemen.
  • 931 miljoner kronor1 betalades ut med syfte att lindra pandemins socio-ekonomiska effekter i samhällen, bland annat i form av försörjningsstöd till människor som har förlorat sin inkomst.
  • Den största delen av pengarna har gått via multilaterala organisationer (Unicef, UNDP, UNFPA, WHO, UNOPS/Cities Alliances, IFAD, Världsbanken och ett FN-gemensamt program för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). 

1 Vissa insatser riktas både mot spridningen av pandemin och mot pandemins effekter. Det gör att summan av de två inriktningarna blir mer än 1,49 miljarder kronor.

Exempel på insatser mot covid-19

Kontantstöd till Sudans befolkning

Människor i Sudan har drabbats hårt av landets svåra ekonomiska situation och covid-19-pandemin. Sida stödjer Världsbankens Sudan Family Support Program vilka ger kontantstöd till 80 procent av Sudans befolkning.

Kompenserar för förlorad inkomst

Genom FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och programmet Rural Poor Stimulus Facility stöttar Sida de människor som riskerar att förlora inkomst och få brist på mat till följd av brutna leveranskedjor och nedstängda marknader.

Förnyelsebar energi till städernas slumområden

Genom FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och deras program Financing Facility for Remittances får människor som lever i fattigdom på landsbygden hjälp att förvalta de pengar som skickas hem från deras anhöriga som arbetar utomlands. Världsbankens program ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) förser människor i städernas slumområden med förnybar energi.

Bättre rustade vid framtida kriser

UN Habitat fokuserar på att inkludera informella bosättningar i slumområden i de covid-19-åtgärder som genomförs i städerna. Sidas stöd går exempelvis till att stärka motståndskraften mot framtida kriser, bland annat genom att inkludera informella bostättningar i stadsplaneringen, öka tillgången till både bostäder och basala samhällstjänster som rent vatten och andra åtgärder som minskar smittspridning.

Utsatta grupper kan söka pengar

Sida har gått in med en särskild covid-19-fond via Urgent Action Fund for Women’s Human Rights. Fonden riktar sig till kvinnoorganisationer och aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter. De kan söka pengar från fonden för att snabbt kunna ge stöd till kvinnor, hbtqi-personer och andra utsatta grupper som drabbats under pandemin.

Förebygger könsrelaterat våld

Världshälsoorganisationen WHO ger bland annat människor tillgång till information och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet är till exempel att förebygga könsrelaterat våld och att ge stöd till de människor som har utsatts samt att öka tillgången till preventivmedel.  

Skyddsnät för kvinnor i städer

För att mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin, stödjer Sida Unicef i Etiopien. Syftet är att stärka sociala skyddsnät, särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom i städerna. 

Ökar tillgången till vatten i Zimbabwe

Sida stödjer Oxfam som arbetar för att Zimbabwes landsbygd och lantbrukssektor ska bli mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Insatsen ökar tillgången till vatten, sanitet och hygien, vilket är nödvändigt under pandemin, och till mat och näring. 

Mildra pandemins effekter med artificiell intelligens

I samarbete med International Development Research Centre (IDRC) stödjer Sida covid-19 Global South Artificial Intelligence (AI) och Data Innovation Program. Programmet finansierar forskning om hur AI och datavetenskap kan användas för att mildra effekterna av pandemin. 

Exempel på insatser som har anpassats


Barn och ungdomar kan fortsätta i skolan

Sida stödjer Global Partnership for Education (GPE) som har ställt om sin verksamhet för att mildra pandemins konsekvenser för utbildning i 67 låginkomstländer. GPE bidrar till att barn och unga kan fortsätta med sin utbildning, trots att skolorna är stängda, och att förbereda skolorna för att öppna igen. 

Identifierar människor som kan riskera att bli arbetslösa

Sidas samarbetspart Världsbankens Trust Fund MDTF Jobs har ställt om sitt arbete för att analysera pandemins effekter på den globala arbetsmarknaden och identifiera sårbara arbetstagare och hushåll. Världsbanken bidrar även till att få till nationella policyer som mildrar pandemins effekter. 

Akut hjälp till hbtq-personer

Covid-19 drabbar människor som redan är utsatta särskilt hårt. Samarbetsorganisationen Frontline AIDS har anpassat sitt arbete för att kunna ge akut hjälp till hbtqi-personer som inte har tillgång till sjukvård, exempelvis hiv-behandling, på grund av stigma, diskriminering, hot och våld.

Uppdaterad: 30 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning