Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete mot covid-19

Många års framsteg för att minska fattigdomen har tagit stora kliv bakåt, sedan WHO i januari 2020 utropade nödläge med anledning av covid-19-pandemin. En stor del av Sidas 2 000 insatser i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa har under det senaste året anpassats för att på bästa sätt möta människors ökade och förändrade behov.

En kvinna med munskydd sitter och tillverkar munskydd i tyg.

Ökad arbetslöshet

Pandemin har gjort många människor arbetslösa. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor (ILO) uppskattar att hundratals miljoner jobb har försvunnit. På bilden syns en kvinna som arbetar med att sy munskydd i Bulawayo, Zimbabwe. Foto: KB Mpofu / ILO

Extrema fattigdomen har ökat

Antalet människor som lever i extrem fattigdom hade i maj 2021 ökat med omkring 120 miljoner människor sedan pandemin startade, en siffra som fortsätter öka till uppskattningsvis 150 miljoner personer i slutet av 2021.

 • Det är 40 procent fler människor som är i behov av humanitärt bistånd, 235 miljoner människor i år, jämfört med 168 miljoner människor under 2020.
 • 700 miljoner människor beräknas gå till sängs hungriga varje dag.
 • Mer än 170 miljoner barn har varit utan skolgång under mer än ett år.
 • Över 70 av världens länder har tvingats skjuta upp sina allmänna val.
 • Hundratals miljoner jobb beräknas ha försvunnit till följd av pandemin.
 • Den globala ekonomin sjönk med drygt 4 procent 2020, enligt Världsbanken, och bedöms sjunka ytterligare i år i låginkomstländer.

Växlat upp och anpassat biståndet

Behoven som fanns före coronapandemin har inte tagit paus. Det Sida gör nu ska länderna ha nytta av även efter pandemin. Sidas långsiktiga arbete med att stärka länders hälsosystem kan göra det lättare för länder att hantera virusutbrott liknande covid-19 i framtiden.

Ökad tillgång till rent vatten är en förutsättning för att människor ska kunna hålla sig friska

Sida och våra partnerorganisationer har snabbt ställt om och anpassat arbetet inom flera olika områden. Nya insatser inom hälsoområdet handlar exempelvis om att öka tillgången till rent vatten - en förutsättning för att människor ska kunna hålla sig friska.

Andra insatser fokuserar på utbildning för att barn lättare ska kunna komma tillbaka till skolan. I till exempel Tanzania har Sida varit med och bidragit till att skolorna kunde öppna på ett säkert sätt så att eleverna kunde ta igen vad de missade under skolstängningen våren 2020.

Vi går in med utökat stöd till en mängd journalister för att nå ut bredare med relevant information om covid-19. Särskilt utsatta grupper som personer med funktionsnedsättning, kvinnor, barn, hbtqi-personer och människorättsförsvarare har fått utbildning, stöd och skydd.

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter har ökat till följd av pandemin och det är färre kvinnor än tidigare som har sökt mödravård. Därtill har våldet mot kvinnor och barn ökat markant. Moldavien är ett av många exempel då Sida, via UN Women, förser våldsutsatta kvinnor med skyddsutrustning.

Internationellt samarbete - en nödvändighet

Alla Sidas insatser, även under covid-19-pandemin, styrs av prioriteringarna i Agenda 2030. Mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och rättsstatens principer är särskilt viktiga och måste skyddas och upprätthållas samtidigt som pandemin bekämpas.

Utmaningarna och behoven framåt är många och omfattande. Internationella samarbeten är nödvändiga för att bekämpa coronapandemin. Därför har de multilaterala organisationerna, som FN och Världsbanken, en särskilt viktig roll. Sida är en betydelsefull och långvarig givare till det multilaterala systemet – drygt 40 procent av Sidas totala stöd ges till sådana organisationer, som i sin tur fördelar resurserna mellan länder och regioner. 

1,62 miljarder till covid-19

Förutom att växla upp och anpassa inriktningen på många insatser har Sida beslutat om 100 insatser relaterade till pandemin, både helt nya insatser och extra medel till redan pågående samarbeten.

 • Totalt har Sida gått in med 1,62 miljarder kronor för att bekämpa pandemin och dess effekter på samhället.
 • Omkring 700 miljoner kronor1 har riktats direkt mot spridningen av pandemin, till exempel genom att stärka hälsosystemen.
 • Omkring 1000 miljoner kronor1 har betalats ut med syfte att lindra pandemins socio-ekonomiska effekter i samhällen, bland annat i form av försörjningsstöd till människor som har förlorat sin inkomst.
 • Den största delen, 1,3 miljarder kronor, har gått via multilaterala organisationer (Unicef, UNDP, UNFPA, WHO, UNOPS/Cities Alliances, IFAD, Världsbanken och ett FN-gemensamt program för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). 
 • 230 miljoner kronor har betalats ut med syfte att stärka civilsamhällesorganisationer och deras arbete.

1 Vissa insatser riktas både mot spridningen av pandemin och mot pandemins effekter. Det gör att summan av de två inriktningarna blir mer än 1,49 miljarder kronor.

Exempel på insatser mot covid-19

Starkare hälsosystem

Unicef arbetar brett för att ta itu med pandemin genom att exempelvis säkerställa tillgång till viktiga läkemedel, förbättra tillgången till hälsovårdstjänster för mödrar och nyfödda, förbättra tillgången till säkert dricksvatten och sanitet och förbättra människors sociala skyddsnät.

Kontantstöd till Sudans befolkning

Människor i Sudan har drabbats hårt av landets svåra ekonomiska situation och covid-19-pandemin. Sida stödjer Världsbankens Sudan Family Support Program vilka ger kontantstöd till 80 procent av Sudans befolkning.

Kompenserar för förlorad inkomst

Genom FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och programmet Rural Poor Stimulus Facility stöttar Sida de människor som riskerar att förlora inkomst och få brist på mat till följd av brutna leveranskedjor och nedstängda marknader.

Förnyelsebar energi till städernas slumområden

Genom FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och deras program Financing Facility for Remittances får människor som lever i fattigdom på landsbygden hjälp att förvalta de pengar som skickas hem från deras anhöriga som arbetar utomlands. Världsbankens program ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) förser människor i städernas slumområden med förnybar energi.

Bättre rustade vid framtida kriser

UN Habitat fokuserar på att inkludera informella bosättningar i slumområden i de covid-19-åtgärder som genomförs i städerna. Sidas stöd går exempelvis till att stärka motståndskraften mot framtida kriser, bland annat genom att inkludera informella bostättningar i stadsplaneringen, öka tillgången till både bostäder och basala samhällstjänster som rent vatten och andra åtgärder som minskar smittspridning.

Utsatta grupper kan söka pengar

Sida har gått in med en särskild covid-19-fond via Urgent Action Fund for Women’s Human Rights. Fonden riktar sig till kvinnoorganisationer och aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter. De kan söka pengar från fonden för att snabbt kunna ge stöd till kvinnor, hbtqi-personer och andra utsatta grupper som drabbats under pandemin.

Förebygger könsrelaterat våld

Världshälsoorganisationen WHO ger bland annat människor tillgång till information och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet är till exempel att förebygga könsrelaterat våld och att ge stöd till de människor som har utsatts samt att öka tillgången till preventivmedel.  

Skyddsnät för kvinnor i städer

För att mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin, stödjer Sida Unicef i Etiopien. Syftet är att stärka sociala skyddsnät, särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom i städerna. 

Ökar tillgången till vatten i Zimbabwe

Sida stödjer Oxfam som arbetar för att Zimbabwes landsbygd och lantbrukssektor ska bli mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Insatsen ökar tillgången till vatten, sanitet och hygien, vilket är nödvändigt under pandemin, och till mat och näring. 

Mildra pandemins effekter med artificiell intelligens

I samarbete med International Development Research Centre (IDRC) stödjer Sida covid-19 Global South Artificial Intelligence (AI) och Data Innovation Program. Programmet finansierar forskning om hur AI och datavetenskap kan användas för att mildra effekterna av pandemin. 

Barn och ungdomar kan fortsätta i skolan

Sida stödjer Global Partnership for Education (GPE) som har ställt om sin verksamhet för att mildra pandemins konsekvenser för utbildning i 67 låginkomstländer. GPE bidrar till att barn och unga kan fortsätta med sin utbildning, trots att skolorna är stängda, och att förbereda skolorna för att öppna igen. 

Identifierar människor som kan riskera att bli arbetslösa

Sidas samarbetspart Världsbankens Trust Fund MDTF Jobs har ställt om sitt arbete för att analysera pandemins effekter på den globala arbetsmarknaden och identifiera sårbara arbetstagare och hushåll. Världsbanken bidrar även till att få till nationella policyer som mildrar pandemins effekter. 

Akut hjälp till hbtq-personer

Covid-19 drabbar människor som redan är utsatta särskilt hårt. Samarbetsorganisationen Frontline AIDS har anpassat sitt arbete för att kunna ge akut hjälp till hbtqi-personer som inte har tillgång till sjukvård, exempelvis hiv-behandling, på grund av stigma, diskriminering, hot och våld.

Uppdaterad: 18 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning